Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod 2.6 obl 111.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.24 Mб
Скачать

М іністерство освіти І НАУКИ України

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

«Затверджую»

Заступник директора з НР

__________В.Н.Волошин

«___»___________2010р.

Методичні рекомендації

до самостійного вивчення теми

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

на тему: «Облік грошових коштів»

Тернопіль 2010

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми з дисципліни «Бухгалтерський облік» на тему: «Облік грошових коштів» для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».

Методичні рекомендації розробила викладач Павлик А.Й.

Рецензент: викладач-методист Технічного коледжу Семчишин Є.В.

ТНТУ імені І.Пулюя.

Затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №______ від «____»_________________2010 р.

Голова ЦК __________________________Семчишин Є.В.

Розглянуто і схвалено методичною радою ТК ТНТУ імені Івана Пулюя

Протокол № _______від «____»_________________2010 р.

Голова методичної ради ________________ Шевчук Я.Д.

Гроші – це колесо обігу.

Адам Сміт.

Гроші – загальний еквівалент.

Карл Маркс.

Гроші – карбована свобода.

Федір Достоєвський.

Гроші – як гроші, а не як товар – потрібні не самі по собі: а заради тих речей, які на них можна купити. Гроші – штучна соціальна умовність.

П. Самуельсон.

Вступ.

Гроші є найбільш мобільним і цінним ресурсом підприємства, тому аналіз їх руху і динаміки дозволяє виявити резерви раціонального використання, нові тенденції, зміни джерел надходження та напрямів витрачання, маневрувати коштами з найбільшою ефективністю.

Будь-яка підприємницька діяльність нерозривно пов’язана з рухом грошових коштів. Підприємства зберігають свої кошти на своїх розрахункових і поточних рахунках.

Розрахунковий рахунок є основним рахунком підприємства, через який проводяться всі грошові операції без обмеження їхнього переліку Поточні рахунки відкриваються в усіх випадках, коли необхідне відокремлення яких-небудь операцій. До поточних рахунків відносяться валютні рахунки, позичкові рахунки, рахунки по операціях із засобами цільового призначення, рахунки обумовлені особливостями рахунків.

Готівка, необхідна для виплати заробітної плати працівникам підприємства, на дрібні господарські потреби, на відрядження зберігається в касі підприємства в сумі, встановленій законодавством України і лімітами, що встановлюються банками на заявки із розрахунків підприємства. Будь-які операції, що пов’язані з безготівковими і готівковими розрахунками мають бути оформлені відповідними типовими формами документів , затвердженими у встановленому порядку державою.

При вивченні даної теми студенти повинні набути теоретичні знання з обліку руху грошових коштів, вміти відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, складати регістри синтетичного і аналітичного обліку і використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]