Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та охорони навколишнього середовища

1. Територіальна громада як суб’єкт права власності на землю та інші природні ресурси.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4. Екологічні права та обов’язки територіальної громади.

Теоретичні питання

1. Сформулюйте поняття права комунальної власності на землю.

2. Які права має територіальна громада як суб’єкт права власності на землю? Дайте їм стислу характеристику

3. Охарактеризуйте повноваження місцевих рад у сфері земельних відносин.

4. Які повноваження мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у сфері земельних відносин?

5. З якими державними органами взаємодіють у сфері регулювання земельних і екологічних відносин органи місцевого самоврядування?

6. Які природні ресурси можуть перебувати у власності територіальної громади?

7. Охарактеризуйте зміст повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання водних та лісових відносин на відповідній території.

8. Які екологічні права територіальної громади Вам відомі? Розкрийте їх зміст.

9. Чи має територіальна громада екологічні обов’язки? Дайте їм характеристику.

10. Назвіть власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин і охорони довкілля.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для _____________.»:

а) будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

б) індивідуального дачного будівництва;

в) будівництва індивідуальних гаражів;

г) ведення фермерського господарства;

д) всіх потреб.

1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень ____________ у межах їх повноважень.»:

а) органів державної влади;

б) Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

в) Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

г) органів місцевого самоврядування;

д) усі відповіді вірні.

1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «До природних ресурсів місцевого значення відносяться»:

а) атмосферне повітря;

б) корисні копалини, що не є загальнопоширеними;

в) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

г) територіальні та внутрішні морські води;

д) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «До повноважень виконавчих органів рад у сфері регулювання земельних відносин належить …»:

а) реєстрація суб’єктів права власності на землю;

б) затвердження ставок земельного податку;

в) справляння плати за землю;

г) видача документів, що посвідчують право власності на землю;

д) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «До повноважень місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища належить …»:

а) затвердження місцевих екологічних програм;

б) організація проведення екологічної експертизи;

в) прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

г) припинення господарської діяльності підприємств місцевого підпорядкування в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Землі оздоровчого призначення – це:

а) землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей;

б) ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність;

в) землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

2.2. Право комунальної власності на землю – це:

а) право територіальної громади володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею та іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через свої органи місцевого самоврядування;

б) право громадян України володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через органи державної влади;

в) право громадських організацій володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Видача документів, що посвідчують право власності на землю; визначення території для розміщення відходів; погодження проектів землеустрою; справляння плати за землю; розгляд справ про адміністративні правопорушення у разі порушення законодавства про відходи.

3.2. Затвердження ставок земельного податку; справляння плати за землю; надання згоди на розміщення на відповідній території об’єктів для розміщення відходів; вирішення питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; вирішення питань регулювання земельних відносин.

4. Доповніть речення

4.1. Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом …………, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до ……., ….. або …… з клопотанням про передачу її у власність.

4.2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється …… за погодженням з ……..

5. Визначте, чи правильним є твердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

а) так;

б) ні.

5.2. До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься затвердження ставок земельного податку.

а) так;

б) ні.

5.3. Встановлення податку за земельні ділянки належить до виключної компетенції місцевих рад.

а) так;

б) ні.

6. Вкажіть правильну послідовність дій

6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку:

а) оголошення про проведення земельних торгів;

б) визначення органами місцевого самоврядування переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах окремими лотами;

в) виготовлення технічного паспорта об’єкта продажу;

г) подання заяв на участь у земельному аукціоні;

д) проведення аукціону;

е) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

Ж) укладення договору купівлі-продажу та набуття права власності на землю.

7. Вирішіть задачі

7.1. Громадянин Н. отримав у власність земельну ділянку площею 0, 1 га для індивідуального дачного будівництва на території с. Веселе Донецької області. Органами державної податкової служби громадянину Н. було надіслано податкове повідомлення-рішення про нарахування суми податку у розмірі 1 відсотку від нормативної грошової вартості земельної ділянки. Тоді він звернувся до Веселівської сільської ради із вимогою встановити пільги щодо земельного податку, оскільки він є інвалідом першої групи, але у сільській раді йому відповіли, що він вже звільнений від сплати податку за земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, тому не має права на пільги щодо другої ділянки.

Чи правомірна відповідь сільської ради? Хто і за яких умов звільняється від сплати податку на землю? Якими повноваженнями наділені органи місцевого самоврядування у сфері встановлення та стягнення плати за землю? Дайте правову оцінку ситуації.

7.2. До виконкому міської ради м. Кіровоград звернулося ТОВ «Паркінг» із пропозицією створити автомобільну стоянку на території ботанічного саду місцевого значення. Виконком, взявши до уваги недостатню кількість місць для паркування біля території ботанічного саду і його популярність серед місцевого населення, ухвалив рішення щодо надання дозволу ТОВ «Паркінг» на будівництво стоянки для автомобілів на території ботанічного саду.

Чи відносяться ботанічні сади до природно-заповідного фонду України? З якою метою можуть використовуватися території та об’єкти природно-заповідного фонду? Чи передбачені у законодавстві обмеження діяльності на території ботанічних садів? Які органи уповноважені видавати дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення? Дайте правову оцінку ситуації.

7.3. Громадянин С., маючи намір придбати у власність земельну ділянку, що належала на праві комунальної власності територіальній громаді с. Розівка, звернувся із відповідною заявою до Розівської сільської ради. Розглянувши цю заяву, сільська рада прийняла рішення про відчуження земельної ділянки, із громадянином С. був укладений договір купівлі-продажу, що був посвідчений нотаріально. Але громадянин М., який також бажав придбати дану земельну ділянку, звернувся до суду про визнання відповідного рішення ради незаконним та про визнання договору купівлі-продажу недійсним через те, що земельні ділянки комунальної власності підлягають продажу на земельних торгах. Окрім того, ціна спірної земельної ділянки у договорі була визначена із порушенням чинного законодавства.

Який порядок відчуження земель комунальної власності встановлений чинним законодавством? Хто має право бути покупцями земельних ділянок комунальної власності? Дайте правову оцінку ситуації.

7.4. На адресу міської ради м. Харцизька надійшла інформація про те, що ТОВ «ГСМ» в атмосферу викидається велика кількість отруйних речовин, що негативно впливає на стан екології даного населеного пункту. Це стало підставою для прийняття міськрадою рішення про припинення діяльності ТОВ «ГСМ».

Директор даного підприємства звернувся до адміністративного суду із позовною заявою про скасування зазначеного рішення, адже ТОВ «ГСМ» не є комунальним підприємством, отже, міська рада не має права припиняти його діяльність. Більше за те, припиненню діяльності ТОВ не передувало проведення екологічної експертизи, тобто наявність шкоди навколишньому природному середовищу не підтверджена.

Які повноваження мають органи місцевого самоврядування у галузі охорони навколишнього природного середовища? Що таке екологічна експертиза? Який порядок її проведення встановлений у законодавстві? Дайте правову оцінку ситуації.

7.5. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Знайдіть у Кодексі України про адміністративні правопорушення конкретні приклади складів правопорушень, справи про які підвідомчі виконкомам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]