Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Поточний контроль

Він складається з двох залікових модулів (Модуль 1 охоплює теми 1-8. Модуль 2 охоплює теми 9-16). Загальна сума балів за результатами поточного контролю складає 50 балів. Ця сума формується з балів, які присвоюються студенту за роботу на практичних заняттях та результати виконання та захисту контрольної роботи.

Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу за результатами організаційно-навчальної роботи здійснюється наступним чином:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Підсум

ковий контроль

(іспит)

Сума

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

Т

9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

Контрольна робота

50

100

-

-

-

2

3

4

2

2

2

2

2

2

-

2

2

-

25

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

81-89 балів – добре (В)

70-80 балів – добре (С)

60-69 балів – задовільно (D)

50-59 балів – задовільно (E)

35-49 балів – незадовільно з можливістю повторної здачі (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Підсумковий контроль

Результати підсумкового контролю визначаються сумою балів за іспит.

Результати іспиту визначаються наступним чином:

Кожний варіант завдання для іспиту складається з двох теоретичних запитань (по одному з кожного модулю), 5 тестових завдань та задачі, які оцінюються наступним чином:

За правильну відповідь на один тест нараховується два бали.

За кожну відповідь на теоретичне запитання може бути нараховано максимально 10 балів:

10 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

7 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більш одного зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

3 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

0 балів виставляється, якщо у відповіді кількість грубих помилок, помилок і зауважень перевищує норми, встановлені для задовільної оцінки.

За рішення задачі може бути нараховано максимально 20 балів:

20 балів виставляється за відповідь, в якій дані прямі, правильні і вичерпні відповіді на всі питання завдання, виявлене уміння користуватися матеріалом для розкриття змісту поставлених питань, можливість дати оцінку фактам, які викладені і самостійно мислити.

10 балів виставляється за відповідь, що свідчить про хороше знання теоретичного і нормативного матеріалу, уміння користуватися ними для послідовного і обґрунтованого викладу своїх думок; у відповіді є одна помилка і до неї викладач має не більш одного зауваження; загалом до відповіді є не більше 3-х зауважень.

5 бали виставляється при наявності у відповіді однієї грубої помилки і не більш двох зауважень; при відсутності у відповіді грубих помилок, але при наявності не більш трьох помилок; при наявності двох помилок і не більш двох зауважень.

Грубою помилкою вважається відсутність відповіді в достатньо повному обсязі на поставлене питання або відсутність відповіді на питання.

Помилкою вважається неправильна в певній частині відповідь на питання.

Зауваженням вважається неточна відповідь на частину питання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]