Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

опорний конспект лекцій

для студентів денної та заочної форми навчання

всіх спеціальностей

Тернопіль – 2011

Фінансовий аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей // Укладач к.е.н., доцент Синькевич Н.І. – Тернопіль: ТНТУ, 2011.

Відповідальний за випуск: к.е.н., доц. Синькевич Н.І.

Рецензенти: д.е.н., проф. Гуцайлюк З.В.,

к.е.н., проф. Федорович Р.В.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри фінансів, обліку і контролю

Протокол № 1 від 30.08.2011р.

Схвалені на засіданні методичної комісії факультету економіки та підприємницької діяльності

Протокол № 1 від 1.09.2011р.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………….5

Тема 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства

1. Фінансовий стан підприємства………………………………………………………..6

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства……………………....8

3. Прийоми фінансового аналізу………………………………………………………..10

4. Методи і моделі фінансового аналізу………………………………………………..11

5. Послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства……………..14

6. Користувачі фінансового аналізу (бухгалтерської звітності)………………….......16

Тема 2. Інформаційне забезпечення аналізу

фінансового стану підприємства

1.Необхідність та мета складання фінансової звітності…………………………........17

2. Вимоги до фінансової інформації………………………………………………........18

3. Принцип підготовки фінансової звітності…………………………………………..19

4. Баланс підприємства та його складові………………………………………….........20

5. Звіт про фінансові результати………………………………………………..............24

6. Звіт про рух грошових коштів………………………………………………………..25

Тема 3. Аналізування майна підприємства

1. Значення й методи аналізу майна підприємства……………………………………27

2. Аналіз структури та динаміки майна підприємства………………………………...27

3. Аналіз основних засобів……………………………………………………................31

4. Оцінка ефективності використання нематеріальних активів………………………34

5. Характеристика стану та використання оборотних активів підприємства………..36

6. Аналіз дебіторської заборгованості………………………………………………….38

7. Основні напрямки поліпшення використання майна

та організації джерел його формування………………………………………………..40

Тема 4. Характеристика джерел формування капіталу підприємства

1. Основні види та класифікації капіталу……………………………………………...41

2. Завдання аналізу капіталу……………………………………………………………42

3. Аналіз структури капіталу…………………………………………………………...43

4. Оцінка власного капіталу……………………………………………………………..44

5. Аналіз позикового капіталу…………………………………………………………..46

6. Характеристика співвідношення активів із джерелами їх фінансування…………47

7. Інтенсивність (оборотність) використання капіталу………………………………..49

8. Аналіз джерел формування капіталу підприємства………………………………...49

Тема 5. Оцінка руху грошових коштів

1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємства……………………..56

2. Прямий та непрямий метод аналізу руху грошових коштів………………………..58

3. Прогнозування грошових потоків……………………………………………………59

4. Оптимізація грошових потоків підприємства………………………………….........59

Тема 6. Ліквідність та платоспроможність підприємства

1. Поняття платоспроможності підприємства та її оцінка……………………………60

2. Ліквідність та її значення для оцінки фінансового стану підприємства…………..62

3. Визначення абсолютного показника оцінки ліквідності

(платоспроможності) підприємства……………………………………………...……..64

4. Визначення відносних показників для оцінювання

ліквідності та платоспроможності підприємства……………………………………..65

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості (стабільності) підприємства

1. Поняття фінансової стійкості (стабільності) підприємства………………………..67

2. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства……………………………..68

3. Типи фінансової стійкості підприємства……………………………………….........70

4. Аналіз впливу факторів на фінансову стійкість підприємства…………………….70

Тема 8. Ділова активність підприємства

1. Поняття ділової активності підприємства…………………………………………...71

2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства………………………..72

3. Оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства……74

Тема 9. Оцінка прибутку та рентабельності підприємства

1. Поняття прибутку підприємства……………………………………………………..75

2. Формування прибутку підприємства………………………………………………...76

3. Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку………........78

4. Аналіз рентабельності підприємства………………………………………………...79

Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

1. Класифікація інвестицій……………………………………………………………...80

2. Методи оцінки інвестицій……………………………………………………….........82

3. Аналіз ризиків інвестиційних проектів……………………………………………...85

1. Фінансовий стан підприємства………………………………………………………..6 3

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства……………………....8 3

3. Прийоми фінансового аналізу………………………………………………………..10 3

Тема 8. Ділова активність підприємства 4

План 6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]