Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 10. Компетенція органів місцевого самоврядування

1. Поняття компетенції.

2. Предмети відання.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані.

4. Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування.

Теоретичні питання

1. Які наукові підходи є до визначення поняття «компетенція». Який з з них поділяєте Ви?

2. Як співвідносяться поняття «компетенція» і «повноваження»?

3. Що розуміють під поняттям «предмет відання»?

4. Розкрийте зміст та принципи виділення «питань місцевого значення».

5. Які Ви знаєте класифікації повноважень органів місцевого самоврядування?

6. Які питання вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях?

7. Охарактеризуйте повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування.

8. Розкрийте зміст поняття «делеговані повноваження»?

9. У чому полягають особливості повноважень районних в місті рад?

10. Назвіть форми діяльності органів місцевого самоврядування.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) про статистичний облік громадян;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) здійснення контролю про дотриманням цін і тарифів.

1.2. До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.

1.3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання:

а) здійснення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до державного бюджету;

б) утворення президії ради;

в) про статистичний облік громадян;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) утворення і ліквідація постійних комісій ради.

1.4. До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) затвердження регламенту ради;

б) утворення президії ради;

в) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.

1.5. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання:

а) про статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

б) утворення президії ради;

в) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;

г) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств;

д) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Делеговані повноваження – це:

а) повноваження місцевих рад, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

б) повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

в) повноваження районних, обласних рад, які передаються їм відповідними місцевими державними адміністраціями.

2.2. Загальний склад ради – це:

а) кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

б) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

в) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як дві третини від конституційного складу ради.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Затвердження регламенту ради; утворення президії ради; обрання голови ради; розгляд запитів депутатів; підготовка програм соціально-економічного розвитку.

3.2. Організація роботи відповідної ради; підписання рішень ради; керівництво апаратом ради; скликання сесії ради; затвердження програм соціально-економічного розвитку.

4. Доповніть речення

4.1. Повноваження органів місцевого самоврядування − це .... і ...., якими вони наділяються для вирішення покладених на них завдань і функцій і які настільки нерозривно пов'язані між собою, що більшість прав виступає у формі ...... .

4.2. Рішення сільської, селищної, міської ради щодо реорганізації або ліквідації діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускається лише за згодою .... або на підставі результатів .... .

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішується питання про затвердження регламенту ради:

а) так;

б) ні.

5.2. Делеговані повноваження – це повноваження місцевих рад, надані органам місцевого самоврядування законом:

а) так;

б) ні.

5.3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання про утворення президії ради:

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Встановіть співвідношення понять та їх змісту:

1. загальний склад ради;

2. склад ради;

3. правомочний склад ради.

а) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше як дві третини від загального складу ради;

б) кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

в) кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.

7. Вирішить задачі

7.1. Обласна рада на пленарному засіданні затвердила програму соціально-економічного розвитку області та затвердила план забудови міст К. та Р., що знаходяться на території цієї області. Прокурор міста К. вніс протест на прийняте обласною радою рішення.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи відноситься вирішення цих питань до повноважень обласної ради?

7.2. Проаналізуйте Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та складіть таблицю: «Повноваження органів місцевого самоврядування: власні і делеговані».

7.3. Міська рада 2 квітня 2010 року прийняла рішення про надання органам самоорганізації населення, в особі будинкового комітету, матеріальних коштів для засадження парку біля будинку, розташованого на вулиці Горького. Міський голова з таким рішенням не погодився і призупинив його 10 квітня того ж року.

Встановіть, чи відноситься надання коштів органам самоорганізації населення до компетенції міської ради? Чи правомірним є призупинення рішення міської ради? Дайте правову оцінку ситуації.

7.4. Складіть схему: «Методи і форми здійснення функцій і компетенції органів місцевого самоврядування».

7.5. Районна рада делегувала відповідній районній державній адміністрації повноваження щодо підготовки, затвердження і виконання районного бюджету; залучення підприємств, які не належать до комунальної власности, до участі в обслуговуванні населення відповідної території; визначення відповідно до законодавства режиму використання рекреаційних зон.

Розкрийте поняття делеговані повноваження. Чи є правомірним делегування районною радою вказаних повноважень районній державній адміністрації?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]