Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_do_KR_SP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
124.42 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни нововолинський електромеханічний технікум

Рекомендовано на засіданні

ЦК комп’ютерних дисциплін

протокол №__від “__” _______2005р.

Голова ЦК ________ Дзюбак Ю.П.

“Затверджую”

заступник директора

з навчальної роботи

_________ Терес М.І.

“__” _________2005 р.

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни:

Системне програмування

для спеціальності

5.091504 „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”

Підготував викладач Кадира В.М.

Нововолинськ

2005

1. Організація і проведення курсового проектування.

Прискорення науково-технічного прогресу, розвиток нових технологій, темпів та масштабів виробництва, поява нових методів керування ставлять підвищені вимоги до випускників технічних вузів. Тому важливим завданням вищої школи слід вважати підготовку спеціалістів, що вміло поєднують знання спеціальності з широким використанням методів математичного моделювання, а також технічних і програмних засобів ЕОМ.

Cьогодні без комп’ютера немислиме ефективне розв’язання інженерних, наукових, економічних, виробничих і управлінських задач. Персональні ЕОМ привели до якісних змін в опрацюванні різного роду інформації. Ось чому студентам необхідно не тільки знати етапи підготовки та розв’язання задач на ЕОМ, а й впроваджувати роботу на ЕОМ у повсякденну практику.

Студент, вивчивши предмет “Системне програмування”, повинен вміти:

 • коректно сформулювати задачу для розв’язання її на ЕОМ;

 • виконати декомпозицію задач на підзадачі;

 • звести постановку задачі до алгоритму;

 • визначити технологію програмування, придатну для конкретного типу задач;

 • визначити структури даних, які дозволяють перейти від абстрактного формулювання алгоритму до конструювання його блок-схеми;

 • виконати декомпозицію програми на фрагменти відповідно з принципами структурного або модульного програмування;

 • розробити текст програми-проекту;

 • налагодити проект на ЕОМ, одержати результати;

 • оформити програму з використанням стандартів;

 • використовувати в програмах засоби певної системи програмування або сумісні з нею бібліотеки програм.

Вивчаючи предмет “Системне програмування“ cтуденти виконують курсову роботу.

1.1. Основна мета виконання роботи.

 • вивчення процесу підготовки та проходження завдань при їх розв’язанні на ЕОМ;

 • більш глибоке оволодіння мовами програмування високого рівня та сучасними технологіями програмування;

 • ознайомлення з різними середовищами програмування;

 • вивчення і засвоєння основних методів і прийомів програмування;

 • одержання практичних навиків роботи на ПК по введенню, налагоджуванню та тестуванню програм на ЕОМ.

1.2. Тематика робіт.

Теми курсових робіт повинні бути актуальними, відображати профіль і потреби ведучих лабораторій і кабінетів спеціальності, забезпечувати елементи навчально–дослідницької роботи і проблемного навчання.

Студент, виконуючи роботу, повинен розробити та відлагодити програму на ЕОМ по виданому індивідуальному завданню. Необхідно намагатися до того, щоб курсова робота мала практичний характер і могла б використовуватися на виробництві або в навчальному процесі.

Теми курсових робіт (в подальшому КР) вибираються з врахуванням таких критеріїв:

 1. Програма повинна бути середньої складності, щоб її розробка вимагала від студента окремих творчих зусиль.

 2. Програма повина бути функціонально закінченою і по можливості мати самостійне експлуатаційне призначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]