Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту УкраїниМіністерство освіти і н

Донецький національний

університет

Економіко–правовий

Факультет

Навчально-методичні матеріали

з дисципліни

«Комунальне (муніципальне) право»

Донецьк - 2012

Гринюк Р. Ф., Щебетун І. С., Нікітенко Л. О., Нікольська О.В., Багрій О.І. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право». – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 171с.

Навчально-методичні матеріли містять програму навчального курсу, структуру залікового кредиту, перелік рекомендованої літератури, плани семінарських занять, методичні рекомендації організації самостійної роботи студентів, критерії оцінювання.

Призначено для студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «Бакалавр».

Затверджено на засіданні кафедри

конституційного і міжнародного права

Протокол № 10 від 05.06.2012 р.

© Донецький національний університет, 2012.

© Гринюк Р.Ф., Щебетун І.С., Нікітенко Л.О., Нікольська О.В., Багрій О.І.

ЗМІСТ

Вступ

3

Структура програми навчального курсу «Комунальне (муніципальне) право»

5

Структура залікового кредиту курсу «Комунальне (муніципальне) право»

6

Програма курсу «Комунальне (муніципальне) право»

8

Перелік рекомендованих нормативно-правових актів і літератури

16

Плани семінарських занять

29

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

125

Критерії оцінювання знань студентів денної форми навчання з курсу «Комунальне (муніципальне) право»

136

Завдання для контрольних робіт і методичні рекомендації щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном

140

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання з нормативним та скороченим терміном з курсу «Комунальне (муніципальне) право»

149

Тематика курсових робіт з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право»

152

Тематика дипломних та магістерських робіт з дисципліни «Комунальне (муніципальне) право

153

Перелік питань, що виносяться на іспит

153

Зразки тестів та завдань для вхідного контролю, контролю за заліковим модулем 1 та 2, зразок білета для іспиту

157

ВСТУП

Після проголошення незалежності України перед суспільством і державою виникли важливі проблеми, пов'язані з формуванням місцевого самоврядування як основи конституційного ладу, однієї з найважливіших форм народовладдя, ключового елемента взаємодії держави і громадянина. Пошук ефективної системи місцевого самоврядування супроводжується її численними реформами, що породжує певну нестабільність і призводить до конфронтації органів місцевого самоврядування з місцевими органами державної виконавчої влади.

Все це вимагає не тільки удосконалення національної правової системи, а також нової галузі права України − комунального права, що містить сукупність правових норм, які регулюють певну галузь суспільних відносин. Формування комунального права як спеціальної галузі, є однією з необхідних умов становлення і розвитку в нашій країні ефективної системи місцевого самоврядування.

Комунальне право народилось на стику декількох галузей: конституційного права, адміністративного права, фінансового права, земельного права, що створює певні труднощі як для його викладання, так і для вивчення. Навчальна дисципліна «Комунальне (муніципальне) право України» присвячена характеристиці місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах, правового статусу органів місцевого самоврядування, форм діяльності територіальної громади тощо.

Програма курсу «Комунальне (муніципальне) право» побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і узгоджена зі структурою змісту навчального курсу. Програма складається з двох частин – загальної та особливої. Загальна частина містить характеристику провідних інститутів комунального права, основ місцевого самоврядування, його системи, представницьких та виконавчих органів, а також правовий статус депутата місцевої ради. В Особливій частині надається характеристика служби в органах місцевого самоврядування, компетенції та повноважень в окремих галузях, розглядаються гарантії та правові способи захисту місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особливості взаємовідносин з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та об`єднаннями громадян, а також надається загальна характеристика муніципальному праву зарубіжних країн.

Основними завданнями цього курсу є:

а) вивчення загальних понять і категорій науки комунальне право;

б) оволодіння методикою правового аналізу норм комунального права і заснованої на них діяльності установ і громадських інститутів;

в) з'ясування впливу політичних, економічних, культурних і моральних чинників на комунально-правові норми і практику їх застосування.

Одним з основних елементів кредитно-модульної системи є самостійна робота студентів (СРС). Вона призначена для вироблення у студентів уміння самостійно застосовувати теоретичні знання у практичній роботі, навики аналітичного підходу при ухваленні рішень щодо конкретних фактичних ситуацій. Одержані шляхом самостійного вивчення знання, уміння і навики повинні забезпечити студентам успішну правозастосовну діяльність як під час навчальних занять при рішенні практичних завдань, так і в майбутній професійній діяльності. Метою самостійної роботи студентів є формування системи теоретичних знань про стан науки, основних принципів, норм, інститутів комунального права України і умінь використовувати одержані знання при вирішенні практичних завдань.

Навчально-методичні матеріали з курсу «Комунальне (муніципальне) право» складається з наступних розділів: навчальної програми та тематичного плану, переліку нормативних актів і літератури до кожної теми курсу, планів семінарських занять, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів з дисципліни, науково-методичних рекомендацій з підготовки документів і науково-дослідних робіт, тестових завдань, завдань для студентів заочної та прискореної форми навчання, контрольних питань до іспиту. Навчальна програма містить всі основні теми курсу. Відповідно до внутрішньої логіки вивчення предмета кожна тема поділяється на частини, що деталізуються, у свою чергу, конкретними питаннями. Плани семінарських занять являють собою перелік контрольних питань і практичних завдань з конкретних тем курсу. До кожної теми надається рекомендований для вивчення перелік нормативно-правових актів і спеціальної літератури. Тестові завдання охоплюють усі теми навчальної програми і можуть бути застосовані для поточного, модульного та підсумкового контролю з використанням завдань у різних комбінаціях. Контрольні питання – це деталізований перелік основних понять, категорій і інститутів комунального права, який необхідно засвоїти і вивчити студентам при підготовці до іспиту.

Навчально-методичні матеріали містять критерії оцінювання знань студентів з курсу «Комунальне (муніципальне) право» за вимогами кредитно-модульної системи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]