Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема 13. Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

Мета роботи: Навчитися писати анотацію прочитаної літератури

План вивчення теми

 1. Підготовка до написання анотації прочитаної літератури.

 2. Написання анотації.

 3. Редагування анотації.

Методичні рекомендації

1.1. Анотація - це коротке повідомлення, яке допомагає читачеві швидко визначити мету роботи, і тому надає тільки найважливішу інформацію, без

деталей. Це може бути анотація книги, наукової статті, доповіді тощо.

Написання анотації вимагає знання її структури, а також уміння переробляти інформацію, використовуючи спеціальні мовні засоби.

1.2. Структура анотації:

 • вступ (тема, мета роботи, яка анотується);

 • основна частина (сутність роботи, що анотується);

 • висновок (призначення роботи, що анотується). .

1.3. Мовні засоби, які використовуються для логічного і зв'язного викладення інформації.

Фрази, які можна використати для визначення теми роботи, яка анотується:

The book (textbook, chapter, paper etc) is devoted (dedicated) to ...

Книгу (підручник, розділ, статтю тощо) присвячено ...

The book (textbook, section, paper etc) deals with ...

У книзі (підручнику, розділі, статті тощо) розглядається ...

Фрази, які можна використати для визначення мети роботи:

The purpose of the research (study,

Метою дослідження було ...

investigation etc) was ...

- to clarify ...

- з'ясувати (внести ясність у) ...

- to determine (ascertain, establish) ...

- визначити (встановити) ...

- to elucidate ...

- висвітити (роз'яснити) ...

- to explain ...

- пояснити ...

- to prove (validate) ...

- довести ...

- to substantiate ...

- обґрунтувати ...

- to compare ...

- порівняти ...

The book (paper, section etc) presents

Книга (стаття, розділ тощо) представляє

- the analysis of...

- аналіз ...

- the comparison of...

- порівняння ...

- the description of...

- опис ...

- the discussion of...

- обговорення ...

-the results of the research on / in

- результати дослідження ...

(investigation of/ into, study of) ...

- a review of literature on ...

- аналіз літератури з ...

- a survey of the relevant literature

- огляд відповідної літератури

Для викладення сутності роботи, що анотується, можна використати такі фрази:

The essence of the book (paper, section etc) is that...

Суть книги (статті, розділу тощо) полягає у тому, що ...

The study emphasizes (stresses) the importance of...

У дослідженні підкреслюється важливість ...

The author focuses on ...

Автор зосереджується на ...

Particular importance (significance, value, weight) is attached to ...

Особливе значення надається ...

Readers' attention is called (attracted, drawn) to ...

Увага читачів привертається до ...

The obtained data are exemplified with ...

Прикладом отриманих даних служить ...

It follows from the book (paper, chapter etc) that...

Із книги (статті, розділу тощо) виходить, що ...

Hence (therefore, thus) it can be concluded that...

Отже (таким чином), можна зробити висновок, що ...

Фрази, які можна використати при визначенні цільової аудиторії роботи, що анотується:

The book (textbook, paper etc.) is intended for ...

Книга (підручник, стаття тощо) призначена для ...

The book (textbook, paper etc) may be useful (helpful, valuable) for ...

bankers and accountants human resource managers

students of Economics

Книга (підручник, стаття тощо) може бути корисною для ...

банкірів і головних бухгалтерів

менеджерів з персоналу

студентів-економістів

1.4. Приклад анотації тексту з вправи 7 (с. 57 — 58). Література: [2]

The text is devoted to the internationally known store Marks & Spencer.

It presents some facts of the store's history and describes the assortment of goods it is selling now. Particular importance is attached to factors ensuring success of the store. The text may be of interest to a wide range of people.

2. Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку анотації тексту із вправи 4 (с.62). Література: [2]

3. Відредагуйте написану анотацію.

Під час редагування анотації необхідно звернути увагу на таке:

 • наскільки чітко додержано структуру анотації;

 • чи дає вступ уявлення про тему та мету анотованого твору;

 • наскільки точно визначено сутність анотованої роботи;

 • чи не використана зайва інформація;

 • чи правильно побудовані речення;

 • наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування анотації на комп'ютері. Це дозволить вам заощадити час і сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп'ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).