Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Перепишіть слова і словосполучення, виправивши помилки.

Нестор літописець, Ректор Українського Державного Університету Водного Господарства і природокористування, шевченкіана, Лауреат шевченківської премії, адміністрація Президента України, Народний артист України, Країни близького сходу, міністр освіти і науки України, вулиця княгині Ольги, Статут ООН, Конституційний суд України, Народний Рух України, станція метро Палац Україна, Великий піст, День незалежності України, дамоклів меч, Кам’янець Подільський.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

По степени сложности можно выделить простые и слож­ные документы. К первым относятся содержащие один вопрос ко вторым как правило два или несколько. Предподчтительнее простые документы их легко обрабатывать контролировать исполнять хранить.

По срокам исполнения документы делятся на срочные и несрочные. Первые требуют исполнения в сроки установ­ленные законом правовым актом руководителем. Эту ка­тегорию составляют также те из них которые являются срочными по способу отправления или вручения телег­раммы фототелеграммы телефонограммы командиро­вочные удостоверения и тп с отметкой срочно, весь­ма срочно. Все остальные считаются несрочными их исполняют по необходимости в пределах сроков установ­ленных руководством.

ВАРІАНТ 8

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Функції мови. Державотворча роль мови.

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Розмовно-побтовий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи з господарсько-договірної діяльності

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1. Договір підряду

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте різницю між словами виборний виборчий, громадський громадянський суспільний. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]