Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Кафедра українознавства і філософії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

(для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання)

Тернопіль 2009

Методичні вказівки до вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. – Тернопіль: ТДТУ , 2009

Укладач Савчин Т.О, канд. філол. наук, доцент

Рекомендовано кафедрою українознавства і філософії,

протокол №3 від 11 листопада 2009 року.

Навчальні матеріали призначені для студентів денної та заочної форми навчання, які вивчають дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням». Їх мета – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань з українського професійного мовлення.

ВСТУП

Дані контрольні роботи та тестові завдання розраховані на студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Мета цього навчального видання – спрямувати самостійну роботу студенів заочників на опанування державної мови, її стилів і жанрів усного та писемного мовлення, перевірити рівень сформованості навичок оволодіння лексичним і граматичним матеріалом при складанні ділових паперів різного характеру.

Комплекс контрольних робіт, запропонований для обов’язкового виконання, охоплює основні питання з лексики, фразеології, граматики і синтаксису мови професії, Самостійне опрацювання рекомендованого теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань мають сприяти виробленню мовних умінь і навичок професійного комунікатора, формуванню мовної особистості майбутнього фахівця.

Методичні вказівки упорядковані у відповідності з програмою «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Використаний у контрольних роботах і тестових завданнях матеріал підібрано відповідно до актуальності його вживання у діловому професійному мовленні. Дані методичні вказівки рекомендовано як для практичних занять з української мови (за професійним спрямуванням), так і для самостійної роботи студентів.

Зміст програми курсу “українська мова професійного спілкування”

Тема 1. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова України

Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу. Походження української мови. Мова і нація. Поняття “національна мова”. Лінгвоцид як свідоме нищення мови. Форми лінгвоциду.

Правовий статус української мови. Закон про мови в Україні. Мовні питання в Конституції України. Передумови прийняття мовного законодавства в Україні. Поняття “державна мова”, “офіційна мова”. Мовна політика. Досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем. Мовна ситуація в Україні.

Тема 2. Стилі і норми української літературної мови

Поняття “літературна мова”. Періодизація історії української літературної мови. Найвизначніші пам’ятки української літературної мови.

Мовний стиль. Стилі української літературної мови. Офіційноділовий стиль як стиль писемного й усного професійного мовлення, його особливості й різновиди. Різновиди наукового стилю, їх призначення.

Унормованість як одна з головних ознак літературної мови. Поняття норми літературної мови. Культура мови. Типи мовних норм.

Історія і сучасні проблеми українського правопису. Особливості становлення українських графічних, орфографічних і пунктуаційних норм. Складні правила українського правопису (географічні назви з номенклатурними словами та ін.). Лексичні, морфологічні, синтаксичні норми в професійному спілкуванні. Стилістичні норми української мови.

Тема 3. Культура укладання професійних документів

Документи, їх призначення і класифікація. Основні реквізити документа, вимоги до їх оформлення. Правила написання тексту ділових паперів. Стандартизація тексту документа. Документи з високим і низьким рівнем стандартизації тексту.

Документи особового складу (автобіографія, резюме, заява (проста і складна). Інформаційні документи (діловий лист, оголошення (організаційне і рекламне), ділові записки (пояснювальна, доповідна, службова). Обліковофінансові документи (доручення, акт, розписка). Документи колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу).

Складноскорочені слова (абревіатури), графічні скорочення в професійних текстах. Мовний етикет у писемному діловому мовленні.

Тема 4. Усне професійне мовлення

Види усного професійного мовлення. Орфоепічні й акцентуаційні норми української літературної мови.

Специфіка усного публічного мовлення. Жанри публічних виступів. Підготовка до публічного мовлення. Етика усного професійного спілкування.

Тема 5. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні

Лексичний склад української мови. Класифікація лексики. Синонімічне багатство української мови. Багатозначні слова в професійному мовленні. Омоніми й пароніми. Лексика української мови за походженням. Ставлення до запозичених слів. Поділ лексики за сферами вживання. Активна і пасивна лексика в професійному спілкуванні. Неологізми. Стилістичне членування лексики.

Фразеологічне багатство української мови. Фразеологічні звороти в професійному спілкуванні. Складні випадки вживання слів і фразеологізмів у професійному мовленні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]