Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть, виправивши помилки у вживанні форм ступенів порівняння прикметників і прислівників.

Як найдорожче, щонайлегший, найвидатніший, самий досконалий, більш легший, найлегше, найбільш простіший, досвідченіший мене, спокійніший чим ти, щонайкраще, якнайшвидше, найбільш складний, най непомітніший, добріший, самий освіченіший.

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Органы управления по наиболее важным делам издают распорядительные документы постановления решения приказы а по менее важным направленным на выпол­нение основных решений распоряжения и указания. В ЕГСД Единой государственной системе делопроизвод­ства перечисляются основания при которых издание распорядительных документов является обязательным орга­низация производства ликвидация предприятий и учреж­дений регламентация деятельности органов управления должностных лиц прием увольнение и т.д. Кроме того организационнораспорядительная документация создаётся с целью планирования производства капитального строительства материально-технического снабжения финансов зар­платы и т.п.

ВАРІАНТ 19

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Розкрийте особливості публічного мовлення. Які жанри публічних виступів найпоширеніші?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Публіцистичний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи особово-офіційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Контракт

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Поясніть значення фразеологізму ахіллесова пята. Опишіть ситуацію ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть діалог.

V. Напишіть прикметники разом, окремо або через дефіс.

Воле/любний, екстра/ординарний, важко/хворий, радіо/фізичний, народно/господарський, суспільно/важливий, глухо/німий, екологічно/чистий, аграрно/сировинний, генерал/губернаторський, жовто/гарячий, хімічно/звязаний, трохи/вище/зазначений, абсолютно/досконалий, історико/літературний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]