Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metod dla prakt zanjat.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
2.61 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж

Тернопільського національного технічного університету

імені Івана Пулюя

«Затверджую»

Заступник директора з НР

__________В.Н.Волошин

«___»___________2011р.

Методичні вказівки та завдання

з дисципліни “Бухгалтерський облік”

До проведення практичних занять

Для спеціальності

№ 5.03060101 "Організація виробництва"

Методичні вказівки та завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» до проведення практичних занять для студентів спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва».

Методичні вказівки та завдання розробила викладач Павлик А.Й.

Рецензент: к. е. н., доцент кафедри аграрного

бізнесу і обліку ТНЕУ Костецький І.І.

Затверджено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін

Протокол №______ від «____»_________________2011 р.

Голова ЦК ________________ Семчишин Є.В.

Розглянуто і схвалено методичною радою ТК ТНТУ імені Івана Пулюя

Протокол № _______від «____»_________________2011 р.

Голова методичної ради ________________Шевчук Я.Д.

«Бухгалтерський облік стоїть вище всіх наук і мистецтв, тому що всі потребують його, без бухгалтерського обліку світ був би некерованим, і люди не змогли б зрозуміти один одного»

іспанський вчений

Барталомео де Солозано

Вступ

Роль бухгалтерського обліку в умовах ринку різко зросла. Відповідно і розширилась кількість користувачів облікової та звітної інформації. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємством, а й зовнішні користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес. Найчастіше станом справ фірми цікавляться акціонери, інвестори, кредитори, аудитори, податкові інспектори.

Підприємства зацікавлені у залученні нових інвестицій для розвитку виробництва і відповідно у створенні привабливого образу фірми. На основі фінансового обліку аукціонери, інвестори і кредитори визначають прибутковість виробництва і приймають рішення про те, чи варто вкладати в нього свої кошти.

На основі тієї ж інформації аудитори і податкові інспектори оцінюють достовірність розрахунку замовлень витрат і прибутку, правильність нарахування податків.

Покупці продукції і клієнти хочуть знати: чи відповідає реклама фірми фактичному стану справ, наскільки обґрунтовані ціни на товари, чи зможе фірма на протязі певного часу забезпечити гарантійне і післягарантійне обслуговування.

Отже, облік - одна із найважливіших функцій управління, а бухгалтерська інформація дає суцільну картину бізнесу, на підставі якої менеджери змогли б виявити прибуткові і не прибуткові сегменти, знайти оптимальний план асортименту і збуту продукції.

Тому сучасні менеджери, фінансисти, економісти повинні знати:

  • принципи організації і ведення бухгалтерського обліку та законодавчу базу організації бухгалтерського обліку в Україні;

  • методику ведення обліку необоротних активів, виробничих запасів, грошових коштів, витрат виробництва, доходів та фінансових результатів підприємств;

  • правила оподаткування господарських операцій;

  • формування бухгалтерської звітності, розуміння економічного змісту основних форм звітності, щоб кваліфіковано оцінити фінансовий стан підприємства та перспективи його розвитку;

і вміти:

  • користуватися спеціальними нормативно-правовими документами, що регулюють бухгалтерський облік;

  • забезпечити своєчасний збір і систематизацію достовірної інформації про товарорух, грошові засоби, розрахунково-кредитні операції, які визначають комплекс господарської діяльності підприємства;

  • організувати і здійснювати бухгалтерський облік і внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства.

Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» покликані закріпити теоретичні знання, виробити у студентів навички та вміння у використанні цих знань на практиці, допомогти у самостійному освоєнні деяких теоретичних питань та практичних завдань, а також розвивати професійні якості особистості майбутнього спеціаліста.

Методичні вказівки містять програму дисципліни, плани практичних занять, ділові ігри, завдання до виконання індивідуальної роботи, перелік питань для підготовки до екзамену, додатки, де наведено план рахунків бухгалтерського обліку та основні форми звітності.

Важливе значення для глибокого засвоєння теоретичних знань з бухгалтерського обліку мають практичні заняття і тому ці методичні вказівки та завдання допоможуть студентам ефективніше підготуватись до них. До кожної теми

розроблено перелік питань для самоконтролю, завдання для самостійного виконання, індивідуальної роботи та домашні завдання.

Для контролю перевірки практичного розуміння теоретичного матеріалу в

кінці методичних вказівок подається завдання для індивідуальної роботи - наскрізна задача, що виконується по варіантах.

Сподіваюсь, що ця праця буде ефективною.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]