Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Від поданих імен утворіть форми імен по батькові для осіб чоловічої і жіночої статі. Запишіть їх у родовому і давальному відмінках.

Зразок: Лука Лукич, Луківна; Лукича, Луківни; Лукичу, Луківні.

Юрій, Марко, Ілля, Данило, Анатолій, Хома, Яків, Андрій.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Составление служебных документов трудный и сложный процесс который занимает много времени.

Стиль законодательно-распорядительных документов отмечал академик Л.В.Щерба "язык законов" тре­бует прежде всего точности и невозможности каких-либо кривотолков быстрота понимания не является уже в та­ком случае исключительно важной так как заинтересован­ный человек безо всякого понукания прочтет всякую ста­тью закона и два и три раза

Качество и структура стиля служебных документов непостоянны и изменя­ются от столетия к столетию от эпохи к эпохе.

ВАРІАНТ 21

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Сучасна українська ділова мова: етапи становлення, проблеми та перспективи розвитку.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Розмовний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи довідково-інформаційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Телеграма

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Запишіть правильно мовні звороти, три з них уведіть у речення.

Учбові посібники кількістю 9 екземплярів, в однім випадку, самий вигідний варіант, грошова допомога розміром 100 гривень, відповідно з діючим правописом, поставщик зобов’язується, піклуватися за працівників, завдавати труднощі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]