Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_kontrolnih.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
988.67 Кб
Скачать

V. Запишіть словосполучення, замінивши цифри словами і поставивши іменники у відповідній формі.

11 (підручники), з 5 (колеги), присутні 122 (працівники), дипломи видано 276 (випускники), повернуто 1/3 (посібники), завершено ремонт у 543 (квартири), зустріч із 1439 (глядачі), менше 5721 (знаки), 6,2 (кілограми), 83 (харківяни), у 5 (варіанти), з 2003 (роки), в кількості 18 (примірники).

Vі. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Язык служебных документов должен удовлетворять следующим требованиям

1. Соблюдение норм официально-делового стиля и со­временного литературного языка прежде всего тех из них которые помогают выразить мысль более четко и полно

2. Наличие слов употребляющихся преиму­щественно в официальных документах закрепившихся в админист­ративно-канцелярской речи типа "надлежащий" "вышеуказанный" "нижеподписавшийся" и т.п.

3. Использование терминов и профессионализмов обусловленное тематикой служебных доку­ментов

4. Широкое употребление сложных отыменных пред­логов на­пример "в целях оказания помощи"

5. Ограниченное употребление усложненных синтаксических построений предложений с причастными и де­епричастными оборотами с различного рода перечислениями.

ВАРІАНТ 23

І. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту. Обґрунтуйте свою думку.

Розкрийте зміст понять “діловий етикет”, “ділове спілкування” “культура мови”, “мовний етикет”? Які ви знаєте різновиди етикету?

ІІ. Заповніть таблицю "Функціональні стилі сучасної української мови", враховуючи основне призначення, ознаки, мовні засоби стилів. Підготувати зразки кожного функціонального стилю сучасної української мови.

Назва стилів

Види творів, у яких стиль реалізу­ється

Основні ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлен­ня

Сфера спілку­вання

Форма реалізації стилю

Мовні особливо­сті стилю

Конфесійний

Офіційно-діловий

З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

ІІІ. Заповніть таблицю «Класифікація документів»

Документи обліково-фінансові

за наймену­ванням

за походженням

за місцем виник­нення

за ступенем

за формою

за складністю

1Накладна

2.

3.

Скласти наступні документи (про себе), використовуючи приклади словосполучень, поданих у розділі «Запам’ятати складні випадки перекладу»:

Заява

Автобіографія

Характеристика

Резюме

Оголошення

Доповідна записка

Пояснювальна записка

Розписка

Протокол (витяг з протоколу)

Довідка

Доручення

Діловий лист (3-5 листів за вибором)

ІV. Чи є нормативним для професійного мовлення вживання поданих нижче слів? Запишіть слова правильно, три з них уведіть у речення.

Співставляти, багаточисельний, міроприємство, відчислення, слідуючий, ходатайство, учбовий, трьохденний, яд, груз, прожиточний, довіреність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]