Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Тема 6. Термінологія в професійному спілкуванні

Становлення і сучасні проблеми української термінології. Роль термінології в професійному спілкуванні. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Способи творення термінів. Професіоналізми і номенклатурні назви. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

Кодифікація термінів. Стандартизація термінів. Алгоритм укладання термінологічного стандарту.

Тема 7. Проблеми науково-технічного перекладу

Суть і види перекладу. Специфіка науковотехнічного перекладу і вимоги до нього. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Комп’ютерний переклад.

Типові помилки при перекладі з російської мови українською. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад багатозначних слів. Багатозначне слово і контекст. Труднощі перекладу омонімів і паронімів. Переклад термінів.

Тема 8. Словники української мови

Лексикографія як теорія і практика укладання словників. Словник. Різновиди сучасних словників. Основні етапи розвитку української лексикографії. Сучасна наукова класифікація словників.

Бібліографічний опис джерел різних видів. Правила укладання бібліографічних списків. Правила оформлення цитат. Види посилань.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Студенти заочної форми навчання всіх спеціальностей обов’язково виконують одну контрольну роботу з дисципліни “Українська мова професійного спілкування”. Завдання контрольної роботи охоплюють основні теми програми курсу (див. “Зміст програми курсу “Українська мова професійного спілкування”).

Виконуючи І завдання, перше завдання контрольної роботи передбачає реферативний письмовий виклад теоретичного матеріалу, що ілюструється змістовними прикладами. Відповідь має бути стислою, лаконічною, конкретною і повною. Студент повинен виявити розуміння актуальних проблем українського мовознавства, знання мовного законодавства, уміти обґрунтовувати свою точку зору, давати визначення окремих мовознавчих термінів тощо.

Мета ІІ завдання  перевірити вміння студента працювати зі спеціальною літературою, аналізувати стилі мови, фахові тексти, характеризувати терміни своєї майбутньої спеціальності. Потрібно підкреслити, що тексти для аналізу слід добирати з літератури за майбутнім фахом.

ІІІ завдання— виявити вміння студентів застосовувати знання української мови на практиці при складанні зразків документів. Особлива увага приділяється наявності в документі необхідних реквізитів, його текстового викладу, грамотності, нормативності. Студент повинен володіти теоретичним матеріалом, щоб заповнити таблицю «Класифікація документів», опрацювати правила складання професійних документів, знати їх реквізити і класифікацію, вимоги до текстів ділових паперів.

Виконання ІV і V завдань засвідчить рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським правописом” тощо).

Виконавши VІ завдання, студент продемонструє навички перекладу російських текстів українською мовою, практично застосує знання норм української літературної мови.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]