Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

V. Підбір санаторів

При формах санації, що направлені на рефінансування боргу, основними санаторами можуть бути:

- власники підприємства, в т.ч. і державні органи – по підприємствах державної форми власності;

- кредитори підприємства;

- комерційний банк, що здійснює обслуговування підприємства.

При формах санації, направлених на реструктуризацію підприємства, основними санаторами можуть бути:

- власники підприємства;

- підприємства-кредитори;

- сторонні господарюючі суб'єкти – юридичні особи;

- трудовий колектив санованого підприємства.

VI. Підготовка бізнес-плану санації

Бізнес-план розробляється представниками санатора, підприємства-боржника і незалежної аудиторської фірми.

Основними розділами бізнес-плану є:

I. Загальні відомості про сановане підприємство;

II. Оцінка кризового стану підприємства;

III. Обґрунтування концепції і форми санації підприємства;

IV. Система запропонованих міроприємств по фінансовову оздоровленню підприємства;

V. Очікувані результати санації.

VII. Розрахунок ефективності санації

Цей розрахунок дає можливість визначити доцільність всього процесу санації, оцінити різні альтернативні її форми. Ефективність санації визначається шляхом оцінки співвідношення результатів (ефекту) і затрат на її здійснення.

Результати санації (хоча і направлені для усунення неплатоспроможності і відновлення фінансової стійкості) в кінцевому підсумку можуть бути оцінені розміром додаткового прибутку підприємства в порівнянні з сумою прибутку (збитку), що воно отримувало в умовах кризового свого розвитку (до санації).

Затрати на здійснення санації здійснюються шляхом розробки спеціального бюджету. Принципово ці затрати можуть бути розглянуті як інвестиції санатора в сановане підприємство з метою отримання прибутку.

Такий підхід дозволяє використовувати для оцінки ефективності санацій ті ж методи, які використовуються для оцінки ефективності реальних інвестицій.

Порівняння ефективності різних форм санації дозволяє вибрати найбільш оптимальний варіант її здійснення.

VIII. Затвердження бізнес-плану санації

Після розгляду проекту бізнес-плану санації з розрахунком його ефективності всіма зацікавленими особами /підприємством-боржником, його кредиторами і санатором/ він затверджується їх представниками і приймається до виконання.

IX. Моніторинг реалізації міроприємств бізнес-плану санації

Такий моніторинг включає систему поточного і оперативного контролю і забезпечується фінансовою службою підприємства.

Список використаної літератури

 1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / [Табурчак П.П., Викуленко А.Е., Овчинникова Л.А. и др.]; под ред. П.П. Табурчака, В.М. Тумина, М.С. Сапрыкина. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 352 с.

 2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник / [Русак Н.А., Стражев В.И., Мигун О.Ф. и др.]; под. ред. В.И. Стражева. – [3-е узд.]. – Мн.: Вышэйш. шк., 2009. – 386 с.

 3. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник / Г.І. Андрєєва. - К.: Знання, 2008. - 263 с.

 4. Андрейчиков А.В. Анализ, cинтез, планирование решений в экономике / Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 368 с.

 5. Андрющенко Л.О. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі і громадського харчування // Андрющенко Л.О. /Фінанси Укарїни. – 2000. - № 8.– С.81–85.

 6. Бабич А.М. Финансы: Учебник./ А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М.:ФБК-Пресс, 2000. – 758 с.

 7. Арістова А.М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників: навч. посібник / А.М. Арістова. - К.: [КНТЕУ], 2009. - 331 с.

 8. Баканов М.И. Теория анализа хозяйственной деятельности./ М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 600 с.

 9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента./ Балабанов И.Т. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 265 с.

 10. Білик М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування / М.Д. Білик // Фінанси України. - 2006. - №9. - С. 128-142

 11. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами./ Бланк И.А. – К.: 2001.

 12. Бондар Н.М. Економіка підприємства: навч. посібн. / Н.М. Бондар. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 400 с.

 13. Бутко П.Ю. Фінансово-економічний аналіз: підручник / П.Ю. Бутко, М.В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

 14. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: навч. посібник / Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 352 с.

 15. Власова Н.О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с.

 16. Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособ. / Ю. Н. Воробьев. – Симферополь: Таврия, 2007. – 632 с.

 17. Ганжа Ю.В. Міжнародна практика факторного аналізу прибутку підприємства / Ю.В. Масленко // Финансы и инвестиции. – 2007. – №16. – С. 23-25.

 18. Гетьман О.О. Економіка підприємства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 19. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник./ Василик О.Д. – К.: НІОС, 2000. – 416 с.

 20. Герчикова И.Н. Менеджмент./ Герчикова И.Н. – М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 2002.

