Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Напишіть складні іменники разом, окремо або через дефіс.

Людино/доза, лісо/степ, міні/футбол, напів/автомат, дванадцяти/денка, авто/клуб, лікар/хірург, радіо/комітет, пройди/світ, пів/гривні, гідро/енергетика, супер/зірка, прем’єр/міністр, трудо/день, пів/Америки, пів/ями, свят/вечір, середньо/віччя, екс/чемпіон, стерео/система.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Автобиография это жизнеописание какого-либо лица составленное им самим.

Автобиография типового формуляра не имеет и со­ставляется произвольно. Все же практика выработала оп­ределенные требования к оформлению этого личного официального документа. Пишут его как правило от руки на листе чистой бумаги или на специальном бланке при по­ступлении на работу учебу и в других случаях. Форма изложения повестововательная от первого лица. Все сведения подаются в хронологическом по­рядке и с таким расчетом чтобы можно было составить представление о жизненном пути деловой квалификации и общественной деятельности данного человека.

ВАРІАНТ 27

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку. У чому полягає різниця між термінами, професіоналізмами, номенклатурними назвами? Наведіть приклади. З’ясуйте суть поняття “стандартизація термінів”. За якою схемою (алгоритмом) відбувається стандартизація термінів?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи організаційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Інструкція

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Відредагуйте і запишіть речення.

Відділ тривалий час переписується з цією фірмою. 2. У повістці дня наради є питання по будівництву будинка по вулиці Шевченко. 3. Згідно інструкції потрібно відсторонити від справ завідуючого відділом маркетингу. 4. Прошу рахувати моє спізнення по поважній причині. 5. Сьогодні ми розглянемо наступні питання. 6. Прийнято заходи по покращенню матеріальнотехнічного забезпечення будівельного факультета. 7. Закупівля інвентарю це пріоритет номер один. 8. Радують високі покажчики за аналізуючий період.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]