Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Elektr Posibnuk.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
3.89 Mб
Скачать

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Кафедра обліку і аудиту

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

Чернівці, 2009р.

Укладач: М.С. Грінчук, к.е.н., доцент

Рецензент: В.П. Дудко, к.е.н., професор

Г.П. Машталяр , к.е.н., доцент

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № від 12.05.2009 року

Розглянуто і затверджено на засіданні Методичної ради інституту

протокол № від 20.12.2009р.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………

7

Програма курсу…………………………………………………………………….

7

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ……….

11

1. Призначення та функції бухгалтерії……………………………………

11

2. Побудова структури облікового апарату………………………………

12

3. Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії……………………………….

18

4. Нормування праці працівників бухгалтерії…………………………….

22

5. Регламентація роботи бухгалтерії та обов'язків облікових працівників…

28

6. Відповідальність бухгалтера…………………………………………….

34

Контрольні запитання……………………………………………………………

41

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

42

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ…………………………………..

46

1. Організація документування господарських операцій………………..

46

2. Поняття первинного документа, класифікація документів та порядок їх складання…………………………………………………………………

48

3. Приймання, перевірка та правила обробки первинних документів….

60

4. Складання графіку документообігу…………………………………….

65

5. Складання графіку документообігу…………………………………….

68

Контрольні запитання……………………………………………………………

77

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

77

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………….

84

1. Поняття облікової політики та основні принципи її організації……...

84

2. Класифікація розділів політики…………………………………………

88

3. Склад та основні елементи облікової політики………………………..

91

4. Політика податкових відносин…………………………………………..

106

5. Облікова політика щодо управлінського обліку………………………

117

6. Політика щодо організації бухгалтерського обліку…………………...

118

Контрольні запитання……………………………………………………………

121

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

122

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ………

127

1. Нормативна база організації обліку необоротних активів……………

127

2. Організація первинного обліку основних засобів……………………..

128

3. Організація обліку надходження основних засобів, їх амортизації, ремонту та вибуття…………………………………………………………

136

4. Організація обліку орендних та лізингових операцій………………..

147

5. Організація обліку інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів…………………………………………………….

152

6. Організація обліку фінансових інвестицій……………………………..

158

Контрольні запитання……………………………………………………………

160

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

160

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ…………………………..

166

1. Нормативна база з організації обліку запасів…………………………..

166

2. Організація надходження, зберігання та вибуття запасів……………...

174

3. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів…………….

176

4. Організація обліку транспортно-заготівельних витрат………………...

182

5. Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів…..

183

Контрольні запитання……………………………………………………………

187

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

188

ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ…………………………………………………………....

194

1. Організація обліку готівкових коштів………………………………………

195

1.1. Нормативно-методична база з організації касових операцій………

195

1.2. Вимоги до каси підприємства та забезпечення схоронності грошових коштів……………………………………………………………

198

1.3. Вимоги до касира та порядок прийняття на роботу………………….

202

1.4. Документообіг у касі……………………………………………………

203

1.5. Організація робочого місця касира…………………………………….

204

1.6. Порядок встановлення ліміту залишку готівки у касі………………

205

1.7. Порядок отримання та видачі готівки з каси та здачі готівки у банк.

208

1.8. Організація контролю за видачею, використанням та поверненням підзвітних сум………………………………………………………………

209

1.9. Організація інвентаризації каси………………………………………..

210

1.10. Відповідальність за порушення норм по регулюванню обігу готівки……………………………………………………………………….

212

2. Організація обліку безготівкових коштів………………………………..

213

2.1. Порядок відкриття поточного рахунку у банку………………………

213

2.2. Платіжні інструменти та порядок їх заповнення…………………….

216

2.3. Документообіг, пов'язаний з рухом безготівкових коштів………..

220

2.4. Організація розрахунків чековою книжкою………………………...

220

2.5. Розрахунки із застосуванням акредитиву……………………………

228

2.6. Організація розрахунків платіжними корпоративними картками…...

233

2.7. Організація розрахунків векселями……………………………………

236

Контрольні запитання……………………………………………………………

241

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

242

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ…………………….

247

1. Нормативно-методична база з обліку розрахунків……………….........

247

2. Організація розрахунків з дебіторами………………………………….

