Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 5. Система місцевого самоврядування

 1. Поняття системи місцевого самоврядування

 2. Форми прямого волевиявлення громадян при здійсненні місцевого самоврядування

 3. Органи місцевого самоврядування

Теоретичні питання

 1. Дайте визначення поняття «система місцевого самоврядування».

 2. Охарактеризуйте роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування.

 3. Які елементи системи місцевого самоврядування мають обов’язковий характер для всіх систем місцевого самоврядування, а які притаманні лише окремим з них?

 4. Як в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» розуміється поняття територіальна громада?

 5. Які особливості має система місцевого самоврядування в місті Києві?

 6. Назвіть форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад та дайте їм стислу характеристику.

 7. Які виборчі системи застосовуються на місцевих виборах в Україні?

 8. Охарактеризуйте специфічні риси органів місцевого самоврядування в Україні.

 9. Виходячи з положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» назвіть органи місцевого самоврядування.

 10. Охарактеризуйте місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Сукупність різних організаційно-правових форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких реалізуються принципи та функції місцевої демократії утворюють … місцевого самоврядування:

а) основу;

б) умову;

в) засіб;

г) систему.

1.2. Органи самоорганізації населення діють в межах:

а) області;

б) міста;

в) району;

г) кварталу.

1.3. Органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватись у:

а) блоки;

б) коаліції;

в) асоціації;

г) організації.

1.4. Асоціації органів місцевого самоврядування:

а) створюються за погодженням з місцевими державними адміністраціями;

б) не підлягають реєстрації;

в) підлягають добровільній реєстрації у місцевих управліннях юстиції;

г) підлягають обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України.

1.5. Систему місцевого самоврядування складають:

а) територіальна громада;

б) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

в) органи самоорганізації населення;

г) всі варіанти відповіді вірні.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Територіальна громада – це:

а) сукупність громадян України, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

б) сукупність жителів, об'єднаних проживанням у межах самостійної адміністративно-територіальної одиниці;

в) сукупність жителів, об'єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

2.2. Місцевий референдум – це:

а) зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

б) форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

в) право членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Територіальна громада; сільська, селищна рада; районі державні адміністрації; сільський, селищний голова.

3.2. Місцеві вибори; місцеві референдуми; участь у роботі органів державної влади; загальні збори громадян; місцеві ініціативи; громадські слухання.

4. Доповніть речення

4.1. Форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування в Україні підлягають реєстрації у …

4.2. Право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється шляхом … та … демократії.

4.3. … − представницькі органи, які створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах села, селища, міста.

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. В юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» розглядається у двох значеннях – як система місцевого самоврядування взагалі і як система місцевого самоврядування конкретного села, селища, міста:

а) так;

б) ні.

5.2. Міські ради є другорядними елементами місцевого самоврядування:

а) так;

б) ні.

5.3. Органи місцевого самоврядування можуть передати частину своїх повноважень, визначену законодавством, асоціаціям місцевого самоврядування:

а) так;

б) ні.

6. Розташуйте пункти в правильному порядку відповідно до встановленої законодавством процедурою.

6.1. Порядок утворення органів самоорганізації населення:

а) легалізація органу самоорганізації населення;

б) розгляд сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою питання про створення органу самоорганізації населення;

в) проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

г) подання ініціативною групою до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяви про створення органу самоорганізації населення, протоколу зборів (конференції), жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення;

д) обрання органу самоорганізації населення зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

1. ____________

2. ____________

3. ____________

4. ____________

5. ____________

7. Вирішіть наступні практичні завдання

7.1. Складіть схему: «Система місцевого самоврядування в Україні».

7.2. Під час громадських слухань, що проводились у місті К., жителі порушили перед депутатами міської ради питання щодо збереження зелених насаджень при забудові міста та внесли пропозицію щодо запровадження мораторію на будь-яке надання у користування земельних ділянок, розташованих на територіях зелених зон та зон відпочинку. Однак, депутати зауважили, що такі пропозиції жителів можуть бути розглянуті міською радою тільки якщо вони внесені у формі місцевої ініціативи.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Чи є обов'язковим розгляд органами місцевого самоврядування пропозицій, які внесенні за результатами громадських слухань?

7.3. На місцевому референдумі було прийняте рішення щодо ліквідації трьох комунальних дошкільних навчальних закладів у м. Донецьку. Однак, депутати міської ради відмовились затвердити прийняте на референдумі рішення, посилаючись на те, що вирішення такого питання входить відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської ради.

Дайте юридичну оцінку ситуації. Які питання вирішуються виключно місцевими референдумами? Чи потребують затвердження рішення прийняті на місцевому референдумі?

7.4. Обґрунтуйте тезу: «Ініціатива і бажання жителів самостійно і відповідально вирішувати питання місцевого значення є однією з умов існування місцевого самоврядування». Приведіть приклади з досвіду такої роботи жителів міста, в якому Ви живете.

7.5. Проаналізуйте Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 р. №1-рп/2000 та дайте відповідь на запитання: чи є врівноваженим статус сільського, селищного, міського голови зі статусом сільської, селищної, міської ради? Яке місце у системі місцевого самоврядування належить сільському, селищному, міському голові?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]