Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Перевірте, чи правильно оформлено скорочення. Запишіть, виправивши помилки.

Міськрада, до ВАКу, 5 мм., півд.сх, акад.. Німчук, див. С. 23, і т. ін., напр., ХХ ст., 20012003 р., до н. е., о. Світязь, Інт україн. мови, шк.інтернат, ПП “Квінта”, 3 арк., ТО “Культура”, 3 млн, технічний унт, фт економіки, 7 хв, чл.кор. НАНУ А. Грищенко.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Служебные письма это обобщенное название различных по содержанию документов выделяемых по единому способу передачи текстов пересылка почтой. В форму служебных писем облечены запросы напоминания сообщения отве­ты просьбы и т.д. В настоящее время эти документы служат основным связующим звеном между предприятиями организациями и учреждениями и занимают примерно 80% в общем объеме документации.

Тексты и формы писем менее всего унифицированы и трафаретизированы зачастую они составляются произ­вольно.

Наиболее общие реквизиты писем следующие наименование предприятия учреждения автора документа наименова­ние структурного подразделения адрес дата заголовок.

ВАРІАНТ 26

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку. Проаналізуйте стилі спілкування. Які функції виконує спілкування? Що ви знаєте про метод Майерс-Бріггс? У чому особливості культури спілкування на кожному з його рівнів? Що дають знання про спілкування для майбутньої професійної діяльності та особистого життя?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Розмовний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи довідково-інформаційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Анотація

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. З’ясуйте значення слів ратифікація, дефакто, акциз, консенсус, дилер, інжиніринг. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]