Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

7. Основні напрямки поліпшення використання майна та організації джерел його формування

Зростання ефективності використання майна підприємства дозволяє скоротити потребу в ньому. Оцінка ефективності майна здійснюється за допомогою коефіцієнтів у табл. 3.6.

Таблиця 3.6 – Аналіз ефективності використання майна підприємства

Назва показника

Умовне позначення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

1

2

3

4

5

Коефіцієнт постійності

Кп

Необоротні __активи__

Активи

Ф.1р.080

Ф.1р.280

Якщо цей показник низький, то це говорить про низький виробничий потенціал

Коефіцієнт мобільності

Км

Оборотні __активи__

Активи

Ф.1р.260+р.270

Ф.1р.280

Відношення оборотних активів до всіх активів(або одиниця мінус коефіцієнт постійності)

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів

Ке

Оборотні __активи__

Необоротні активи

Ф.1р.260+р.270

Ф.1р.080

Цей коефіцієнт повинен збільшуватись, що дасть можливість підвищити ліквідність балансу підприємства. Негативною є різка зміна.

Індекс постійного активу

Іпа

Необоротні __активи__

Власний капітал

___Ф.1р.080___

Ф.1р.380+р.430

Характеризує частку необоротних активів (в тому числі основних засобів) у власних джерелах

Таким чином, забезпечення підвищення ефективності використання майна можна розглядати як заходи по скороченню потреби в позиковому капіталі і підвищенню темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Тема 4. Характеристика джерел формування капіталу підприємства

План

1. Основні види та класифікація капіталу

2. Завдання аналізу капіталу

3. Аналіз структури капіталу

4. Оцінка власного капіталу

5. Аналіз позикового капіталу

6. Характеристика співвідношення активів із джерелами їх фінансування

7. Інтенсивність (оборотність) використання капіталу

8. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

1. Основні види та класифікація капіталу

Під капіталом розуміють матеріальні засоби і грошові кошти, вкладені в підприємство з метою здійснення підприємницької діяльності. Глибше зрозуміти сутність капіталу можна розглянувши його класифікацію за різними ознаками.

1. За ознакою власності капітал поділяють на власний і позиковий.

До власного капіталу відносять – грошові кошти і матеріальні засоби, які самостійно формуються підприємством для забезпечення свого розвитку.

До позикового капіталу відносять грошові кошти та інше майно, що залучається для фінансування розвитку підприємства із зовнішніх джерел на платній поворотній основі.

Аналіз основних відмінностей між власним і позиковим капіталом показує, що за рахунок позикового капіталу підприємство має більше можливостей нарощення свого виробничого потенціалу, але при цьому зростає ризик втрати його фінансової стійкості.

2. За тривалістю використання виділяють довгостроковий (постійний і змінний капітал) (рис. 4.1).

Постійний

(довгостроковий, перманентний) капітал

Змінний

(короткостроковий) капітал

Власний капітал

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Рис. 4.1 – Склад капіталу за тривалістю використання

У західній практиці для відокремлення довгострокового капіталу часто використовується термін «капіталізовані джерела».

Капіталізовані джерела – це сума довгострокових зобов'язань як перед кредиторами, так і власниками. Капіталізовані джерела мають ще назву «чисті активи».

Капіталізовані джерела = Власний капітал + Довгострокові зобов'язання =

= Ф. 1 р. 380 + р. 430 + р. 480 + р. 630***,

де *** – раховуються доходи майбутніх періодів в частині понад 12 місяців.

Чисті активи = Активи - Поточні зобов'язання = Ф. 1р. 280-р. 620-630**,

де ** – враховується та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.

Капіталізовані джерела = Чисті активи.

3. Залежно від напряму розміщення фінансових ресурсів в активи підприємства капітал поділяється на основний і оборотний.

Схематично склад капіталу залежно від напрямів його розміщення проілюстровано на рис. 4.2.

Основний капітал

(необоротні активи)

Оборотний капітал

(оборотні активи)

Основні засоби

Запаси

Нематеріальні активи

Дебіторська заборгованість

Незавершене будівництво

Поточні фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції

Грошові кошти

Рис. 4.2 – Склад капіталу за напрямами розміщення

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]