Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Многие документы должны удовлетворять таким тре­бованиям как пригодность к длительному хранению мак­симальная наглядность. Для того чтобы документ обладал всеми перечисленными свойствами он должен быть пра­вильно составлен как по форме так и по содержанию.

Документы классифицируются по способу фиксации содержанию наименованию способу изготовления степени сложности по месту составления срокам исполнения по происхождению степени гласности юридической силе и по назначению.

В частности по способу фиксации (запечатления) информации они делятся на письменные графические фото-, фоно и ки­нодокументы.

Письменные или рукописно-печатны) включают в себя все рукописные и машинописные документы изго­товленные на различных множительных аппаратах и ти­пографским способом.

ВАРІАНТ 5

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Поясніть зміст поняття «державна мова», «офіційна мова», «національна мова», “політика лінгвоциду”.Як відбувалося становлення української літературної мови? Назвіть основні теорії про походження української мови, хто їх автори?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Конфесійний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи обліково-фінансові

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Доручення

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у речення.

Працюю в якості інженера, по закінченню, моя автобіографія, курси по вивченню секретарської справи, поступити в університет, приймати участь, на протязі, робота по сумісництву, мати урядові винагороди, дякуючи підтримці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]