 21. Гренев Н.Н. Управление финансами./ Гренев Н.Н. – М.: Финансы и статистика, - 2000. – 236 с.

 22. Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 / Головко Іван Вікторович. - К., 2009. - 20 с.

 23. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Б.Є. Грабовецький. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 191 с.

 24. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посібник / Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. – К.: КНЕУ, 2001 – 228 с.

 25. Данюк В.М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Летюх. – К.: КНЕУ, 2004. – 398с.

 26. Довгалюк В.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навчальний посібник / В.І. Довгалюк. - Хмельницький: Евріка, 2003. - 156с.

 27. Дойл Д.П. Управление затратами: Стратегическое руководство / Д.П. Дойл [пер. с англ. И.В. Козырь и И.С. Сологуб]. – М.: Волтерс Клівер, 2006. – 264 с.

 28. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Учтенко О.А., Юрій С.І.]. – Львів: Світ, 2005. – Т. 1. – 2005. – 616 c.

 29. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

 30. Економічний аналіз: Навч.посіб. / За ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ,2001.

 31. Ефимов О.А. Как анализировать финансовое положение предприятия / Ефимов О.А. – М., 1999.

 32. Єрмаченко В.Є. Аналіз діяльності підприємства: конспект лекцій / В.Є. Єрмаченко, А.В. Штереверя. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. - 144 с.

 33. Захарченко В.О. Систематезація методів оцінки фінансового стану підприємства / В.О. Захарченко, С.І. Счасна // Фінанси України. – 2005. - №1. – С. 137-144.

 34. Зайцев Н.Л. Экономика организации:Учебник / Зайцев Н.Л. – М.: Экзамен, 2000. – С.330-358.

 35. Зінченко Т.В. Управління прибутком і рентабельністю підприємства в умовах ринкової економіки / Т.В. Зінченко // Вісті ДВ. – 2005. – №7. – С. 57-62.

 36. Золотько І.А. Податкова система: навч. посіб. / Золотько І.А. – Київ: Видавництво: КНЕУ, 2005. - 204 с.

 37. Иваненко В. Комплексная оценка финансовой устойчивости предприятия // Иваненко В. / Бизнес-информ, 2000. - № 1. – С. 86-90.

 38. Івахненко В.М. Курс економiчного аналiзу: навчальний посiбник / Iвахненко В.М. – К.: Знання-прес, 2000.

 39. Ильенкова С.Д. Управление качеством : учебник для вузов / С.Д. Ильенкова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 334 с.

 40. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник / О. С. Іванілов. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728 с.

 41. Калина А.В. Економіка підприємства: навч. посібник / А.В. Калина. - К.: МАУП, 2006. - 351 с.

 42. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підручник / Г.І. Кіндрацька [и др.]. - К.: Знання, 2008. - 487 с.

 43. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика: підручник / Г.І. Кіндрацька [и др.] ; ред. А.Г. Загородній. - Л.: Магнолія 2006, 2007. - 440 с.

 44. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства і методологічні аспекти її оцінки // Керанчук Т. / Економіка України. – 2000. - №1. – с. 83-86.

 45. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб.пособие./В.В. Ковалев В.В., О. Н. Волкова О.Н. – М: Проспект, 2000.

 46. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент./Ковалев В.В. – М.:Финансы и статистика, 2000.

 47. Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием./ Ковалева А.М. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 48. Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Ковальська К.В. / Фінанси України.-2004 № 2. - С. 101-104.

 49. Кожанова Є.П. Економічний аналіз: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 209 с.

 50. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Ковальчук Тетяна Миколаївна. - К., 2004. - 40 с.

 51. Козак І.І. Економічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Козак. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 217 с.

 52. Кондратенко Н.О. Аспекти проблеми нормування енерговитрат в житловому будівництві / Н.О. Кондратенко, І.С. Баландіна // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. cб. Вып.87. Серия: Экономические науки. – К.: Техніка, 2009. – C.70-76.

 53. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006р. –520 с.

 54. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: історія та тенденції розвитку / І.Д. Лазаришина. - Рівне: УДУВГП, 2002. - 182 с.

 55. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.04 / Лазаришина Інна Дмитрівна. - Т., 2006. - 36 с.

 56. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: підручник / Б.М. Литвин. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 423 с.

 57. Масленко Ю.В. Прибуток як джерело стійкого розвитку підприємства / Ю. В. Масленко, Є.Б. Іващенко // Наукові праці ДонНТУ. – 2004. – №82. – С. 195-200.

 58. Махній Т.М. Економіка підприємства. Економіка, організація та планування виробництва. Економічний аналіз : практичні завдання / .М. Махній. - Чернівці: Технодрук, 2005. - 60 с.

