Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Методичні рекомендації з Організації самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Види самостійної роботи студентів:

1 Самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять.

2. Пошуково-аналітична робота.

Форми самостійної роботи студентів:

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

3. Виконання домашніх завдань.

4. Підготовка до семінарських занять.

5. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю.

6. Розв’язання і письмове оформлення задач.

7. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед написанням модульних контролів та іспитом.

8. Виконання аналітичної записки.

9. Виконання роботи з інформаційним ресурсом мережі Інтернет.

10. Виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Комунальне (муніципальне) право України» передбачає підготовку до поточних аудиторних занять. Робота повинна проводитися протягом усього семестру, а її зміст визначатися програмою курсу. При виконанні завдань необхідно використовувати матеріали підручників, монографій, публікацій у періодичних виданнях, збірники документів, ресурси мережі Інтернет.

При виконанні самостійної роботи необхідно надати їй практичну спрямованість, тобто студенти не повинні обмежуватися знайомством зі змістом підручників, монографій, публікацій у періодичних виданнях, вивченням текстів конституцій, веб-сайтів вищих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій. Важливе також дослідження різних проектів нормативних актів загальнодержавного та локального значення.

Самостійна робота включає два основних напрямки роботи:

1) Аналітична записка.

2) Робота з інформаційним ресурсом мережі Інтернет

  1. Аналітична записка

Аналітична записка ґрунтується на порівняльно-правовому аналізі чинного законодавства України і проектів нормативно-правових актів і є важливою формою самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право України», задачею якої є: розвиток у студентів здібностей поглибленого аналізу наукової літератури, чинних нормативних актів, проектів нормативних актів; набуття навиків систематизації, узагальнення і критичного осмислення чинного законодавства і проектів нормативних актів, наукових джерел; розвиток навиків аргументованого викладу аналізованих положень, власних думок, висновків за підсумками дослідження.

Етапи виконання аналітичної записки:

1. Вибір теми роботи;

2. Підготовка бібліографії;

3. Підготовка аналітичної записки.

  1. Вибір теми роботи

Кожному студенту необхідно до 15 вересня поточного навчального року обрати і зареєструвати у координатора своєї академічної групи тему аналітичної записки із запропонованого нижче переліку. Слід враховувати, що даний перелік не є вичерпним, тому кожний студент має право обрати для себе (за умов обов'язкового узгодження з викладачем) іншу тему аналітичної записки.

Перелік тем аналітичної записки:

 1. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

 2. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 3. Правове регулювання передачі органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень.

 4. Правове регулювання висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

 5. Правове регулювання підведення підсумків місцевих виборів.

 6. Ініціювання та призначення місцевого референдуму.

 7. Порядок підготовки і проведення місцевого референдуму.

 8. Порядок і строки розгляду звернення громадян до органів місцевого самоврядування.

 9. Правове положення територіальної громади.

 10. Союзи, асоціації та інші об'єднання територіальних громад.

 11. Трудові спори працівників органів місцевого самоврядування.

 12. Статут територіальної громади села, селища, міста.

 13. Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування.

 14. Правовий статус депутата представницького органу місцевого самоврядування.

 15. Право на інформацію в місцевому самоврядуванні.

 16. Місцевий житель: виборець, платник податків, споживач.

 17. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад.

 18. Правовий статус районної і обласної ради.

 19. Особливості місцевого самоврядування в м. Києві.

 20. Принципи дворівневої організації місцевого самоврядування в Україні.

 21. Правовий статус міського голови.

 22. Акти органів місцевого самоврядування.

 23. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування.

 24. Правовий статус виконавчих органів місцевих рад.

 25. Фінансові кошти територіальної громади.

 26. Територіальна громада як суб'єкт права власності на землю та природні ресурси.

 27. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері бюджету, фінансів і цін.

 28. Повноваження місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища.

 29. Право органів місцевого самоврядування на створення підприємств, установ, організацій.

 30. Гарантії місцевого самоврядування.

