Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть іменники в родовому відмінку однини.

Промовець, Луцьк, Кривий Ріг, малюнок, іспит, четвер, радіус, комплекс, палац, канал, карниз, штаб, деканат, мільйон, дах, поверх, відділ, імпорт, синтез, родовід, опис, процес, залік, стрибок, теніс, яр, трикутник, опір, гектар, універмаг.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Доверенностью называется письменное полномочие выдаваемое учреждением или отдельным лицом другому для предъявле­ния третьему лицу при совер­шении каких-либо юридических действий получении определенных денежных средств или материальных ценностей.

В зависимости от того кто оформляет полномочия доверенности бывают служебные и личные. Среди личных наиболее распространенным документом является доверенность на получение денег. Такое письменное полномочие не требует обязательного нотариального удостоверения. Подпись доверителя может быть удостоверена руководством учреждения (организации, предприятия) где он работает или учится администрацией стационарного лечебного заведения в котором находится на лечении и т.д.

ВАРІАНТ 29

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку. Які є види нарад відповідно до мети, способу проведення, планування? Охарактеризуйте їх. Якщо у головуючого на нараді, зборах чи дискусії є власні цікаві ідеї, пропозиції, як йому краще довести їх до присутніх? Якою має бути поведінка людини, що керує колективним об­говоренням (нарадою, зборами, дискусією, диспутом тощо).

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Епістолярний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи обліково-фінансові

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Список

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у речення.

Звіт по виховній роботі, завідуючий відділом, прийняти міри по запобіганню подібним ситуаціям, вчитися у вищому учбовому закладі, зрушення в області науки й культури, запізнення по поважній причині, пів восьмої години, зустріч в дві години.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]