 59. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Мец. - К.: Вища школа, 2003. - 278 с.

 60. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 412 с.

 61. Мочерний С.В. Основи економічний знань : підручник / С.В. Мочерний. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 304 с.

 62. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів / С.З. Мошенський, О.В. Олійник; відп. ред. Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ПП "Рута", 2007. - 704 с.

 63. Олійник О.В. Ефективність функціонування системи бюджетування: теоретичні засади та методика оцінки / О.В. Олійник, Ю.В. Чибісов // Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 3 (41). – С. 81-87.

 64. Осовська Г.В. Основи менеджменту: навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

 65. Паланюк Н.А. Економічний аналіз: навч. посіб. / Н.А. Паланюк, В.Г. Петренко. - К.: Аграрна освіта, 2010. - 252 с.

 66. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств // Павловська О.В. /Фінанси України. – 2001, № 11. – с.54-61.

 67. Попович П.Я. Економiчний аналiз та аудит на пiдприємствi./ Попович П.Я. – Тернопiль: Економiчна думка, 1998.

 68. Партин Г.О. Фінанси підприємств: навчальний посібник / Г. О. Партин, А.Г. Загородній. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2006. - 379с.

 69. Петряєва З.В. Управлінський аналіз : конспект лекцій / З.Ф. Петряєва, Г.Г. Хмеленко. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2010. - 86 с.

 70. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – [5-тє вид., перероб. та допов.]. – К.: КНЕУ, 2005. – 546 с.

 71. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підручник / Покропивний С.Ф. – [3-тє вид., без змін.]. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.

 72. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник для студ. вищих навч. закл. / П.Я. Попович. - Т.: Економічна думка, 2004. - 416 с.

 73. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: підручник / П.Я. Попович. - К.: Знання, 2008. - 630 с.

 74. Рзаєва Т.Г. Економічний аналіз: навч. посібник / Т.Г. Рзаєва. - Хмельницький: ТУП, 2003. - 200 с.

 75. Рязанцева В.В. Аналіз формування та використання прибутку підприємства / В.В. Рязанцева // Статистика України. – 2007. – №1. – С. 41-43.

 76. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб. / Г.В. Савицька. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Знання, 2005. – 662с.

 77. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2007. - 668 c.

 78. Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник./ Славюк Р.А. – Луцьк: “Вежа”, 2001. – 456 с.

 79. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности./ Стражев В.И. – Минск: Высшая школа, 1999.

 80. Україна в цифрах у 2001 р. // Статистичний довідник. Державнийкомітет статистики України./ Під ред. О.Г. Осауменка. – К.:Наук.думка, 2002.

 81. Фiнансова дiяльнiсть пiдприємств: Пiдручник./[ БандуркаО.М., Коробов Н.Л., Орлов П.I., Петрова К.Л.] – К. Либiдь, 2002.

 82. Серединська В. М. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. - Т. : Астон, 2010. - 591 с.

 83. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти / Н. В. Тарасенко. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 344 с.

 84. Турило А. М. Дальнейшее исследование сущности экономической эффективности и классификации ее видов / А. М. Турило, А. А. Турило // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3 (33). – С. 152–157.

 85. Турило А. М. Сутність і метод вимірювання фінансового результату підприємства/ А. М. Турило, А. А. Турило // Науковий вісник національного гірничого університету. - 2005. - №12. - С. 102-103

 86. Шегда А. В. Економіка підприємства : підручник / Шегда А. В. - К. : Знання, 2006. - 614 с.

 87. Шилов Е. Й. Економіка будівництва. Інвестиції та їх регулювання. Визначення ефективності інвестиційних проектів / Е. Й. Шилов, А. Ф. Гойко. – Київ : КНУБА, 2003 – 235 с.

 88. Шклярук С. Г. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация. Финансовые рынки, финансовые институты и участники, финансовые инструменты, методы анализа, регулирование и оптимизация / С. Г. Шклярук. - К. : Нора-принт, 2003. - 568 с.

 89. Шубіна С. В. Економічний аналіз : практикум / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. - К.: Знання, 2007. - 230 c.

 90. Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Р. К. Шурпенкова. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 254 с.

 91. Чабан Т. М. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / Т. М. Чабан. – К. : ЦУЛ, 2009. – 214с.

 92. Череп А. В. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Череп. - К. : Кондор, 2005. - 160 с.

 93. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник./ Чернелевський Л.М. – К., 2003 –312 с.

 94. Шило А.П. Управління оборотним капіталом підприємств // Шило А.П./ Фінанси України. – 2000, № 11. – с. 152-155.

 95. Яцюта В.П. Удосконалення фінансової політики // Яцюта В.П./ Фінанси України. – 2001, № 8. – с. 60-67.

109

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]