Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

3. Оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на діяльність підприємства

Поглиблений аналіз ділової активності включає оцінку як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, що впливають на підприємство.

Вплив зовнішнього середовища проявляється через дію таких основних факторів:

 • міжнародні;

 • національні;

 • ринкові (конкурентоспроможність продукції, якість продукції, рівень витрат, організація виробництва та інші).

До основних внутрішніх факторів відносять:

 • конкурентну позицію підприємства (мета діяльності, репутація, кваліфікація робітників тощо);

 • принципи діяльності (форма власності, інноваційна діяльність, диверсифікація виробництва);

 • маркетингову стратегію та політику (товарну, цінову, збутову політику, стратегічні цілі та сегментацію ринку);

 • фінансовий менеджмент (структура балансу, платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість, інвестиційна привабливість, рівень прибутковості );

 • ресурси та їх використання (тривалість виробничого циклу, рівень виробничих запасів, оборотність коштів).

Тема 9. Оцінка прибутку та рентабельності підприємства

План

1. Поняття прибутку підприємства

2. Формування прибутку підприємства

3. Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку

4. Аналіз рентабельності підприємства

1. Поняття прибутку підприємства

Основним об’єктом фінансового аналізу є прибуток, а рентабельність – як відносний показник прибутку.

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між виторгом підприємства від реалізації (продажу) продукції (робіт, послуг) і витратами на виробництво, тобто собівартістю.

Із чистого прибутку виплачується заборгованість і відсот­ки за довгострокові кредити, а залишок розподіляється на дві частини. Перша – прибуток, що розподіляється між власника­ми майна (капіталу) підприємства й направляється на заохо­чувальні виплати його персоналу за результатами роботи й інші потреби (внески в благодійні фонди, формування фондів соціального й матеріального стимулювання). До другої части­ни належить прибуток, що залишається на підприємстві й ви­користовується на інвестиційні потреби: (фонд розвитку виробництва) і створення резервного фонду.

Аналіз прибутку виконується за даними фінансової звіт­ності (форма 2 — «Звіт про фінансові результати»).

Обов'язковими елементами дослідження фінансових резуль­татів діяльності підприємства є:

1. Аналіз змін кожного показника за поточний аналізований період (горизонтальний аналіз показників фінансових результатів за звітний період).

2. Аналіз структури відповідних показників та її змін (верти­кальний аналіз показників).

3. Дослідження ди­наміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів (трендовий аналіз показників).

2. Формування прибутку підприємства

Облік і визначення фінансових результатів - прибутку (збитку) здійснюється за такими видами діяльності підприємства: звичайна діяльність, у тому числі операційна, та інша звичайна діяльність – діяльність, пов'язана з виникненням надзвичайних подій. У свою чергу, операційна діяльність поділяється на основну та іншу операційну діяльність, що відображається на рис. 9.1.

Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання. Прибуток є складовою частиною виручки, надходження якої на поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва, залишків нереалізованої продукції. Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яку було реалізовано протягом звітного періоду, нерозділених постійних загальновиробничих та наднормативних витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включають:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюється підприємством.

Рис. 9.1 – Структурно-логічна схема формування прибутку підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]