Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать
  1. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

Аналіз ділової активності полягає в оцінці ефективності використання ресурсів підприємства.

Розрізняють три види основних ресурсів:

1. матеріальні;

2. трудові;

3. фінансові.

Під матеріальними ресурсами розуміють матеріально − технічну базу підприємства, і тому основними оціночними показ­никами ефективності їх використання є: матеріаловіддача, фон­довіддача.

Ефективність використання трудових ресурсів характеризується показниками продуктивності праці, які визначають обсяг виробництва (у вартісному вимірі) на одного робітника.

Ефективність використання фінансових ресурсів розглядається в межах управління оборотними активами. Аналізують оборотність активів порівнюючи наступні показники:

- оборотність в оборотах показує середнє число оборотів коштів, вкладених в активи даного виду за аналізований період;

- оборотність у днях показує тривалість (у днях) одного обороту коштів, вкладених в активи даного виду.

Узагальненою характеристикою тривалості перебування фінансових ресурсів у поточних активах є показник тривалості операційного циклу, тобто, скільки днів у середньому прохо­дить із моменту вкладення коштів у поточну виробничу діяль­ність до моменту повернення їх у вигляді виторгу на розрахун­ковий рахунок. Цей показник значною мірою залежить від характеру виробничої діяльності; його зниження – одне з ос­новних внутрішньогосподарських завдань підприємства.

Показники ефективності використання окремих видів ресурсів узагальнюються в показниках обороту власного капіталу й оборотності основного капіталу, що характеризу­ють відповідно віддачу вкладених у підприємство власного чи основного капіталу.

До узагальнюючих показників оцінки ефективності вико­ристання ресурсів підприємства й динамічності його розвитку належать показник ресурсовіддачі й коефіцієнт стабільності економічного зростання.

Ресурсовіддача (коефіцієнт оборотності авансованого капіталу) характеризує обсяг реалізованої продукції на одиницю коштів, вкладених у діяльність підпри­ємства. Зростання показника в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

Показником, що характеризує випуск продукції, а точніше – ринкову активність підприємства, є коефіцієнт реалізації:

Кр = РП/ТП [8.1]

де РП – реалізована продукція, ТП− товарна продукція.

Реалізація продукції – необхідна та завершальна стадія кру­гообігу коштів суб'єкта господарювання. На цій стадії їх товарна форма змінюється на грошову.

Таблиця 8.1 – Аналіз обсягу реалізованої продукції

Основні підрозділи підприємства

Обсяг реалізації продукції

Відхилення фактичної реалізації

Структура планової реалізації продук­ції (гр.2 / підсумок гр.2)

Участь у загальному відсотку пере­виконання плану, %(гр. 7-гр. 10)

За минулий період

За звітний період

Відхилення

планової реалізації від минулого періоду

від плану

від мину­лого періо­ду

За планом

Фактично

Абсолютне,

сума (гр.2-гр.І)

Відносне,

гр.4/гр. 1*100%

Абсолютне,

сума (гр.З -гр.2)

Відносне,

гр.6/гр.2*100%

Абсолютне,

сума (гр.З- гр.І)

Відносне,

гр.8/гр.1*100%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Від величини реалізації продукції залежать результати фінансово-господарської діяльності, показники оборотності коштів, прибуток та рентабельність.

Виконання плану за обсягом реалізації характеризує відсоток його виконання, абсолютне відхилення від плану, а динаміку – темп зростання, темп приросту, абсолютний приріст, абсолютний розмір одного відсотка приросту, що відображено в таблиці 8.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]