Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

Вимоги до оформлення контрольної роботи

1. Варіант контрольної роботи визначає викладач.

2. Не допускається самостійно обирати завдання та вносити будь-які зміни.

3. Контрольну роботу необхідно виконувати самостійно, в окремому зошиті або на аркушах формату А4 в рукописному варіанті; Писати необхідно розбірливо, охайно, грамотно.

4. Зазначивши варіант, послідовно виконують усі завдання, залишаючи береги (поля) та 2-3 рядки після кожного завдання для позначок, зауважень, коротких рецензій викладача.

5. На обкладинці мають бути вказані українською мовою прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, група студента, шифр залікової книжки (титульний аркуш оформляється за поданим далі зразком);

6. На другій сторінці зазначаються варіант і зміст завдань;

7. Кожне нове завдання починається з нової сторінки;

8. Документ оформляється на окремій сторінці відповідно до державного стандарту;

9. На останній сторінці зазначається список використаної літератури в алфавітному порядку або за порядком використання у тексті роботи;

10. Обов’язково дотримуйтеся термінів подачі контрольної роботи на перевірку.

11. Не виконуйте практичну частину, не засвоївши теоретичного матеріалу.

12. У кожному сумнівному випадку при написанні обов’язково користуйтеся словником.

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський державний технічний університет

імені Івана Пулюя

Контрольна робота

з дисципліни “Українська мова

(за професійним спрямуванням)”

Студента ______________

Курсу _______________

Групи _______________

Номер залікової

книжки _______________

Номер варіанта _____________

Викладач _______________

Оцінювання самостійної роботи передбачає врахування рівня складності запропонованих завдань і наявності різного роду помилок у тексті виконуваної роботи.

При оцінюванні враховуються два параметри:

1) обсяг виконаних завдань

2) якість їх виконання.

1. Обсяг виконаних завдань оцінюється таким чином:

а) оцінка «відмінно» ставиться при виконанні всіх завдань.

б) оцінка «добре» ставиться при бездоганному виконанні 75 % завдань,

в) завдання, виконане більше ніж на 50% за умови правильного виконання, заслуговує оцінки «задовільно».

г) оцінка „незадовільно” ставиться, якщо завдання виконане менше ніж на 50%

2. Якість виконання повного обсягу завдань оцінюється так:

а) оцінка «відмінно» ставиться при правильних відповідях на всі питання за наявності однієї-двох неточностей;

б) оцінка «добре» ставиться, якщо відповідь правильна і допущено не більше чотирьох помилок;

в) оцінка «задовільно» ставиться за наявності в роботі не більше восьми помилок.

г) оцінка „незадовільно” виставляється, якщо відповіді на поставлені питання дано неправильно і робота містить понад 8 помилок.

Пріоритетним показником при виконанні роботи вважається обсяг виконаних завдань. Невиконання одного із запропонованих завдань прирівнюється до 2 помилок

При оцінюванні роботи обов’язково враховується грамотність виконавця.

ВАРІАНТ 1

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Як відбувалося становлення української літературної мови? Назвіть основні теорії про походження української мови, хто їх автори?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Розмовний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи з господарсько-договірної діяльності

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1.Контракт

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Відредагуйте і запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підприємству задано значних матеріальних збитків. 5. Комісія уважно познайомилася з випискою з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі періодичні видання. 7. Інформацію доведено для відома начальників відділів. 8. Дякуючи підтримці проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у конференції.

V. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф і м’який знак.

Св...ято, кур...єр, кур...йоз, дзв...якнути, кр...якати, без...ядерний, дит...ясла, роз...юшити, дез...інформація, торф...яний, багац...ко, людс...кіс...т..., волин...с...кий, Уман...щина, Мін...юст, транс...європейський, пів...яблука, т...охкати, в...язкий, пів…яйця, сором...язливий, Лук...янович, матриц..., пів...юрти, пост...ядерний, возз...єднати, Натал...чин, Гал...чин, дон...чин, мен...ший, Сибір..., різ...б...яр.

VІ. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Органы управления всех уровней начиная от Кабинета министров Украины и заканчивая предприятиями организа­циями создают многочисленные управленческие документы.

Документирование управленческой деятельности осуще­ствляют инженернотехнические работники и служащие которые ведут сбор и обработку документов подготовку и оформление решений доведение их до исполнителей контроль исполнения. Кроме того осу­ществляется документальная связь между всеми уровнями управления как по вертикали так и по горизонтали.

От объективности достоверности оперативности юри­дической силы зависит качество принимаемых решений. Но­сителем информации в традиционном виде является документ который определен ГОСТом как материальный объект с ин­формацией закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во времени и пространстве.

ВАРІАНТ 2

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Розкажіть, яке місце займає українська мова серед інших мов світу. Що таке престиж мови? Як відбувалося становлення української літературної мови? Назвіть основні теорії про походження української мови, хто їх автори?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Публіцистичний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузе­вий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи щодо особового складу

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1. Заява

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте значення слів брифінг, депозит, паритет, пресреліз, ліцензія. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

V. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса ськ.

Прага, Черкаси, Камчатка, гігант, турист, Одеса, університет, Кривий Ріг, Золотоноша, Мекка, Кавказ, Гамбург, місто, Полісся, Волинь, Галичина, НьюЙорк, Киргизія, Рига, Париж, СанктПетербург, студент, Сиваш, юнак, чех, солдат, турок, парламент.

VІ. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Управленческая деятельность находит свое отражение в различных документах при помощи которых осуществ­ляются разнообразные функции материально-техническое обеспечение ценообразование организационно-распорядительные и другие.

Совокупность взаимоувязанных документов применя­емых в определенной сфере деятельности составляет сис­тему документации.

В настоящее время действуют унифицированные сис­темы. Одной из самых распространенных является орга­низационно-распорядительная документация (ОРД) кото­рая применяется в оформлении управленческих решений.

ВАРІАНТ 3

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Який правовий статус української мови сьогодні? Які документи визначають мовні відносини в Україні? Охарактеризуйте сучасну мовну ситуацію в Україні. Як відбувалося становлення української літературної мови? Назвіть основні теорії про походження української мови, хто їх автори?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Науковий

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи довідково-інформаційні

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1. Довідка

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Зясуйте різницю між словами положення становище стан, здібний здатний. Складіть з ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні.

V. Запишіть слова, додавши префікси пре, при, прі, з, зі, с.

...творити, ...кинути, ...міський, ...клеїти, ...тишений, ...класти, ...рвати, ...тихий, ...бічник, ...цілити, ...рва, ...копаний, ...єднати, ...свячений, ...добрити, ...гіркий, ...звищний, ...малий, ...меншити, ...красний, ...гірклий, ...красити, ...добрий, ...копати, ...грати, ...палити, ...фотографувати, ...валювати, ...оритет.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]