Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Перепишіть слова, поставте наголос.

Одинадцять, середина, ненависть, коромисло, ідемо, чотирнадцять, тонкий, завжди, мабуть, весняний, випадок, текстовий, ясний, байдуже, слизький, живопис, перепис, кажу, підемо, повернеться, літопис, верба, приятель, босий, кидати, було, знайдеться.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Докладная записка это документ адресованный руководителю данного или вышестоящего учреждения и содержащий обсто­ятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями.

Докладные записки бывают отчетными информацион­ными инициативными. Однако все они содержат одни и те же реквизиты адресат кому адресована докладная за­писка фамилию инициалы должностного лица и наиме­нование должности название вида документа докладная записка заголовок краткое содержание текста текст при­ложение если имеется подпись и дату.

Объяснительные записки в зависимости от содержания и назначения делятся на две группы записки граждан по поводу их поведения работы и т.д. записки служебного характера.

ВАРІАНТ 25

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку. Поясність зміст понять “термін”, “термінологія”, “термінознавство”. Назвіть ознаки терміна та вимоги до нього. Чому термінологію вважають системою? Охарактеризуйте способи творення термінів. Виклад проілюструйте прикладами  термінами вашого майбутнього фаху.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Публіцистичний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2)  ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи щодо особового складу

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Автобіографія

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Поясніть значення фразеологізму яблуко розбрату. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть діалог.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]