Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

По способу изготовления документы бывают типовые трафаретные и индивидуальные. Типовые составляются заблаговременно и служат текстом-образцом для индиви­дуальных типовые правила инструкции для однородных предприятий и организаций и др. На их основе составля­ются конкретные документы с сохранением композиции формы и текста образца.

В трафаретных часть текста отпечатана на бланке а часть вписывается при его заполнении они состоят из посто­янной и переменной информации. Эта форма находит все большее распространение так как позволяет составителям экономить время и облегчает машинную обработку.

ВАРІАНТ 7

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Назвіть типи мовних норм. Охарактеризуйте орфоепічні, акцентуаційні, орфографічн, морфологічні, лексичні норми сучасної української літературної мови, проілюструйте прикладами.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи розпорядчі

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Розпорядження

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Поясніть значення фразеологізму розрубати гордіїв вузол. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть діалог.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]