Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

5. Характеристика стану та використання оборотних активів підприємства

Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами та прирівняними до них здійснюється за такими показниками:

  • наявність власних та прирівняних до них коштів;

  • забезпеченість власними оборотними коштами;

  • причини зміни загальної суми та наявності власних оборотних коштів за звітний період;

Якщо оборотні кошти збільшилися, а необоротні активи зменшилися, це означає, що на підприємстві спостерігається тенденція прискорення оборотності всього майна підприємства. Результатом може бути вивільнення частини коштів і короткострокових вкладень. Для характеристики майна розраховується коефіцієнт мобільності майна: відношення вартості оборотних активів до вартості всього майна:

Коеф.мобіл.майна = вартість оборотних коштів/ валюта балансу [3.1]

та коефіцієнт мобільності оборотних активів, що розраховується як відношення найбільш мобільної її частини (коштів і фінансових вкладів) до вартості оборотних активів.

Коеф.мобіл.ОА = (грошові кошти та їх еквіваленти + поточні фінансові зобов’язання)/

валюта балансу [3.2]

Збільшення коефіцієнтів мобільності всього майна і оборотних активів підтверджує тенденцію прискорення оборотності майнових засобів підприємства. Низька мобільність оборотних активів не завжди є негативною. За високої рентабельності продукції підприємства здебільшого спрямовують вільні кошти на розширення виробництва.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується такими показниками:

  1. тривалістю одного обороту усіх оборотних коштів (Т0) розраховується за формулою:

[3.3]

де Св – середня вартість усіх оборотних коштів; t – тривалість аналізованого періоду, днів; В – виручка від реалізації продукції.

  1. кількість оборотів (або прямий коефіцієнт оборотності) К0 розраховується за формулою:

; [3.4]

  1. коефіцієнт закріплення оборотних коштів (обернений коефіцієнту обертання) розраховується так:

[3.5]

За аналогічними формулами розраховується оборотність нормованих оборотних коштів та окремих елементів або груп оборотних коштів. Замість величини всіх оборотних коштів у відповідні формули підставляються величини нормованих коштів або окремого їх елемента.

6. Аналіз дебіторської заборгованості

Аналіз стану дебіторської заборгованості починають із загальної оцінки динаміки її обсягу в цілому та в розрізі статей (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 – Склад і рух дебіторської заборгованості

Склад дебіторської

заборгованості

На початок року

Виникнення зобов’язань

Погашення зобов’язань

На кінець року

Зміна

(+,-)

Розрахунки з дебіторами, всього

У тому числі:

за товари,роботи,послуги

за векселями одержаними

з бюджетом

за виданими авансами

з нарахованих доходів

Із внутрішніх розрахунків

інша поточна заборгованість

% до вартості майна

Після цього переходять до якісного стану дебіторської заборгованості. Такий аналіз дає змогу виявити та охарактеризувати динаміку абсолютного і відносного розміру невиправданої заборгованості (табл. 3.5).

Оцінюється обсяг дебіторської заборгованості і його динаміка, визначається частка дебіторської заборгованості в оборотному капіталі. Цей показник ще називається коефіцієнтом відволікання капіталу в дебіторську заборгованість.

Розраховується термін оплати дебіторської заборгованості покупцями продукції підприємства (ТОдз), обчислюється за формулою:

[3.6]

Дз – дебіторська заборгованість (заборгованість покупців);

Т – кількість календарних днів у періоді, за який обчислюється показник (рік – 360, квартал – 90);

В – обсяг продажу продукції за розрахунковий період.

Таблиця 3.5 – Аналіз стану дебіторської заборгованості за термінами її виникнення

Стан дебіторської

заборгованості

Залишок на початок року, тис.грн.

Залишок на кінець року тис.грн.

У тому числі за термінами виникнення, тис.грн.

на кінець року

Термін сплати не настав

Прострочена

Термін сплати не настав

Прострочена

Прострочення від 1 до 30 днів

Прострочення від 31 до 90 днів

Прострочення від 91до180 днів

Прострочення від 181 до 360 днів

Прострочення більше 1 року

Дебіторська заборгованість, усього

У тому числі:

прострочена в

% до підсумку

З неї:

нереальна до стягнення

(сумнівна)

% до підсумку

Оцінюється склад дебіторської заборгованості по окремих «вікових групах» (по передбачених строках погашення). У процесі аналізу виділяють нормальну дебіторську заборгованість (період інкасації якої ще не наступив) і прострочену (строк інкасації якої вже порушено).

Вивчається склад простроченої дебіторської заборгованості, виділяється сумнівна та безнадійна.

На частку простроченої дебіторської заборгованості вказує коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості (Кпдз), який розраховується за формулою:

, де [3.7]

ДЗпр – сума простроченої заборгованості;

ДЗ – загальна сума дебіторської заборгованості.

Середній вік простроченої дебіторської заборгованості (ТОпдз) визначається так:

, де [3.8]

ДЗпр – сума простроченої дебіторської заборгованості;

ОРод – сума одноденної реалізації в аналізованому періоді.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]