Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_praktichni_Byudzhetny_obl.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
224.27 Кб
Скачать

Відокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах»

2009

УДК 657.1(07)

Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи дисципліни »Облік у бюджетних установах" //Укладачі: Дмитришин А.Ф.., Пасемник О.Г.-Бережани: БАТІ. 2009. - 80с.

Схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту (Протокол №5 від 16.01.2009 р.

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України „Бережанський агротехнічний Інститут" (Протокол № 6 від 20.01.2009 р.)

Укладачі:

Дмитришин А.Ф., викладач кафедри бухгалтерського

обліку та аудиту.

Пасемник О.Г., старший викладач кафедри бухгалтерською

обліку та аудиту.

Рецензенти:

Лисий Г.А., к.е.н., доцент кафедри „Бухгалтерського обліку та аудиту» ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України „Бережанський агротехнічний інститут"

Жибак М.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри „Бухгалтерського обліку та аудиту» ВП Національного університету біоресурсів і природокористування України „Бережанський агротехнічний Інститут"

Робочий зошит складено за логікою і змістом новітньої програми „Облік у бюджетних установах". Містить рекомендовані плани занять, завдання для практичної та самостійної роботи, тестові завдання для самоконтролю, тематику реферативних робіт, а також иермінологічний словник ключових понять і список рекомендованої літератури з курсу.

Матеріал викладено з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і практики їх застосування в Україні.

Для студентів економічних факультетів вищих закладів освіти та працівників фінансово-кредитної сфери.

© НВДЦ «Нововведення», 2009

© Дмитришин А.Ф., 2008

© Пасемник О.Г., 2008

В ідокремлений підрозділ

Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Бережанський агротехнічний інститут»

Дмитришин а.Ф., Пасемник о.Г. Робочий зошит

для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Облік у бюджетних установах»

Для студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» денної форми навчання ОКР «Бакалавр»

Відповідальний за випуск - Штогрин С.С. Редактор – Мазурик В.М. Коректор – Пасемник О.Г.

Підп. До друку 23.01.2009. Формат 60х90 1/16 Папір офсетний. Друк плоский. Ум. Друк.арк. – 5. Наклад 100 примірників.

НВДЦ «Нововведення» вул.Академічна, 20 м. Ьережани, Тернопільської обл.,47501 тел./факс 2-18-15 e-mail:

ЗМІСТ

Вступ

 1. Зміст практичних занять

 2. Термінологічний словник ключових понять

 3. Перелік тем рефератів

 4. Рекомендована література

ВСТУП

Облік у бюджетних установах є складовою обліку в державному секторі України. Як система контролю за наявністю і рухом бюджетних коштів, він виконує управлінську, інформаційну та контрольні функції, має свій предмет, специфічні об’єкти, ведеться за методикою, що відрізняється від методики обліку у суб’єктів підприємницької діяльності.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах повинен забезпечити систематичний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків установ, станом розрахунків з підприємствами, організаціями і працівниками цих установ, використанням нематеріальних та грошових ресурсів та їхнім збереженням, має сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності та розвитку соціально-культурної сфери установ.

Курс «Облік у бюджетних установах» є складовою блоку ви­біркових навчальних дисциплін із підготовки бакалаврів за спеці­альністю «Облік та аудит». Процес навчання має комплексний характер і включає лекційні та практичні заняття. Крім того, пе­редбачено відповідну кількість годин на індивідуальну підготов­ку та самостійну робочу студентів.

Мета цього курсу полягає в засвоєнні слухачами теорії та практики обліку в бюджетних установах із використанням різно­манітних методів навчання та контролю. Відповідно до мети ви­значено коло завдань курсу, а саме:

вивчення основ організації обліку в бюджетних установах;

засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;

опанування механізму логічного складання бухгалтерських проведень;

о знайомлення з особливостями обліку витрат бюджетних установ;

визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шляхів їх розв'язання.

Предметом бухгалтерського обліку в бюджетних установах є наявність і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріаль­них послуг.

Після опанування цього курсу студент має знати:

-економічну сутність об'єктів бухгалтерського обліку в різ­них за профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та кла­сифікації;

зміст нормативно-правових документів, які регламентують облік у бюджетних установах,

Студент має вміти:

-складати специфічні первинні бухгалтерські документи;

- заповнювати бухгалтерські регістри;

- робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку;

- складати типові бухгалтерські проведення.

Самостійна робота студентів – невід’ємна складова частина навчального плану, є однією з форм засвоєння курсу, відіграє Важливу роль у процесі формування майбутнього спеціаліста відіграє самостійна робота студентів, яка є невід’ємною складовою частиною навчального плану і однією з форм засвоєння курсу.

Мета самостійної роботи - навчання студентів самостійно працювати з літературою, узагальнювати економічну інформацію, формувати свою особисту думку, набути навички щодо вирішення конкретних практичних завдань і їх використання у подальшій практичній роботі.

Самостійна робота здійснюється у наступних формах: опрацювання та конспектування рекомендованої літератури; вивчення конспектів лекцій; підготовка рефератів та виконання індивідуальних завдань.

Передбачено наступні види контролю за самостійною роботою: колоквіум за теоретичними темами курсу, захист індивідуальних завдань; перевірка і захист рефератів.

Підсумковий контроль знань студентів буде забезпечуватись здачею іспиту з «Обліку у бюджетних установах» за умови відпрацювання студентом усіх пропусків, виправлееня негативних оцінок і протягом семестру виконання програми дисципліни.

України, Державного комітету статистики України від 02.12.1997 року № 125/70.

 1. Про порядок здійснення річних заключних оборогів: Лист Дер­жавного казначейства України від 02.01.2002 року №07-04/3-5.

 2. Джога Р. Т., Свірка С. В., Сінельник Л. М.. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. 481 с.

 3. Бухгалтерський облік у бюджетних установах Збройних Сил України / За ред. І. Ю.Марко: Посібник. — К.: Знання України, 2004. 507 с.

   1. у № 637.

23. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюдже­ту за видатками: Наказ Державною казначейства України від 25.05.2004 року № 89 (зі змінами та доповненнями).

 1. Про затвердження роз'яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету: Наказ Державного казначейства Украї­ни від 04.11.2004 року № 194.

 2. Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бю­джетних установ та інструкції про їх складання: Наказ Державного каз­начейства України від 18.12.2000 року № 130.

 3. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання мате­ріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Наказ Державного каз­начейства України. Міністерства економіки України від 10.08.2001 року №142/181.

 4. Про затвердження форм карток, книг аналітичного обліку бюд­жетних установ пі порядку їх складання: Наказ Державного казначей­ства України від 06.10.2000 року № 100 // www.rada.gow.ua.

 5. Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, не­матеріальних активів, товарно-матеріадьни цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та Інших статей балансу: Наказ Головною управ­ління Державного казначейства України від 30.10.1998 року № 90.

29.Про затвердження Плану Рахунків бухгалтерського обліку бю­джетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерсь­кого обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління Держав­ного казначейства України від 10.12.1999 року №114 зі змінами та доповненнями.

30.Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 року №113.

31.Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за ра­хунок державного або місцевих бюджетів: Наказ Головного управління Державного казначейства від

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]