Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_finansovogo_analizu_1.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
1.35 Mб
Скачать

1. Значення й методи аналізування майна підприємства

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство мусить мати певне майно, котре належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і яке відображено в його балансі, називається його активами.

Основними методами аналізу майна є вертикальний і горизонтальний методи, які застосовуються до аналізу балансу, а також метод фінансових коефіцієнтів.

Основні питання, які потрібно з’ясувати при аналізі майна підприємства:

  1. Загальна оцінка структури майна.

  2. Аналіз виробничого потенціалу, перш за все, основних засобів.

  3. Аналіз складу і динаміки оборотних коштів.

  4. Аналіз джерел майна і наявності власних оборотних коштів.

  5. Аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують майновий стан підприємства.

2. Аналіз структури та динаміки майна підприємства

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів та їх структура постійно змінюються. Характеристику про якісні зміни в структурі майна та його джерел можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності. (табл. 3.1).

Агрегований баланс

Таблиця 3.1 – Горизонтальний аналіз балансу підприємства

БАЛАНС

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

І. Необоротні активи

Абсолютне (3 – 2)

Відносне (4 / 2)

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

 

 

 

 

первісна вартість

011

 

 

 

 

накопичена амортизація

012

 

 

 

 

Незавершене будівництво

020

 

 

 

 

Основні засоби

залишкова вартість

030

 

 

 

 

первісна вартість

031

 

 

 

 

знос

032

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

045

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

 

 

Інші необоротні активи

070

 

 

 

 

Усього за розділом І

080

 

 

 

 

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

110

 

 

 

 

Незавершене виробництво

120

 

 

 

 

Готова продукція

130

 

 

 

 

Товари

140

 

 

 

 

Векселі одержані

150

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

 

 

 

 

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

прод. табл. 3.1

1

2

3

4

5

бюджетом

170

за виданими авансами

180

 

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

 

з внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

національній валюті

230

 

 

 

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

260

 

 

 

 

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

 

 

 

 

Баланс

280

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Абсолютне (3 - 2)

Відносне (4 / 2)

Статутний капітал

300

 

 

 

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 

 

 

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

 

Усього за розділом І

380

 

 

 

 

ІІ. Забезпечення наступних витрат та платежів

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

 

 

Відстрочені податкові платежі

460

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

 

 

 прод. табл. 3.1

1

2

3

4

5

Усього за розділом ІІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

 

 

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

 

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

 

з оплати праці

580

 

 

 

 

з учасниками

590

 

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

 

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

 

 

 

 

Усього за розділом IV

620

 

 

 

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

 

Баланс

640

 

 

 

 

Аналіз проводиться шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства (валюти балансу) на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до його неплатоспроможності.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки зору їх участі у виробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності. При цьому уточнюються найбільш ліквідні активи підприємства: грошові кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери та найменш ліквідні активи – основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства та інші позаоборотні активи.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств та інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку та інше.

Для того щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної пропорції в структурі активів, проводиться детальніший аналіз розділів і окремих статей активу балансу.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає можливість встановити розмір абсолютного та відносного приросту чи зменшення всього майна підприємства й окремих його видів. Приріст (зменшення) активу свідчить про розширення (звуження) діяльності підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]