Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 16

  1. Фролова О. Державна підтримка і гарантування місцевого самоврядування: досвід Німеччини та Франції // Право України. – 2011. – № 2. – С. 299 - 306.

  2. Прокопенко Л., Гончарук Н. Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. – [Електронний ресурс]: Державне управління та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – 2011. – №1(8). – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2011_1/index.html

Плани семінарських занять

Тема 1. Комунальне право - комплексна галузь права, наука і навчальна дисципліна

  1. Поняття, предмет і методи комунального права України.

  2. Комунально-правові норми й інститути. Комунально-правові відносини, їх суб'єкти.

  3. Джерела комунального права.

  4. Комунальне право як наука і навчальна дисципліна.

Теоретичні питання

1. Чому комунальне право називається правом місцевого самоврядування?

2. Обґрунтуйте тезу про те, що комунальне право є комплексною галуззю права.

3. Що є предметом комунального права України?

4. Що представляє собою комунальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна?

5. Які методи правового регулювання використовуються в комунальному праві?

6. Сформулюйте поняття «комунальні правовідносини», визначте коло їх суб’єктів.

7. У чому полягає особливість комунально-правових відносин, норм і інститутів?

8. Які наукові методи дослідження використовує наука комунального права?

9. Сформулюйте основні завдання науки комунального права України на сучасному етапі.

10. Вкажіть предмет і завдання комунального права як навчальної дисципліни.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Система ідей, концепцій, теорій, знань про суспільні відносини, пов’язані із виникненням, формуванням, організацією і здійсненням місцевого самоврядування – це:

а) наука комунального права;

б) галузь права України;

в) норма комунального права;

г) принцип комунального права.

1.2. Комунальне право можна охарактеризувати як … місцевого самоврядування:

а) умова;

б) ознака;

в) право;

г) функція.

1.3. Суб’єктами комунально-правових відносин є:

а) органи самоорганізації населення;

б) територіальна громада;

в) органи місцевого самоврядування;

г) усі відповіді є вірними.

1.4. В залежності від характеру відносин, які регулюють комунально-правові норми, вони поділяються на:

а) правоутворюючі та установчі;

б) регулятивні та охоронні;

в) матеріальні та процесуальні;

г) інформаційні та декларативні.

1.5. До спеціальних джерел комунального права належить:

а) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

б) Конституція України;

в) накази Фонду держмайна ;

г) укази Президента України.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Комунальне право як галузь права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

б) сукупність наукових ідей і знань про суспільні відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

2.2. Інститути комунального права – це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють певне коло взаємопов'язаних суспільних відносин, які утворюють в рамках предмету комунального права самостійну, відособлену групу;

б) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмету комунального права;

в) сукупність основоположних принципів, що визначають статус місцевого самоврядування.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Конституція України, закони України, укази Президента України, судові рішення, міжнародні договори, нормативні акти колишнього СРСР і УРСР.

    1. Територіальні громади, органи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, державні органи, громадські об'єднання, міжнародні організації, асоціації і союзи територіальних громад.

4. Доповніть речення

4.1. Місцеве самоврядування визначається як право територіальної громади … вирішувати питання … в межах Конституції України та законів.

4.2. Норми, які надають чи визнають права суб’єктів правовідносин у сфері комунального права називають …

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Комунально-правові норми мають локально-територіальний характер:

а) так;

б) ні.

5.2. Під системою комунального права розуміють об’єднання комунально-правових норм в певні інститути:

а) так;

б) ні.

5.3. Диспозитивний метод у комунальному праві є характерним для публічно-правових відносин:

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Інститути комунального права та їх зміст:

1. інститут органів самоорганізації населення;

2. інститут територіальних громад;

3. інститут представницьких органів місцевого самоврядування;

4. інститут форм безпосереднього волевиявлення територіальних громад

а) сукупність правових норм, які визначають поняття територіальної громади, її місце у системі місцевого самоврядування;

б) сукупність норм, які регулюють діяльність будинкових, вуличних, квартальних комітетів;

в) сукупність норм, які визначають систему, структуру, повноваження і функції сільських, селищних, міських, районних, обласних рад;

г) система норм, які регулюють порядок участі громадян в ініціюванні, розгляді, вирішенні питань місцевого значення.

7. Вирішіть задачі

7.1. На одній з наукових конференцій розгорілася дискусія: одні учасники конференція вважали, що комунальне право є комплексною галуззю права, інші вважали, що комунальне право правильно розглядати як галузь законодавства, а треті відносили комунальне право до підгалузей конституційного права. Проаналізуйте дані точки зору і обґрунтуйте свою позицію з даного питання.

7.2. У рецензії на один з підручників по комунальному праву наголошувалося, що в підручнику зроблений помилковий і юридично некоректний з погляду Конституції України і природи місцевого самоврядування висновок про те, що місцеве самоврядування відокремлене від держави. Обґрунтуйте свою позицію з даного питання.

7.3. У літературі по теорії права деколи стверджується, що комунальне право позбавлено власного методу правового регулювання, а тому воно не може вважатися галуззю права. Чи це так? Які особливості методу галузі комунального права? Доведіть свою точку зору аргументами.

7.4. Чи є звичай джерелом комунального права? Підготуйте своє обґрунтування відповіді на дане питання. У цих цілях вивчите відповідні нормативно-правові акти.

7.5. Норми комунального права можуть бути поділені на норми матеріально-правові і процесуальні. У чому сенс матеріально-правових і процесуальних норм? Наведіть приклади, посилаючись на Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]