Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

5. Аналіз позикового капіталу

Позиковий капітал підприємства відповідно до терміновості погашення зобов'язань поділяють на довгострокові і коротко­строкові кредити та позики, поточні зобов'язання за розрахунками.

Поточні зобов’язання – це ті зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців, починаючи з моменту виникнення.

Довгострокові кредити і позики підприємства отримують на будівництво, реконструкцію, модернізацію, оновлення, технічне переозброєння основних виробничих фондів, покращення організації виробництва, впровадження нової техніки і технології.

Короткострокові кредити і позики підприємства використовують для формування оборотних активів.

Кредиторська заборгованість виникає при несвоєчасному погашенні платіжних зобов’язань за товари, роботи, послуги; з оплати праці; за розрахунками з бюджетами; з одержаних авансів, інше.

Аналіз кредиторської заборгованості проводять у розрізі окремих кредиторів, термінів виникнення та тривалості непогашення боргів, виявляють прострочену заборгованість тощо.

Аналізуючи кредиторську заборгованість, треба мати на увазі, що вона є джерелом покриття дебіторської заборгованості під­приємства. У зв'язку з цим доцільним є проведення порівняльного аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. У випадку виявлення перевищення суми дебіторської заборгованості над кредиторською, говорять про іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгова­ність, у протилежному – про недостатність власного капіталу для фінансування діяльності.

6. Характеристика співвідношення активів із джерелами їх фінансування

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в активі. У цьому проявляється нерозривний зв'язок аналізу пасивної й активної частин балансу.

Така група показників характеризує співвідношення двох головних складників активу балансу (необоротних та оборотних активів) і двох головних складників пасиву балансу (власного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов'язаних розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структуру активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних активів відповідними джерелами фінансування. У разі відхилення цих співвідношень від оптимальних і середньогалузевих можна дійти відповідних висновків щодо фінансового стану підприємства.

Порівняння активів і пасивів підприємства дає змогу оцінити ефективність фінансової політики підприємства

Схематично взаємозв'язок активів та джерел їх фінансування (пасивів) подано на рис. 4.3

Активи

Пасиви

Необоротні активи

Довгострокові зобов'язання

Власний капітал

Оборотні активи

Короткострокові зобов'язання

Рис. 4.3 – Взаємозв'язок активів і пасивів балансу

Відповідно до цієї схеми, основними джерелами фінансування необоротних активів є, як правило, власний капітал і частково довгострокові кредити і позики.

Оборотні активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів. Бажано, щоб на підприємствах виробничої сфери їх було наполовину сформовано з власного, а наполовину – з короткострокового позичкового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.

Щоб визначити, скільки власного капіталу вкладено в довгострокові активи, слід від загальної суми необоротних активів відняти довгострокові зобов'язання.

Частку власного капіталу (Чвк) і частку позикового капіталу (Кпк) у формуванні необоротних активів визначають так:

Чвк = (Необоротні активи – Довгострокові зобов’язання )/ Необоротні активи [4.1]

[4.2]

Кпк=1–Чвк [4.3]

Щоб дізнатися, яка сума власного капіталу використовується в обігу (власний оборотний капітал), необхідно від загальної суми власного капіталу і довгострокових зобов'язань відняти ту частину, яка вкладена в необоротні активи.

Частка власного (коефіцієнт стабільності структури оборотних коштів) ( ) і позикового капіталу ( ) у формуванні оборотних активів (ОА) визначається так:

=Робочий капітал/ Оборотні активи [4.5]

= Короткострокові зобов’язання/ Оборотні активи [4.6]

або [4.7]

Для аналізу за рахунок яких джерел сформовано окремі розділи активу балансу, використовується шаховий баланс.

Отже, на ефективність використання капіталу підприємства впливають дві групи чинників:

1. Оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, довгострокових і короткострокових джерел фінансування.

2. Рівень інвестування в основні й оборотні засоби, тобто скільки їх перебуває у сфері виробництва і сфері обігу, в грошовій і матеріальній формах та наскільки оптимальне їх співвідношення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]