Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Напишіть слова з не разом або окремо.

Не/мовля, не/покоїтися, не/добрий, не/сказанно, не/впинний, не/дооцінювати, не/достача, не/працювати, не/підходячи, не/цікавий фільм, нітрохи не/цікавий фільм, не/дивно, не/треба, не/хтувати, не/вивчений урок, не/зовсім вивчений вірш, не/абихто, не/хай, не/мовбито, не/прочитати, не/наче.

Vі. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери і розділові знаки.

Ділові листи не/повин...і бути надто довгими якщо ц...ого не/вимагає ситуація. Намагайтесь викладати інформа­цію чітко по суті без зайвих «ліричних відступів». Саме такий лист характ...ризуватиме вас як досвідченого кор...спондента що не/зловживає чужим часом і увагою досконало володіє мистецтвом пис...мового спілкуван...я.

Однак це не/означає що існує «ц...нзура обсягу» і довгі листи є порушен...ям епістолярного ет...кету. Ніхто не/закине вам пусто­слів...я і марнуван...я паперу якщо ви викладатимете важливу інфор­мацію чи факти що бе...посередн...о стосуют...ся справи. Інша річ якщо ви вправлятиметеся у красно/мовстві і напишете 10—15 слів там де можна обійтися тр...ома-чотирма.

ВАРІАНТ 28

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку. Культура управління. Офіційне та приватне усне ділове спілкування. Які категорії потрібні для успішної діяльності керівника? Що таке ситуаційний підхід? Які правила поведінки в колективі Ви вважаєте найдоречнішими?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи щодо особового складу

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Трудова книжка

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте різницю між словами звільняти усувати знімати, формувати формулювати. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]