Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть іменники в кличному відмінку.

Микола, колега, Настя, бабуся, Олег, добродій, секретар, Майк, Ігор, учитель, бригадир, друг, доброволець, Надія, Ілля, Петро, професор, хлопець, дід, парубок, Андрій, знавець, режисер, Григорій Васильович, Віктор Михайлович, Ірина Максимівна, Ольга Федорівна.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

По назначению стадиям создания документы подраз­деляются на подлинники оригиналы и копии. Подлин­ник документ созданный впервые и надлежащим обра­зом оформленный. Он может быть размножен копиями. В юридическом отношении подлинник и копия равноцен­ны.

Копия представляет собой точное воспроизведение подлинника имеет в верхнем правом углу пометку Ко­пия и заверена в определенном порядке.

Различают три разновидности копий отпуск, выписка и дубликат. Отпуск это полная копия отправленного куда-нибудь подлинника оставшаяся у отправителя. Вы­писка копия воспроизводящая часть текста документа. Дубликат второй экземпляр документа выданный в связи с утерей подлинника.

ВАРІАНТ 17

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Поняття синонімії. Синоніми в текстах офіційно-ділового стилю. Поняття паронімії. Складні випадки розмежування паронімів в офіційно-діловому стилі.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи організаційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Положення

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у речення.

Прийняти для відома, податок з добавленої вартості, відчислення на зберкнижку, прожиточний мінімум, лицева картка, діюче законодавство, підходящий час, оточуюче середовище, діючі особи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]