Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Питання до кросворду:

  1. Який стан підприємства характеризує рівень збалансо­ва­ності окремих структурних елементів активів і капіталу під­при­ємства, а також рівень ефективності їх використання?

  2. Ресурси, контрольовані підприємством, використання яких призводить до збільшення економічних вигод у май­бутньо­му – це________.

  3. __________ цикл являє собою проміжок часу між при­д­банням запасів для здійснення господарської діяльності та от­риманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

  4. Матеріальні та нематеріальні ресурси, що належать уста­нові й забезпечують її функціонування, строк корисної екс­плуатації яких становить більше одного року, називаються ___________ активи.

  5. ________ формування активів – частина фінансової стра­тегії, що полягає в потребі в окремих видах активів та опти­мізації їх внутрішньої структури.

  6. Які витрати несе підприємство в поточному періоді, що будуть віднесені на поточний майбутній період?

  7. Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у ви­користанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу, чи протягом два­над­цяти місяців із дати балансу, називаються ___________ активи.

  8. Згідно П(С)БО № 2 __________ активи поділяються на оборотні та необоротні.

  9. Який метод визначення оптимальної потреби в оборотних активах передбачає визначення потреб у них способами коригування оптимального розміру оборотних активів, методом прямого розрахунку з урахування зміни обсягу виробництва та прискорення оборотності оборотних активів?

  10. Який метод визначення оптимального розміру оборотних активів застосовується під час створення нового підприємства або під час уточнення потреби в оборотних активах підпри­ємства?

Практичне завдання 3.Дайте відповіді на тести до теми.

Тести до теми

1.  Активи підприємства поділяються за такими класи­фі­ка­цій­ними ознаками:

а) формами функціонування;

б) характером обслуговування в господарському процесі;

в) характером обслуговування видів діяльності;

г) характером фінансових джерел формування;

д) характером володіння;

е) характером ліквідності;

є) власними активами.

2.  За ступенем ліквідності активні підприємства класифі­ку­ються на:

а) активи в абсолютно ліквідній формі;

б) високоліквідні активи;

в) орендовані активи;

г) середньоліквідні активи;

д) малоліквідні активи;

е) неліквідні активи;

є) оборотні активи.

3.  За характером обслуговування видів діяльності активи під­приємства поділяються на:

а) операційні; в) інвестиційні;

б) власні; г) оборотні.

4.  За характером фінансових джерел формування активи під­приємства поділяються на:

а) фінансові; в) чисті;

б) валові; г) орендні.

5.  За формами функціонування активи підприємства поділя­ють­ся на:

а) оборотні; в) нематеріальні;

б) матеріальні; г) фінансові.

6.  За характером участі в господарському процесі активи під­приємства поділяються на:

а) інвестиційні; в) валові;

б) оборотні; г) позаоборотні.

7.  За характером володіння активи підприємства поділяють­ся на:

а) валові; в) чисті;

б) власні; г) орендовані.

8. Які активи підприємства не належать до ліквідних:

а) неліквідні;

б) власні;

в) малоліквідні.

9. До складу матеріальних активів підприємства належать:

а) основні засоби;

б) обсяг незавершеного виробництва;

в) грошові активи в іноземній валюті;

г) незавершені капітальні вкладення;

д) виробничі запаси сировини та напівфабрикатів.

10. До складу оборотних активів належать:

а) обсяг незавершеного виробництва;

б) дебіторська заборгованість;

в) грошові активи в національній валюті;

г) короткострокові фінансові вкладення;

д) основні засоби.

11. До складу оборотних активів не включають:

а) виробничі запаси сировини та напівфабрикатів;

б) запаси готової продукції, що призначені для реалізації;

в) грошові активи в іноземній валюті;

г) необоротні активи;

д) обсяг незавершеного виробництва.

12. До складу необоротних активів належать:

а) нематеріальні активи;

б) основні засоби;

в) незавершені капітальні вкладення;

г) устаткування, призначене до монтажу;

д) обсяг незавершеного виробництва;

е) усі відповіді правильні.

13. До складу необоротних активів не належать:

а) основні засоби;

б) довгострокові фінансові вкладення;

в) короткострокові фінансові вкладення;

г) витрати майбутніх періодів;

д) незавершені капітальні вкладення.

