Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Питання для самостійного опрацювання теми

 1. Вимоги, що ставляться до інформації.

 2. Класифікація показників, що формують інформаційну базу фі­нансового менеджменту.

 3. Фінансова звітність у системі фінансового менеджменту.

 4. Аналіз грошових потоків.

 5. Цільові стратегічні фінансові нормативи.

 6. Види поточних фінансових планів і методи їх розробки.

 7. Зміст капітального й поточного бюджетів.

 8. Виконайте реферати з теми.

 1. Виконайте завдання для самостійної роботи з теми.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід ско­ристатись літературними джерелами, періодичними видан­ня­ми та ресурсами Інтернету.

Теми рефератів

 1. Методи внутрішнього фінансового контролю.

 2. Умови, що забезпечують ефективність фінансового конт­ролю.

 3. Система моніторингу поточної фінансової діяльності підпри­ємства.

Література: 1, 3, 7, 9–13, 19, 20.

[Вгору] [Вниз]

Тема 3. Методи фінансового менеджменту Алгоритм вивчення теми Методичні рекомендації до вивчення теми

Фінансовий аналіз слід розглядати як процес дослідження фінансового стану і основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підви­щен­ня його ринкової вартості.

Розрізняють окремі види фінансового аналізу в залежності від організаційних форм проведення, обсягу дослідження, об’єк­тів аналізу, періоду проведення.

Для вирішення конкретних завдань фінансового аналізу за­сто­совуються спеціальні методи, що дозволяють отримати кіль­кісну оцінку окремих аспектів фінансової діяльності підпри­ємства. У практиці фінансового менеджменту в залежності від методів, що використовуються, розрізняють такі системи фі­нан­сового аналізу: трендовий аналіз, структурний аналіз, порів­няль­ний аналіз, аналіз коефіцієнтів, інтегральний аналіз.

Певний інтерес викликає інтегральний фінансовий аналіз («Дюпонівська система фінансового аналізу»). Його підґрунтям є система взаємопов’язаного використання окремих фінансових коефіцієнтів.

В основі проведення інтегрального фінансового аналізу ле­жить «Модель Дюпона», згідно з якою коефіцієнт рентабель­ності активів визначається добутком коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції та коефіцієнта обертання всіх активів, що використовуються підприємством.

Слід звернути увагу на методи фінансового планування.

Фінансове планування являє собою процес розробки системи заходів із забезпечення розвитку підприємства необхідними фі­нансовими ресурсами й підвищення ефективності фінансової ді­яльності в наступному періоді.

Фінансове планування охоплює три основних його види: 1) прогнозування фінансової діяльності; 2) поточне планування фінансової діяльності; 3) оперативне планування фінансової ді­яльності. Кожному з цих видів фінансового планування відпо­відають певні форми надання його результатів: загальна фі­нан­сова стратегія та фінансова політика з окремих аспектів фінан­сової діяльності підприємства, фінансові плани; бюджети (по­точ­ні й капітальні).

Фінансовий контроль підприємства буває двох основних ви­дів: зовнішній і внутрішній.

У процедурі внутрішнього фінансового контролю слід розріз­няти такі етапи:

1) побудова системи стандартів фінансової діяльності підпри­ємства;

2) співставлення досягнутих результатів фінансової діяль­но­сті з діючими стандартами;

3) підготовка необхідних рішень із поточного коригування фі­нансової діяльності.

Підґрунтям організації внутрішнього фінансового контролю є побудова системи моніторингу фінансової діяльності під­при­ємства. Необхідно розглянути зміст та основні методичні прин­ципи побудови системи моніторингу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]