Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
132.61 Кб
Скачать

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Підготовка до написання дипломної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Структура дипломної роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Вимоги до оформлення роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Захист випускної дипломної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Вступ

Виконання дипломної роботи передбачено навчальним планом і є обов’язковим видом навчального навантаження для кожного учня, а також своєрідним підсумком здобутих учнем теоретичних знань та опанування практичними навичками. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення учня, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосовувати знання, набуті в процесі навчання у коледжі.

Метою дипломної роботи є :

- систематизація та закріплення теоретичних знань та практичних навиків;

- розвиток вмінь застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;

- формування та розвиток наукового мислення;

- розвиток вмінь вести самостійні дослідження, спостережен-

ня та аналіз об'єктів туристичної привабливості;

- використання знань набутих під час проходження переддип-

ломної практики на туристичних підприємствах;

- вироблення навичок оформлення наукової роботи;

- вміння правильно укомплектовувати, портфель екскурсовода;

- вироблення вміння захищати підготовлений матеріал

(робити презентацію, відповідати на запитання, відстоювати свою думку). В процесі написання роботи учні повинні показати вміння працювати з літературними джерелами, оволодівати прийомами підбору, систематизації та правильного використання картографічного матеріалу, чітко і логічно формулювати свої думки.

Дані методичні рекомендації підготовлені з метою надання допомоги учням у пошуку відповідей на такі запитання:

 1. Як вибрати тему дипломної роботи?

 2. Як обгрунтувати актуальність досліджуваної теми?

 3. Якою повинна бути структура дипломної роботи?

 4. Як визначити основні характеристики дипломної роботи?

 5. Як оформити текст дипломної роботи?

 6. Як грамотно представити дипломну роботу під час захисту?

 7. Яку допомогу може і повинен надати учню керівник дипломної роботи?

Процес виконання дипломної роботи включає низку послідовних етапів, а саме:

 • вибір теми дипломної роботи;

 • вивчення спеціальної літератури з вибраної теми;

 • аналіз одержаних матеріалів та написання тексту дипломної роботи;

 • обґрунтування висновків та пропозицій;

 • оформлення дипломної роботи:

 • здача роботи та захист.

Учні повинні враховувати необхідність виконання усіх перелічених етапів, плануючи їх у наведеній послідовності і обов'язкове виконання дипломної роботи у строк, встановлений відповідно до навчального плану.

Підготовка до написання дипломної роботи

Вибір і затвердження теми дипломної роботи

Вибір теми є першим етапом дипломної роботи і має важливе значення для її успішного виконання. Тематика дипломних робіт розробляється викладачами, що читають дисципліни професійно-теоретичного курсу, і майстрами виробничого навчання. У виборі теми допомогу надає майстер виробничого навчання. Під час вибору теми необхідно враховувати наукову та практичну актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання, наявність необхідних матеріалів для написання роботи, можливість самостійної роботи. Учні вибирають із запропонованого списку ту­ чи іншу тему. Організація і контроль за процесом підготовки та захисту дипломних робіт покладається на голову циклової комісії. Безпосереднє керівництво виконання дипломної роботи здійснюється науковим керівником (викладачем циклової комісії) і майстром виробничого навчання.

Учень має право запропонувати свою тему з обгрунтуванням доцільності її дослідження.

Закріплена за учнем тема дипломної робота після погодження її з науковим керівником затверджується рішенням циклової комісії. Дипломні роботи учнів, які не відповідають затвердженій тематиці, до реєстрації не приймаються. Теми дипломних робіт додаються.

Після того, як обрана і погоджена з науковим керівником тема дипломної роботи, складається календарний план, у якому визначається термін виконання етапів дипломної роботи. Складання плану дисциплінує виконавця, лімітує термін відведений на підбір літератури та її вивчення, роботу з архівними, матеріалами, організацію та проведення спостережень, аналіз та обробку отриманих результатів, оформлення дипломної роботи та підготовку її до захисту.

Вибір об'єкту дослідження

Важливим етапом є вибір об'єкту, дослідження якого буде основою майбутньої дипломної роботи, ознайомлення з обраним для дослідження об'єктом; характер та обсяг практично доступних для використання літературних та інших джерел і матеріалів; можливість виїзду для безпосереднього ознайомлення з об'єктом дослідження та збирання первинного матеріалу.

Розробка і затвердження плану дипломної роботи

Перед початком роботи учень під керівництвом керівника розробляє план дипломної роботи. Структура і зміст плану залежать від обраної теми. План затверджує керівник, і зміни можуть бути внесені тільки за його згодою. В цілому вимоги до дипломної роботи можна об'єднати в три групи: до структури; до змісту; до оформлення.

Добір та опрацювання літературних джерел

Для написання дипломної роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури та джерел, складання загальної бібліографії. Від уміння вдало підібрати літературу значною мірою залежить якість написання роботи. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу.

До складу бібліографії мають бути віднесені підручники, навчальні посібники, довідники, путівники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті, усні джерела інформації (розповіді старожилів краєзнавців та ін.), атласи, карти, картосхеми, тощо.

Після підбору літератури слід розпочати її вивчення, систематизацію, конспектування.

Слід пам'ятати, що якісне написання дипломної роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]