Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, об’єднаннями громадян

1. Відносини органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

2. Відносини органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ.

3. Відносини органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.

Теоретичні питання

1. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з Конституційним Судом України.

2. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з судами загальної юрисдикції.

3. Які особливості адміністративного провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування передбачені у законодавстві?

4. За яких умов органи місцевого самоврядування можуть бути суб’єктами захисту прав та охоронюваних інтересів інших осіб?

5. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами юстиції.

6. Які повноваження мають органи прокуратури у відношеннях із органами місцевого самоврядування?

7. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування зі Службою Безпеки України.

8. Охарактеризуйте взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ.

9. Якими правами наділені об’єднання громадян у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування?

10. Назвіть принципи, на яких будуються відносини органів місцевого самоврядування із політичними партіями.

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання ____________________»:

а) розташованими на відповідній території органами виконавчої влади;

б) об’єднаннями громадян;

в) підприємствами, установами та організаціями;

г) громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

д) усіма названими суб’єктами.

1.2. У відповіді під якою буквою правильно зазначено слово (словосполучення), що пропущене у наведеному нормативному положенні: «Служба безпеки України, її органи і співробітники мають право одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, створюваних органами місцевого самоврядування України ________________»:

а) для виконання покладених на них обов’язків;

б) для розроблення пропозицій з питань національної безпеки;

в) у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності;

г) з метою забезпечення охорони державної таємниці;

д) у будь-якому випадку.

1.3. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Адміністративні справи, у яких однією зі сторон є орган чи посадова особа місцевого самоврядування (крім органів влади АРК) підсудні …»:

а) окружним адміністративним судам;

б) місцевим загальним судам як адміністративним судам;

в) Вищому адміністративному суду України;

г) місцевим господарським судам;

д) Верховному Суду України.

1.4. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Органи місцевого самоврядування можуть звертатися до Конституційного Суду України із ___________»:

а) конституційними поданнями про визнання неконституційними правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради АРК ;

б) конституційними поданнями про офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

в) конституційними зверненнями про офіційне тлумачення Конституції та Законів України ;

г) конституційними поданнями про визнання неконституційними міжнародних договорів України;

д) конституційними поданнями про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

1.5. Укажіть, під якою буквою зазначений правильний варіант відповіді: «Підставою для конституційного подання органів місцевого самоврядування щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є ___________»:

а) практична необхідність у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України;

б) наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади;

в) наявність спірних питань щодо конституційності прийнятих і оприлюднених у встановленому порядку законів, інших правових актів;

г) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених у процесі загального судочинства;

д) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених органами виконавчої влади у процесі їх застосування.

1.6. Укажіть, під якою буквою зазначений НЕправильний варіант відповіді: «Зареєстровані об’єднання громадян у відношеннях з органами місцевого самоврядування користуються правом»:

а) одержувати від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

б) делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах місцевого самоврядування;

в) брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності, що приймаються органами місцевого самоврядування;

г) брати участь у формуванні органів місцевого самоврядування, представництва в їх складі;

д) подавати органам місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду пропозиції з питань прав і свобод людини і громадянина.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.2. Об’єднання громадян – це:

а) добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод;

б) представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин;

в) органи місцевого самоврядування, які представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх імені і в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2.2. Конституційне подання органу місцевого самоврядування до Конституційного Суду України – це:

а) письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання неконституційними законів України;

б) письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України;

в) письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Верховенство права; змагальність сторін; диспозитивність; гласність і відкритість; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень в усіх без виключення випадках.

4. Доповніть речення

4.1. Звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, належить до повноважень ….

4.2. Територіальна громада у …. (час) може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони ….., ……, …….

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду.

а) так;

б) ні.

5.2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України.

а) так;

б) ні.

5.3. Органи місцевого самоврядування НЕ можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності.

а) так;

б) ні.

6. Вкажіть правильну послідовність дій

6.1. Вкажіть правильну послідовність дій щодо порядку адміністративного провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування:

а) відкриття провадження в адміністративній справі;

б) подання апеляційної скарги та апеляційний розгляд справи у судовому засіданні;

в) розгляд адміністративної справи по суті;

г) подання касаційної скарги та касаційний розгляд справи у судовому засіданні;

д) опублікування оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі про визнання незаконним акту органу місцевого самоврядування у виданні, в якому цей акт був або мав бути офіційно оприлюднений;

є) усунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом;

ж) набрання судовим рішенням законної сили.

з) попереднє судове засідання;

і) пред’явлення адміністративного позову особою, щодо якої застосовано оскаржуваний акт;

к) прийняття судового рішення у формі постанови, яким суд вирішує спір по суті;

л) постановлення Вищим адміністративним судом України ухвали про залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін;

м) залишення позовної заяви без руху;

н) постановлення судом апеляційної інстанції ухвали про залишення апеляційної скарги без задоволення.