  1. Підготовка бібліографії

До 30 вересня поточного навчального року кожний студент повинен надати координатору свій звіт про виконання аналітичної записки (бібліографія), що включає: чинне законодавство; проекти нормативно-правових актів; зарубіжне законодавство; підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, аналітичні записки (для пошуку аналітичних записок рекомендується використовувати www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України); Інтернет - сайти, які студент планує проаналізувати. Кожне з джерел повинне мати коротку анотацію, що обґрунтовує його включення до списку джерел по темі дослідження.

Координатор після перевірки проміжного звіту не пізніше 5 жовтня здає їх зі своїми коментарями для перевірки викладачу. Студенти після здачі проміжного звіту приступають до виконання основної частини роботи.

  1. Підготовка аналітичної записки

До 25 жовтня поточного навчального року кожний студент повинен підготувати аналітичну записку і здати її координатору.

Аналітична записка повинна бути надрукована шрифтом Times New Roman 14, через одинарний міжрядковий інтервал, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Обсяг основної тексту - не більше 7 стор. В цей обсяг не включаються додатки, які є складовою частиною аналітичної записки.

Аналітична записка повинна містити такі структурні елементи:

 • Титульний лист;

 • Зміст;

 • Вступ;

 • Основна частина;

 • Висновки;

 • Список використаних джерел;

 • Додатки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми дослідження, мету і завдання дослідження.

Основна частина аналітичної записки складається з розділів, в яких необхідно відобразити наступне:

Розділ 1. Законодавство України по темі дослідження

У цьому розділі повинно бути відображено таке: які чинні нормативно-правові акти регулюють дані відносини; які нормативно-правові акти раніше регулювали (вже втратили силу) ці відносини; що викликало необхідність прийняття нового документа або внесення змін в чинне законодавство; який проект (проекти) нормативно-правових актів підготовлені по темі дослідження, що викликало необхідність його (їх) розробки; чому цей проект (проекти) ще не прийняті Верховною Радою України; які зміни в правовому регулюванні з обраного питання пропонує проект (що нового); які недоліки має проект та які у нього позитивні аспекти.

Розділ 2. Зарубіжний досвід по темі дослідження

2.1. Російський досвід: які правові документи присвячені даній проблемі, коли і ким були прийняті. У чому полягають відмінності правого регулювання досліджуваних відносин в Україні і в Росії.

2.2. Досвід будь-якої іншої держави: які правові документи присвячені даній проблемі, коли і ким були прийняті. У чому полягають відмінності правого регулювання досліджуваних відносин в Україні і у цій державі.

Розділ 3. Судова практика по темі дослідження

У цьому розділі повинна бути відображена практика Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, Європейського суду з прав людини по обраній темі дослідження.

У висновках відображаються результати за кожним розділом роботи - як основні теоретичні висновки, так і основні теоретичні висновки у конкретних практичних результатах, які можуть бути використані у процесі вдосконалення правової бази, практичне значення одержаних результатів.

Список використаних джерел повинен включати чинне законодавство; проекти нормативно-правових актів; зарубіжне законодавство; підручники, навчальні посібники, спеціальну літературу, аналітичні записки (для пошуку аналітичних записок рекомендується використовувати www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України); інтернет-сайти. Кількість джерел повинна бути не менш десяти різного виду.

Обов'язковою складовою частиною аналітичної записки є додатки до неї, оформлені у вигляді:

 • порівняльної таблиці до проектів нормативно-правових актів;

 • схеми;

 • тез доповіді;

 • знайденої на сайті Верховної Ради України аналітичної записки з власними коментарями до неї;

 • словника термінів по темі дослідження (не менш як десять термінів).

У порівняльній таблиці нормативно-правового акту необхідно відобразити наступне:

Запропоновані зміни до чинного законодавства

Редакція статті проекту нормативно-правового акту

Власний коментар

У тезах повинні бути розкриті основні положення аналітичної записки. Тези доповіді повинні бути надруковані Times New Roman 14, через одинарний міжрядковий інтервал, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм; верхнє - 20 мм; нижнє - 20 мм. Обсяг - не більше 2 сторінок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]