Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

1. Фінансовий стан підприємства 6

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства 6

3. Прийоми фінансового аналізу 6

1. Фінансовий стан підприємства 6

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства 8

Агрегований баланс 29

Таблиця 3.1 – Горизонтальний аналіз балансу підприємства 29

4. Оцінка власного капіталу підприємства 45

Тема 8. Ділова активність підприємства 73

План 73

Таблиця 8.1 – Аналіз обсягу реалізованої продукції 75

І. Ліквідація неплатоспроможності, тобто відновлення здатності підприємства здійснювати платежі за своїми невідкладними фінансовими зобов'язаннями. 98

ІІ. Відновлення фінансової стійкості підприємства 98

ІІІ. Забезпечення фінансової рівноваги в довготривалому періоді 98

V. Підбір санаторів 102

VI. Підготовка бізнес-плану санації 103

……………………………………………………….96

Список використаної літератури…………………………………………………...101

Вступ

Метою дисциплiни є навчити студентiв правильно застосовувати теоретичнi знання з фiнансового аналiзу на практицi, професiйно грамотно використовувати в роботi методи пiзнання фiнансового механiзму пiдприємства, процесiв формування i використання фiнансових pecypciв для рiзних видiв його дiяльностi, активiзацiї пiдприємницької дiяльностi, своєчасної дiагностики потенцiйного банкрутства.

Основні завдання дисципліни:

 • з’ясування сутності та значення фінансового аналізу, оволодіння методами та прийомами його здійснення;

 • ознайомлення з джерелами інформаційного забезпечення;

 • вивчення комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, розрахунку, методів оцінки;

 • вивчення порядку та методів аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства;

 • оволодіння методами оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підприємства;

 • оволодіння методами оцінки майна підприємства;

 • оволодіння методами аналізу капіталу підприємства.

Предметом дисципліни є процес дослідження фінансового стану та основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку.

В результатi вивчення дисциплiни студенти повиннi:

ЗНАТИ: загальнi принципи органiзацiї фiнансового аналiзу у виробничiй сферi, методику фiнансового аналiзу активiв та джерел їх формування, платоспроможностi, фiнансової стiйкості, дiлової та ринкової активностi підприємства, його фiнансових результатiв.

ВМIТИ: аналiзувати процеси формування i використання фiнансових pecypcів підприємства, квалiфiковано використовувати в кожнiй конкретнiй ситуації комплекс методiв аналiтичного дослiдження, робити висновки i пропозиції за результатами проведеного аналізу.

Тема 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану підприємства

План

1. Фінансовий стан підприємства

2. Класифікація видів аналізу фінансового стану підприємства

3. Прийоми фінансового аналізу

4. Методи і моделі фінансового аналізу

5. Послідовність проведення аналізу фінансового стану підприємства

6. Користувачі фінансового аналізу (бухгалтерської звітності)

1. Фінансовий стан підприємства

На нинішньому етапі розвитку в Україні підприємства зацікавлені у підвищенні ефективності діяльності, збереженні фінансової незалежності і стабільності в умовах конкуренції та ризику. Тому необхідно завжди приймати управлінські рішення, які не тільки базуються на передчуттях, діловій інтуіції, а на раціональній аналітичній основі, яку забезпечує фінансовий аналіз.

Метою дисципліни «Фінансовий аналіз» є оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансового стану в сучасних умовах.

Основним завданням дисципліни «Фінансовий аналіз» є:

- з’ясування сутності та значення фінансового аналізу, оволодіння методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами інформаційного забезпечення;

- вивчення комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, розрахунку, методів оцінки;

- вивчення порядку та методів аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства;

- оволодіння методами оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підприємства;

- оволодіння методами оцінки майна підприємства;

- оволодіння методами аналізу капіталу підприємства.

Дисципліна «Фінансовий аналіз» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, такими як бухгалтерський облік, економічний аналіз, теорія економічного аналізу, економічна статистика, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, фінансові ризики тощо.

Фінансовий аналіз – це один з методів оцінки фінансової діяльності підприємств.

Сутність фінансового аналізу полягає в оцінці та прогнозуванні фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського звітності та обліку.

Фінансовий аналіз є процесом дослідження фінансового стану та основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку.

Фінансовий аналіз має важливе значення в економічній діяльності підприємства. Він дає змогу:

 1. Вишукувати резерви поліпшення фінансового стану підприємства.

 2. Об’єктивно оцінювати раціональність використання усіх видів фінансових ресурсів.

 3. Своєчасно вживати заходів щодо підвищення платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості.

 4. Забезпечувати оптимальний розвиток підприємства за рахунок використання виявлених у ході аналізу резервів.

 5. Забезпечувати розроблення плану фінансового оздоровлення підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства. Необхідно знати і такі поняття ринкової економіки, як ділова активність, ліквідність, платоспроможність, запас фінансової стійкості (зона безпеки), ступінь ризику та інші, а також методику їх аналізу.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Саме тому фінансова діяльність, як складова господарської діяльності, спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власного і позикового капіталу та ефективного його використання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]