Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Зміст вступ

Мета навчально-методичного посібника - допомогти студентам, які продовжують вивчати англійську мову як другу іноземну, раціонально розподілити програмний навчальний матеріал, правильно організувати самостійну роботу, ефективно застосовувати набуті знання й навички під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру.

Посібник призначений для студентів ІІ курсу денної форми навчання і охоплює навчальний матеріал змістових модулів 3 та 4.

Працюючи з посібником, студенти навчаться:

  • уживати модальні дієслова, базові структури англійського пасивного речення для передачі простої інформації; неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього та минулого часу);

  • використовувати у власному мовленні прості мовленнєві фрази і кліше, у тому числі прості форми соціальної комунікації, такі як вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет тощо;

  • розуміти на слух просту інформацію і простою мовою обмінюватися інформацією (запитати і дати відповідь), що стосується подорожування та міжособистісної комунікації;

  • розуміти під час читання короткі, прості тексти;

  • писати прості зв'язні тексти про свій досвід подорожування та спілкування з іншими людьми.

Посібник містить структуру залікових кредитів курсу, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, критерії оцінки знань і вмінь студентів та бібліографічний список.

Вивчення дисципліни «Друга іноземна (англійська) мова» на ІІ курсі завершується підсумковою оцінкою в балах, яка виставляється по поточному модульному контролю.

Послідовна і цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на другому етапі навчання.

1. Структура залікових кредитів

за/п

ТЕМА

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуаль-на робота

Модуль III

Змістовий модуль 3

9.

Граматика: модальні дієслова

6

5

10.

Подорожування (аеропорт, вокзал, готель, магазин, на вулицях міста)

14

3

(рольова

гра)

1.1.

Граматика: пасивний стан дієслова

4

3

12.

Людина і навколишній світ (країни,

міста)

8

13.

Інформативне читання літератури загальнопізнавального спрямування

2

2

(анотація)

9-

12

Поточний модульний контроль №3

2

Усього годин:

36

10

8

Модуль IV

Змістовий модуль 4

14.

Граматика: неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

14

10

15.

Міжособистісна комунікація (вітання, прохання, пропозиції, поради, вибачення, вираження власної думки, погодження і непогодження з іншою думкою, соціальний етикет)

16

4

(рольова гра)

16.

Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру.

2

3

3

(анотація)

14-

15

Поточний модульний контроль №4

2

Усього годин

34

13

7