14. До складу інвестиційних активів належать:

а) незавершені капітальні вкладення;

б) довгострокові капітальні вкладення;

в) короткострокові фінансові вкладення;

г) грошові активи в іноземній валюті;

д) устаткування, призначене до монтажу.

15. До складу інвестиційних активів не належать:

а) грошові активи в національній валюті;

б) незавершені капітальні вкладення;

в) довгострокові фінансові вкладення;

г) короткострокові фінансові вкладення.

16. До складу операційних активів належать:

а) виробничі основні засоби;

б) довгострокові фінансові вкладення;

в) нематеріальні активи, що обслуговують операційний процес;

г) оборотні операційні активи за мінусом короткострокових фінансових вкладень.

17. До складу операційних активів не належать:

а) незавершені капітальні вкладення;

б) основні виробничі засоби;

в) оборотні операційні активи за мінусом короткострокових фінансових вкладень.

18. До активів в абсолютно ліквідній формі належать:

а) грошові активи в національній валюті;

б) грошові активи в іноземній валюті;

в) активи, що знаходяться в тимчасовому володінні під­при­ємства;

г) усі відповіді правильні.

19. До активів в абсолютно ліквідній формі не належать:

а) активи, що знаходяться в постійному володінні підпри­ємства;

б) грошові активи в іноземній валюті;

в) грошові активи в національній валюті.

20. До високоліквідних активів належать:

а) короткострокові фінансові вкладення;

б) чисті активи;

в) короткострокова дебіторська заборгованість.

21. До високоліквідних активів не належать:

а) короткострокова дебіторська заборгованість;

б) валютні активи;

в) короткострокові фінансові вкладення.

22. До середньоліквідних активів належать:

а) запаси готової продукції, що призначені для реалізації;

б) короткострокові фінансові вкладення;

в) усі форми дебіторської заборгованості, крім коротко­стро­кової та безнадійної.

23. До середньоліквідних активів не належать:

а) довгострокові фінансові вкладення;

б) усі форми дебіторської заборгованості, крім коротко­стро­кової та безнадійної;

в) запаси готової продукції, призначені до реалізації.

24. До малоліквідних активів належать:

а) запаси сировини та напівфабрикатів;

б) основні засоби;

в) нематеріальні активи;

г) активи у формі незавершеного виробництва;

д) короткострокові фінансові вкладення;

е) запаси малоцінних і швидкозношувальних предметів.

25. До малоліквідних активів не належать:

а) основні засоби;

б) нематеріальні активи;

в) довгострокові фінансові вкладення;

г) грошові активи в національній валюті;

д) незавершені капітальні вкладення.

26. До неліквідних активів належать:

а) безнадійна дебіторська заборгованість;

б) нематеріальні активи;

в) витрати майбутніх періодів;

г) збитки поточного й минулого років;

д) усі відповіді правильні.

27. До неліквідних активів не належать:

а) грошові активи в іноземній валюті;

б) збитки поточного й минулого періодів;

в) витрати майбутніх періодів;

г) усі відповіді неправильні.

28. Основні етапи розвитку підприємства на різних стадіях його життєвого циклу:

а) створення нового підприємства;

б) розширення, реконструкція й модернізація діючого під­при­ємства;

в) формування нових структурних одиниць діючого підпри­ємства;

г) приватизація діючого державного підприємства.

29. Процес формування активів підприємства будується на ос­нові таких принципів:

а) урахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності та форм її диференціації;

б) забезпечення відповідності обсягу та структури формую­чих активів до обсягу, структури виробництва та збуту продукції;

в) забезпечення оптимальності складу активів із позицій ефек­тивності господарської діяльності;

г) забезпечення умов прискорення обороту активів у процесі їх використання;

д) усі відповіді неправильні.

30.Основними джерелами формування оборотних активів під­приємства є:

а) власні кошти, залучені та запозичені кошти;

б) статутний капітал, довгостроковий фінансовий капітал, ко­­роткостроковий кредит, кредиторська заборгованість;

в) резервний капітал, додатковий капітал, неоплачений ка­пі­тал;

г) власний капітал і довгостроковий позичковий капітал.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]