Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Все документы входящие в систему организационнораспорядительной документации условно мож­но разделить на пять групп

организационные положения уставы инструкции правила

распорядительные постановления решения рас­поряжения приказы по общим вопросам указания

справочно-информационные справки протоколы обзоры акты докладные и объяснительные записки слу­жебные письма отзывы доклады отчеты планы работ договоры телеграммы и др

по кадровым вопросам заявления приказы личные листки трудовые книжки характеристики и др

личные официальные документы предложения, за­явления и жалобы автобиографии расписки до­веренности и т.п.

ВАРІАНТ 20

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Особливості використання багатозначних слів, омонімів і паронімів у професійному писемному й усному мовленні.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи з господарсько-договірної діяльності

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Договір

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте різницю між словами покажчик показник, тепер зараз нині сьогодні. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]