Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГОСИ 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
1.56 Mб
Скачать

108. Умови та порядсж влаштування громадян похилого віку та ветеранів до стаціонарних установ Міністерства соціальної політики України

Умови влаилування_грдмадян похилого вікута ветеранів до стаціонарних установ

  • У стаціонарні інтернатні установи системи соціального захисту населення фізичні особи приймаються на добровільній основі, за їх власним бажанням. Про добровіль­ність волевиявленні свідчить цілий комплекс дій особи похилого віку чи інваліда: кло­потання перед органом праці та соціального захисту населення про видачу путівки, власноручно написав заява, проходження медогляду, поведінка на співбесіді тощо.

  • У стаціонарні установи приймаються особи певного віку. Виявлення остан­нього проводиться на підставі паспорта, пенсійного посвідчення, інших документів.

До будинку-інтернату загального та спеціального типу приймаються особи по­хилого віку, які досоли пенсійного віку та інваліди І і II групи, старші 18 років. Під пенсійним віком розуміють досягнення жінками 55 років, а чоловіками - 60 років.

При призначенні пільгових пенсій (ст.13,14,5 2 Закону України від 5 листопада 1991 року «Про пенсійне забезпечення») пенсійний вік скорочується і саме цей скорочений я.і.к.бр|?еться до уваги при влаштуванні до інтернатної установи.

  • Нрпбхіднігпіь стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, тобто чи є в особи відповідний медичний висновок (медична картка, до­відка МСЕК про групу інвалідності, медична довідка про стан здоров'я дитини).

Безпосередньо факт необхідності стороннього догляду встановлюють медики. оскільки він пов'язаний зі станом здоров'я.

Довідку про те, Wo особа потребує стороннього догляду, видає лікарсько-консуль­тативна комісія (ЛКК) медичного закладу за місцем проживання громадянина.

  • Відсутність протипоказань до прийому до будинку-інтернату. Здійснюєть с.я згідно з Інструкцією Міністерства соціального захисту населення України від 20 лютого 1997 року «Про медичні показання та протипоказання щодо прийому до стаціонарних установ сфери соціального захисту населення України».

Загальними протипоказаннями до прийому в будинки-інтернати усіх типів є: а) туберкульоз в активній стадії процесу; б) заразні захворювання шкіри і волосся; в) гострі інфекційні захворювання; г) злоякісні перебігаючі пухлинні захворювання і рецидиви злоякісного процесу. До стаціонарних установ не приймаються грома­дяни,у яких в даний час є показання для стаціонарного лікування в закладах охоро­ни здоров'я. Медичні показання та протипоказання щодо прийому до стаціонарних установ вказуються у медичній картці.

В залежності від типу стаціонарної установи законодавством встановлені інші протипоказання та показання для влаштування на повне державне утримання.

V. Відсутність працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Цей факт не встановлюється в разі влаштування дитини до дитячого будинку-інтер- натута непрацездатної особи до психоневрологічного будинку-інтерн ату.

Відсутність працездатних родичів, зобов'язаних за законом утримувати непра­цездатних осіб, встановлюється при влаштуванні особи до будинку-інтернату зага­льного чи спеціального типу.

Цей факт встановлюється на підставі довідки про склад сім'ї, що видається за місцем проживання громадянина.

Як виняток, до будинку-іктернату загального типу можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних їх утримувати, якщо вони з об'єк­тивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку, на підставі підтверджуваних документів, приймається рішення колегії Головного управ­ління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Відшкодування витрат на утримання даної особи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

За наявності вільних місць до інтернатної установи можуть прийматися особи, які мають працездатних осіб або родичів, зобов'язаних їх утримувати, за умови відшкодування будинку-інтернату витрат на їх утримання.

Таким же чином поступають при влаштуванні громадян до спеціального будин­ку-інтернату.

В окремих випадках необхідно встановлювати належність особи до відповідної категорії громадян.

Нормативні акти з приводу надання соціальних послуг у стаціонарних устано­вах системи Міністерства праці та соціальної політики України громадян похилого віку та інвалідів поділяють на різні категорії. Саме від належності до певно? кате­горії громадян похилого віку чи інвалідів залежить черговість надання послуг та їх якість, тип стаціонарної установи, куди влаштовується особа тощо.

На позачергове влаштування до будинку-інтернату загального типу мають пра­во ветерани війни та особи,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастро­фи і віднесені до І, ІІ, III категорій згідно із Законом України "Про статус і соціаль­ний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

До психоневрологічного інтернату в першочерговому порядку приймаються психічно хворі особи, які мають особливі заслуги перед Україною, інваліди і учас­ники Великої Вітчизняної війни, а також члени сімей загиблих військовослужбовців та померлих інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, особи, які постражда­ли внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1. II. III категорій.

Переважне право на влаштування до інтернатного закладу загального типу мають ветерани згідно із Законом України "Про основні засади соціального захисту в£І&ранів праці та іншіїхіромадян похидого_ві.ку в Україні" (ст.6), чд£ни сімей заги­блих військовослужбовців^

За наявності необхідні Умов та вільних місць обласне чи прирівняне до нього управління праці та содізльного захисту населення приймає відповідне рішення та виДає путівку до конкретного будинку-інтернату. На її підставі директор інтернат­ної установи видає наказ про зарахування особи на повне державне утримання.

Адміністрація будинку-інтернату на підставі чинного законодавства виконує обов'язки опікуна (пік/увальника) щодо підопічних, яким органами опіки чи піклу­вання опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо вста­новлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують Порядок влаштувії^добудишв-інтернатів

Приймання до бусинку-інтернату загального типу здійснюється за путівкою відьовідно Міністерств праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь іфаН' та соціального захисту населення обласних держ­адміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської мі­ської держадміністрації, управління праці та соціального захисту населення Се­вастопольської міськсї держадміністрації, виданою на підставі:

особистої заяви грзмадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до

будинку-інтернату;

паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу): медичної картки гро стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього Догляду;

довідки про розмір призначеної пенсії; довідки про складсім'і за встановленою формою;

довідки медико-ссЦІаЛЬН0' експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до будинку інтернату (за наявності групи інвалідності).

Рішення про напргвлення до спеціального будинку-інтернату для престарілих та інвалідів з будинкіНнтеРнатів загального типу приймаються виконавчими ко­метами обласних РаН за місцем знаходження останніх по представленню орга­нів соціального забезіечення.3 ПРИ влаштуванні осіб, які звільняються з місць по­збавлення волі,атако*осіб,які направляються з приймальників-розподільників,- виконкомами обласни< РаД 33 місцем знаходження спеціальних будинків-інтернатів по представленню органів внутрішніх справ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.