7. Вирішіть задачі

7.1. Іванова І.І., що проживала у селищі Компаніївка, у 1997 році отримала сертифікат про право на земельну частку (пай) розміром 10,89 га на території села Водянське Компаніївського району Кіровоградської області. У 2011 році Іванова І.І. померла. За інформацією нотаріальної контори після її смерті ніхто не звертався з заявою про прийняття або відмовою у прийнятті спадщини за законом чи заповітом. За життя Іванова І.І. не складала заповіт. Ст. 1277 ЦК України передбачено можливість визнання спадщини відумерлою у разі відсутності спадкоємців за законом та заповітом за заявою органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте позовну заяву органу місцевого самоврядування до Компаніївського районного суду Кіровоградської області.

Підготуйте проект рішення Компаніївського районного суду Кіровоградської області.

7.2. Прокурором Краснодонського району Луганської області пред’явлено позов до фізичної особи-підприємця Захарова Антона Антоновича в інтересах держави в особі районної комунальної установи «Міжгосподарський фізкультурно-оздоровчий клуб «Колос» про стягнення з відповідача зайво сплачених йому бюджетних коштів в сумі 4792,74 грн. за надання ним послуг перевезення учасників спортивних змагань, які надавалися відповідачем за господарськими договорами.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на його необґрунтованість, та зазначає, що прокурор не є органом, який уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах, та що прокурором не подано доказів порушення інтересів держави.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте проект рішення господарського суду Луганської області.

7.3. Петров Петро Петрович звернувся до Ялтинського міського суду АР Крим з позовом до Кореїзськоi селищної ради про визнання неправомірним рішення суб'єкта владних повноважень. Позивач просить суд визнати неправомірним рішення сесії селищної ради № 728 від 17 березня 2010 року «Про надання дозволу Франчук Івану Івановичу на складання проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск в районі будинку №3, орієнтовною площею 0,03 га».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Петров Петро Петрович є власником домоволодіння по вул. Місхорській спуск будинок № 3 в смт. Кореїз, згідно договору дарування, засвідченого державним нотаріусом від 10 листопада 1997 року. Рішенням сесії селищної ради № 2043 від 4 серпня 2007 року Петрову П.П., був наданий дозвіл на складання технічної документації для будівництва і обслуговування житлового будинку із земель які знаходяться у віданні селищної ради, орієнтовною площею 0,1229 га за адресою м. Ялта, вул. Місхорській спуск будинок 3. В подальшому п.1.5 рішенням сесії селищної ради № 775 від 11 квітня 2010 року за № 775 внесено зміни до п.1.4 рішення сесії селищної ради від 04 серпня 2007 року № 2043 в частині уточнення площі земельної ділянки, що відводиться, та вказано, що відводиться земельна ділянка площею 0.100 га. за адресою: смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск 3. Крім того,у цей час відповідно до рішення сесії селищної Ради № 728 від 17 березня 2010 року також наданий дозвіл Франчук І.І. на складання проекту землеустрою по відведенню земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, вул. Місхорській спуск в районі будинку № 3, орієнтовною площею 0,03 га.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте проект рішення Ялтинського міського суд АР Крим.

7.4. Підсудний Квіт Андрій Андрійович, протягом 2010 року, в приміщенні належного йому гаража, що розташований на території домоволодіння №76/1 по вулиці Троїцькій села Виблі Куликівського району Чернігівської області, без державної реєстрації та спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, незаконно здійснював операції з ломом чорних металів, купуючи металобрухт у жителів села, а потім реалізовуючи його. Своїми умисними діями, які виразились в здійсненні операцій з брухтом чорних металів без державної реєстрації і спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, підсудний Квіт А.А., вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.213 КК України. За вчинення злочину підсудний Квіт А.А. засуджений до ста годин громадських робіт. При розгляді цієї справи встановлено, що вчинення злочину стало можливим у зв’язку тим, що орган місцевого самоврядування (Виблівська сільська рада) не належним чином контролювалось зайняття підприємницькою діяльністю на території сільської ради.

Чи може суд зобов’язати орган місцевого самоврядування вжити заходів з контролю за зайняттям підприємницькою діяльністю на території Виблівської сільської ради для усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення подібного в майбутньому?

Відповідь обґрунтуйте.

7.5. До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Ялтинської міської ради АРК про визнання такої, що не відповідає Конституції України, постанови Верховної Ради АРК. На засіданні колегії суддів КСУ було прийнято ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі на тій підставі, що Ялтинська міська рада не має згідно із законодавством права виступати суб’єктом конституційного подання.

Чи правомірними є дії колегії суддів КСУ?

Чи мають право органи місцевого самоврядування звертатися до КСУ із конституційними поданнями?

Чи підлягають акти органів місцевого самоврядування перевірці Конституційним Судом на предмет їхньої конституційності?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]