Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

3. Визначення абсолютного показника оцінки ліквідності (платоспроможності) підприємства

Ліквідність та платоспроможність оцінюються за допомогою абсолютних та відносних показників. Серед абсолютних основним є показник, що характеризує величину власних оборотних коштів (ВОК).

Показник ВОК характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів. Він є розрахунковим показником, що залежить від структури як активів, так і джерел коштів. За інших рівних умов зростання цього показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом збільшення власних оборотних коштів є прибуток.

Існує два варіанти розрахунку цього показника:

  1. ВОК=ВК+ДЗ-НА де, ВК – власний капітал; ДЗ – довгострокові зобов’язання; НА – необоротні активи.

  2. ВОК=ОА-КП де, ОА – оборотні активи; КП – короткостроковий пасив.

Показник ВОК показує, яка сума оборотних коштів залишається в розпорядженні підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями. У практиці фінансового аналізу ВОК називають чистим оборотним капіталом, чистими оборотними активами, робочим капіталом.

Етапи аналізу власного оборотного капіталу:

1. Оцінювання загальної зміни величини власного оборотного капіталу за аналізований період.

2. виявлення причин, що обумовили його зміни (оцінювання змін у складі оборотних активів та короткострокових зобов’язань).

3. Оцінка змін із позиції платоспроможності.

4. Визначення відносних показників для оцінювання ліквідності та платоспроможності підприємства

Для більш детальної оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства використовують ряд інших відносних показників, що відображені у таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 – Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

Назва показника

Умовне позначення

Алгоритм розрахунку

Джерела інформації

Характеристика

Коефіцієнт поточної ліквідності

Кпл

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів

Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів

Ф.1р.260 + р.270

Ф.1р.620 + р.630

Характеризує достатність оборотних активів для задоволення поточних зобов’язань. Значення має перевищувати 1.

прод. табл. 6.4

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Кшл

Поточні активи – Запаси + Витрати майбутніх періодів

Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів

Ф.1р.260-(р.100+…+р.140) + р.270

Ф.1р.260+р.630

Характеризує можливість погашення підприємством поточних зобов’язань поточними активами за вирахуванням запасів

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кал

Грошові кошти та їх еквіваленти

Поточні зобов’язання + доходи майбутніх періодів

Ф.1р.230 + р.240

Ф.1р.620 + р.630

Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашено миттєво. Достатнім вважається значення вище за 0,3-0,5.

Маневреність робочого капіталу

Кмрк

Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції

Робочий капітал

Ф.1р.230 + …+р.250

Ф.1р.260 + р.270-р.620-р.630

Показує частку абсолютно ліквідних активів у робочому капіталі, що забезпечує свободу фінансового маневру

Коефіцієнт захищеного періоду

Кзп

Оборотні активи +Витрати майбутніх періодів

Середньоденні операційні витрати

Ф.1р.260 + р.270

(Ф.2р.040 + р.070 + р.080 + р.090) :360

Показує скільки днів підприємство зможе існувати при форс-мажорних обставинах

Коефіцієнт забезпеченості реалізації робочим капіталом

Кзрк

Робочий капітал

Чистий дохід

Ф.1р.260 + р.270 – р.620 – р.630

Ф.2р.035

Характеризує співвідно-шення короткострокової платоспроможності та річного операційного грошового потоку

Коефіцієнт довгострокового фінансового за-безпечення пе-ршого ступеню

Д1

Власний капітал

Необоротні активи

Ф.1р.380 + р.430

Ф.1р.080

Характеризує покриття необоротних активів власним капіталом.

Рекомендоване значення більше ніж 0,5-0,7

Коефіцієнт довгострокового фінансового за-безпечення дру-гого ступеню

Д2

Власний капітал + Довгострокові зобов’язання

Необоротні активи

Ф.1р.380 + р.430 + р.480 + р.630

Ф.1р.080

Характеризує покриття необоротних активів капіталізованими джерелами.Рекомендоване значення більше одиниці

Робочий капітал

Власні оборотні кошти

Чисті оборотні активи

РК

ВОК

ЧОА

(Оборотні активи+Витрати майбутніх періодів)-(Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)

Ф.1р.260+р.270-р.620-р.630

Характеризує величину оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями

Ефективна заборгованість

ЕЗ

(Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів)-(Грошові кошти + Дебіторська заборгованість

Ф.1р.620 + р.630-(р.150+…+р.240)

Характеризує частину поточних зобов’язань, що можуть бути покриті за рахунок надходжень від поточної діяльності підприємства

Для того, щоб висновки за результатами аналізу ліквідності й платоспроможності були правильними, необхідно:

- фактичні значення коефіцієнтів аналізованого підприємства за звітний рік порівняти з фактичними значеннями їх за минулий рік;

- за кілька попередніх років;

- з нормативами, які прийняті на підприємстві;

- з показниками платоспроможності підприємств-конкурентів;

- з галузевими показниками.

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості (стабільності) підприємства

План

1. Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства

2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства

3. Типи фінансової стійкості підприємства

4. Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства

1.Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства

Однією з важливих ознак фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість.

Фінансова стійкість підприємства характеризується:

  • достатньою фінансовою забезпеченістю безперервності основних видів діяльності;

  • фінансовою незалежністю від зовнішніх джерел фінансування;

  • здатністю маневрувати власними коштами;

  • достатнім забезпеченням матеріальних оборотних засобів власними джерелами покриття;

  • станом виробничого потенціалу.

Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства та, завдяки ефективному їх використанню, сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції.

Для визначення рівня фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз:

1. Складу і розміщення активів господарського суб’єкта.

2. Динаміки і структури джерел фінансових ресурсів.

3. Наявності власних оборотних коштів.

4. Кредиторської заборгованості.

5. Наявності і структури оборотних коштів.

6. Дебіторської заборгованості.

7. Платоспроможності.

Аналіз складу і розміщення активів господарського суб’єкта проводиться за складеним аналітичним балансом (тема 3, табл.3.1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]