250

2.1. Основні завдання організації обліку з дебіторами……………………

250

2.2. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості……………..

251

2.3. Оцінка дебіторської заборгованості та методи формування резерву сумнівних боргів…………………………………………………………….

256

2.4. Організація документування операцій з дебіторською заборгованістю…………………………………………………………….

259

3. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами……………..

264

Контрольні запитання……………………………………………………………

274

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

274

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, її ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ІНШИМИ ВИПЛАТАМ……………………………

282

1. Нормативне забезпечення обліку праці та її оплати…………………..

282

2. Загальні засади організації оплати праці………………………………

288

3. Організація обліку виплат працівникам за невідпрацьований час…...

298

4. Організація обліку відпусток……………………………………………

304

5. Вирахування із заробітної плати та нарахування……………………..

308

6. Організація обліку розрахунків за дивідендами…………………………..

312

Контрольні запитання……………………………………………………………

313

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

314

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ……………

319

1. Нормативна база з обліку витрат……………………………………….

319

2. Поняття витрат та їх класифікація……………………………………..

320

3. Відображення операційних витрат у регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку…………………………………………………….

324

4. Організаційні засади обліку витрат операційної діяльності………….

326

5. Організація обліку інших операційних витрат………………………..

332

6. Організація обліку втрат від участі в капіталі…………………………

345

7. Організація обліку інших витрат……………………………………….

346

8. Організація контролю витрат…………………………………………...

348

9. Організація обліку інших витрат………………………………………..

351

10. Організація обліку витрат з податку на прибуток……………………

352

Контрольні запитання……………………………………………………………

355

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

356

ТЕМА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………………………………

361

1. Визнання, класифікація та оцінка доходів……………………………..

361

2.Узагальнення інформації про доходи…………………………………...

370

3.Організація обліку доходів від реалізації……………………………….

371

4. Організація обліку інших операційних доходів……………………….

373

5. Організація обліку фінансових доходів………………………………...

375

6. Організація обліку інших доходів……………………………………….

376

7.Організація обліку надзвичайних доходів……………………………...

378

8.Організація обліку доходів майбутніх періодів………………………............

379

9. Організація обліку фінансових результатів……………………………

379

Контрольні запитання……………………………………………………………

381

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

382

ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ………………………………………………

387

1. Принципи підготовки фінансової звітності……………………………

387

2. Порядок підписання і подання бухгалтерських звітів……………….

394

3. Порядок виправлення помилок у звітності…………………………….

296

4. Організація складання фінансової звітності……………………………

398

Контрольні запитання……………………………………………………………

403

Тести для самоконтролю………………………………………………………..

403

Інформаційні джерела…………………………………………………………….

407

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських розрахунків підприємств і організацій……………………

415

ВСТУП

Організація обліку – це складний процес, дію кого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти – організатори обліку на підприємствах. Це спеціалісти широкого профілю, які крім глибоких знань з бухгалтерського обліку, вміють працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для формування компетентних суджень і прийняття обґрунтованих рішень.

Електронний посібник з курсу “Організація бухгалтерського обліку” передбачає опанування студентами теоретичних засад та практичних навичок організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вивчення курсу базується на знаннях одержаних з дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Економіка підприємства”, «Фінанси» та ін.

Бухгалтерський облік є одним з джерел економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Завданнями вивчення курсу є засвоєння методики організації бухгалтерського обліку, складання і обробки первинної документації, господарських операцій, ведення регістрів бухгалтерського обліку, опанування методології обліку об’єктів фінансового і податкового обліку підприємств, формування показників фінансового, управлінського і податкового обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності підприємств.

Розрахований посібник на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

Програма курсу Змістовний модуль 1

Тема 1. Організація роботи облікового апарату

Призначення та функції бухгалтерії. Побудова структури облікового апарату. Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії .Нормування праці працівників бухгалтерії. Регламентація роботи бухгалтерії та обов'язків облікових працівників. Відповідальність бухгалтера.

