Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Общее и наиболее характерное свойство всех докумен­тов заключается в том что они являются источниками или носителями информации. Как но­сители информации они способствуют улучшению внут­ренней организации любого предприятия или учреждения служат основанием для принятия решений обобщений справочно-поисковой работы.

Документы обладают и рядом других важных свойств представляющих ценность для управления. Они являются средством свидетельства доказательства определенных фактов и следовательно имеют большое правовое значе­ние. Кроме того документы все в большей степени служат материалом для обработки и извлечения необходимой ин­формации.

Благодаря названным свойствам документы широко используются при машинной обработке цифровых данных планово-учетного характера.

ВАРІАНТ 4

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Поясніть виникнення назви “Україна”. Якою ви бачите перспективу розвитку української мови? Обґрунтуйте. Як відбувалося становлення української літературної мови? Назвіть основні теорії про походження української мови, хто їх автори?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Епістолярний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи господарсько-претензійної діяльності

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Рекламація

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте різницю між словами відношення ставлення, відносини взаємини стосунки. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

V. Від поданих прикметників утворіть іменники за допомогою суфікса ин(а).

Львівський, вінницький, козацький, одеський, рівненський, чернівецький, хмельницький, вояцький, гайдамацький, канцелярський, донецький, черкаський, партизанський, гуцульський, батьківський, галицький, німецький.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]