Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

2) Робота над структурними частинами реферату

У вступі повинне міститися обґрунтування актуальності обраного напряму; мета і завдання дослідження.

Розділ «Правова основа» повинен відображати інформацію про чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання обраного напряму.

У розділі «Компетенція органів місцевого самоврядування» необхідно вказати перелік повноважень Донецької міської ради з питань обраного напряму.

Положення розділу «Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади» повинні освітлювати питання, пов'язані з делегуванням повноважень між Донецькою міською радою і Донецькою державною адміністрацією з напряму дослідження.

У розділі «Громадські організації, діяльність яких пов'язана з діяльністю органів місцевого самоврядування» слід на основі практичних даних проаналізувати діяльність існуючих громадських організацій в обраному напрямі.

Розділ «Досвід використання форм безпосередньої демократії» повинен містити інформацію про факти проведення місцевих референдумів, загальних зборів громадян за місцем їхнього проживання, місцевих ініціатив, громадських слухань з питань обраного напряму.

У розділі «Статут територіальної громади м. Донецька» слід викласти положення (витяги) з чинного статуту територіальної громади м. Донецька, що стосуються обраного напряму.

Розділ «Зарубіжний досвід» повинен містити інформацію про регулювання обраного напряму у будь-якій зарубіжній країні.

В висновках повинні міститися висновки по кожному розділу і узагальнений висновок в цілому по напряму дослідження з обов'язковою вказівкою проблем і шляхів їх вирішення.

Обов'язковим структурним елементом роботи є запит до міського голови, в якому потрібно сформулювати і правильно оформити актуальне на сьогоднішній день питання, пов'язане з обраним напрямом.

 1. Завершення роботи та направлення її координатору для перевірки і підготовки підсумкового звіту.

Робота повинна бути завершена не пізніше 15 грудня поточного навчального року та направлена координатору для перевірки. До 20 грудня координатор повинен надати викладачеві підсумковий звіт, що є оформленням результатів самостійної роботи по дисципліні за цим напрямом.

Критерії оцінювання роботи з офіційним сайтом міського голови і міської ради м. Донецька

Самостійна робота студента за цим напрямком оцінюється у 8 балів, з яких:

  • вступ – 0,5 балів;

  • основна частина - кожен розділ по 0,5 балів;

  • висновки – 2,5 бали;

  • запит – 1 бал;

  • оформлення – 0,5 балів.

За порушення строків здачі роботи знімається від 0,5 балів до 1 балу в залежності від термінів порушення.

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з курсу «комунальне (муніципальне) право» Система оцінювання знань студентів денної форми навчання

за 100-бальною шкалою

Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за резульатами поточного контролю

Підсум-ковий контроль

(max 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

(пункт 9 + пункт 11)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Самостійна робота

Залікова модульна робота 2

Сума балів за заліковий модуль 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

9

5

25

12

8

5

25

50

50

50

100

Загальна сума балів з курсу «Комунальне (муніципальне) право» формується як сума всіх балів, які студент отримує за виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру, і складає 100 балів. Ця сума складається з балів, одержаних з першого разу при проходженні всіх видів контролю та видів робіт.

Розподіл балів, які присвоюються студентам з курсу «Комунальне (муніципальне) право» здійснюється наступним чином:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Підсум

ковий контроль

(іспит)

Сума

Заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

50

100

25

25

Т

1

Т

2

Т

3

Т

4

Т

5

Т

6

Т

7

Т

8

С

Р

С

М

к/р

Т

9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

С

Р

С

М

к/

р

1

1

1

2

2

2

1

1

9

5

1

2

2

2

2

1

1

1

8

5

Шкала оцінювання:

90-100 балів – відмінно (А)

81-89 балів – добре (В)

70-80 балів – добре (С)

60-69 балів – задовільно (D)

50-59 балів – задовільно (E)

35-49 балів – незадовільно з можливістю повторної здачі (FX)

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]