Тема 2. Організація документування господарських операцій та документообігу

Організація документування господарських операцій. Поняття первинного документа, класифікація документів та порядок їх складня. Приймання, перевірка та правила обробки первинних документів. Складання графіку документообігу. Складання графіку документообігу

Тема 3. Організація облікової політики підприємства

Поняття облікової політики та основні принципи її організації. Класифікація розділів політики. Склад та основні елементи облікової політики. Політика податкових відносин. Облікова політика щодо управлінського обліку. Політика щодо організації бухгалтерського обліку

Тема 4. Організація обліку необоротних активів

Нормативна база організації обліку необоротних активів Організація первинного обліку основних засобів. Організація обліку надходження основних засобів, їх амортизації, ремонту та вибуття. Організація обліку орендних та лізингових операцій. Організація обліку інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів. Організація обліку фінансових інвестицій

Тема 5. Організація обліку запасів

Нормативна база з організації обліку запасів. Організація надходження, зберігання та вибуття запасів. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів. Організація обліку транспортно-заготівельних витрат. Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Організація обліку фінансових інвестицій

Тема 6. Організація обліку грошових коштів і розрахунків

Організація обліку готівкових коштів. Нормативно-методична база з організації касових операцій. Вимоги до каси підприємства та забезпечення схоронності грошових коштів. Вимоги до касира та порядок прийняття на роботу. Документообіг у касі. Організація робочого місця касира. Порядок встановлення ліміту залишку готівки у касі. Порядок отримання та видачі готівки з каси та здачі готівки у банк. Організація контролю за видачею, використанням та поверненням підзвітних сум. Організація інвентаризації каси. Відповідальність за порушення норм по регулюванню обігу готівки. Організація обліку безготівкових коштів. Порядок відкриття поточного рахунку у банку. Платіжні інструменти та порядок їх заповнення. Документообіг, пов'язаний з рухом безготівкових коштів. Організація розрахунків чековою книжкою. Розрахунки із застосуванням акредитиву. Організація розрахунків платіжними корпоративними картками. Організація розрахунків векселями.

Змістовний модуль 2

Тема 7. Організація обліку розрахунків

Нормативно-методична база з обліку розрахунків. Організація розрахунків з дебіторами. Основні завдання організації обліку з дебіторами. Визнання та класифікація дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості та методи формування резерву сумнівних боргів. Організація документування операцій з дебіторською заборгованістю. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами.

Тема 8. Організація обліку праці, її оплати та розрахунків за іншими виплатами

Нормативне забезпечення обліку праці та її оплати. Загальні засади організації оплати праці. Організація обліку оплати праці та розрахунків з працівниками. Організація обліку виплат працівникам за невідпрацьований час. Організація обліку відпусток. Вирахування із заробітної плати та нарахування. Організація обліку розрахунків за дивідендами

Тема 9. Організація обліку витрат діяльності

Нормативна база з обліку витрат. Поняття витрат та їх класифікація. Відображення операційних витрат у регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку. Організаційні засади обліку витрат операційної діяльності. Організація обліку інших операційних витрат. Організація обліку втрат від участі в капіталі. Організація обліку інших витрат. Організація контролю витрат.

Тема 10. Організація обліку доходів і результатів діяльності

Визнання, класифікація та оцінка доходів. Узагальнення інформації про доходи. Організація обліку доходів від реалізації. Організація обліку інших операційних доходів. Організація обліку фінансових доходів

6. Організація обліку інших доходів. Організація обліку надзвичайних доходів. Організація обліку доходів майбутніх періодів. Організація обліку фінансових результатів

Тема 11. Організація складання та подання фінансової звітності

Принципи підготовки фінансової звітності. Порядок підписання і подання бухгалтерських звітів. Порядок виправлення помилок у звітності. Організація складання фінансової звітності

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУ

Зміст:

1. Призначення та функції бухгалтерії

2. Побудова структури облікового апарату

3. Сучасні вимоги та підбір кадрів бухгалтерії

4. Нормування праці працівників бухгалтерії

5. Регламентація роботи бухгалтерії та обов'язків облікових працівників

6. Відповідальність бухгалтера

Рекомендовані джерела: 4, 13, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 46, 48, 76, 77, 83, 87, 88, 89, 91, 94, 97, 98, 104, 107.

Мінілексикон: матеріальний облік, виробництво і калькуляція, внутрішній аудит, внутрішній контроль.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]