Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Влада.doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
1.88 Mб
Скачать

54. Поняття влади, її основні види , засоби і форми реалізації, ресурси

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Конституція України, cm. 5.

УВАГА ! Проблема влади в політології є центральною^ оскільки зрештою всі інші проблеми в своєму імперативному значенні виходять на неї як на свій найпотужніший практично-політичний важіль.

*Влада - це право і реальна можливість здійснювати свою волю, нав'язуючи її іншим людям.

Влада існує в будь-якому суспільстві й є результатом існування відмінності інтересів.

Основні види

Засоби здійснення

Економічна

Політична

Правова

Військова

Духовна

Сімейна

Форми прояву та реалізації

Право

► Авторитет

_±\ Переконання

Традиції

Маніпулювання і

Насильство

Панування

-Ы Управління -ш Керівництво

Організація

Координація

Контроль

Примус

ВЛАДА

Матеріальні цінності, необхідні для суспіль­ного виробництва і споживання, родючі землі, корисні копалини та інше

ЕКОНОМІЧНІ

ІНФОРМАЦІЙНІ

Здатність підвищення соціального статусу або рангу, місця в соціальній структурі

СОЦІАЛЬНІ

Зброя і апарат фізичного примусу, спеціально підготовлені до цього люди

СИЛОВІ

РЕСУРСИ ВЛАДИ

Знання та інформація, а також засоби їх отримання та розповсюдження

Людина як універсальний ресурс, що створює інші ресурси

Конституція, закони, програмні документи політичних партій

ПОГЛЯД

Нині влада залишається, чимось загадковим, непізнаним, навіть " демонічним. М. Фуко.

Головне у владі - можливість діючої особи реалізувати свою волю незалежно від основи, на якій грунтується ця можливість, і всупереч опору інших учасників дій. М. Вебер.

Влада - це контроль над поведінкою. Б. Рассел.

Влада - це спроможність соціального класу реалізувати свої специфічні об 'єктивні інтереси. Н. Пулантцас.

Влада - це система ресурсів, за допомогою яких досягаються спільні цілі. Т. Парсонс.

ДЕМОГРАФІЧНІ

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ

55. Ознаки, джерела і функції політичної влади

Політична влада - це спеціальна форма суспільних відносин, можливість і здатність усіх суб'єктів політики здійснювати вплив на процес прийняття політичних рішень, їх реалізацію, на політичну поведінку індивідів, соціальних груп і об'єднань, впровадити в життя свою волю.

Суб'єктом влади може бути цілий народ, державний орган, окремий індивід, наділений владою.

Об'єктом влади є все те, на що спрямовані владні відносини. Це може бути суспільство в цілому, тобто народ, і кожний громадянин, зокрема. В демократичному суспільстві народ є одночасно і об'єктом, і суб'єктом влади.

Основними рисами політичної влади є легальність, легі-тимність, верховенство, вплив, всезагальність, моноцент-ричність, ефективність і результативність.

Легальність влади означає її законність, юридичну пра­вомірність. Легальна влада діє на основі чітко фіксованих норма­тивно-правових актів. Легітимність влади - це добровільне виз­нання існуючої влади громадянами, довіра до неї з їх сторони, виз­нання її справедливою, прогресивною. Верховенство влади - це обов'язковість виконання владних рішень (економічних, політич­них, правових та ін.) усіма членами суспільства. Вплив влади - це здатність суб'єкта політики здійснювати вплив у певному напрямку на поведінку індивідів, груп, організацій, об'єднань з метою сфор­мувати чи змінити думку людей із певного питання, врегулювати політичну поведінку соціальних суб'єктів тощо. Всезагальність (тобто публічність) означає, що політична влада діє на основі права від імені всього суспільства. Моноцентричність — означає існування загальнодержавного центру (системи владних органів) прийняття рішень. Ефективність і результативність влади поля­гає у тому, що саме в конкретних соціальних результатах реалізу­ються усі задуми, платформи, програми влади, з'ясовується її здатність ефективно управляти усіма сферами суспільного життя. Серед інших рис можна виділити передбачливість, самокри­тичність, твердість, терпимість.

Характерні ознаки

Суверенітет органів влади щодо інших держав

Домінування владної волі

Наявність особливого апарату управління

Суверииітст органів влади по відношенню до інших Мшюгюлія на регламентацію держав життя суспільства

Монополія на регламентацію житя суспільства

Можливість примусу по підношенні до суспільства І особи

Джерела

Силз

Братерство

Становище у суспільстві

Організація

Зяання й інформація

УВАГА Безпосередніми суб'єктами політичної влади є політичні інститути та їх органи, які зберігають і здійснюють керівництво різними сферами .життя, мають у своему розпорядженні засоби влади, обирають цілі та способи їх реалізації.

Розробка та прийняття докладних рішень з основних напрямків розвитку суспільства

Функції політичної влади:

і Вироблення стратегії і І угфааління і

і СУСПІЛЬСТВОМ :

Контроль за найважливішими параметрами стабільності та спрямованості і розвитку суспільства

'Оперативне управління та регулювання суспільними процесами і

Концентюваним ядром політичної влади с державна рлада - форма суспільної влади, яка опирається на спеціальний апарат та поширюється на все населення.

І Риси державної влади

"Д" Обов'язковість її рішень

** Звернення до всіх громадян

Наявність единого центру прийняття рішень

"Л" Органіїацін та діяльність щодо здійснення цілий організації

■&■ Наявність особливого апарату управління та примусу

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

Можливість застосувати примус до суспільства і особи

УВАГА! Специфіка української державної влади сьогодні полягає у тому, що вона виступає як основний політично-організаційний засіб будівництва нової соціальної системи, виходу країни з кризового стану.