Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть іншомовні слова з подвоєнням або без подвоєння.

Мадон...а, ап...еляція, барок....о, нет...о, коміс...ія, бравіс...имо, інтел...ект, контр...озвідка, тон...а, ін...овація, кол...ектив, сюр...реалізм, осан...а, ван...а, ем...іґрація, ім...іґрація, грип..., піц...а, хоб...і, папарац...і, спагет...і, гол...андський, марок...анець, Ел...ада, Іл....я, Буд....а, Ліс..абон, Рус...о, Ал...ах, От...ава, Брюс...ель.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

По месту составления различают внутренние и вне­шние документы. К первой группе принадлежат созда­ваемые внутри того или иного предприятия учреждения организации где они и функционируют ко второй по­ступившие извне или направленные другим предприяти­ям учреждениям или гражданам.

По прохождению документы принято подразделять на служебные и официально-личные именные. В первую группу входят созданные в организациях учреждениях на предприятиях по вопросам их деятельности во вторую касающиеся конкретных лиц т.е. именные заявления письма жалобы и т.п.

ВАРІАНТ 9

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Схарактеризуйте основні етапи становлення українського правопису. Що ви знаєте про його сучасні проблеми?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи щодо особового складу

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1. Наказ

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у речення.

По власному бажанню, викликати по службових справах, повідомити по факсу, колеги в роботі, по розгляді заяви, курс лекцій по вищій математиці, по відїзді, заступник по питанням комерційної діяльності, старший по віку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]