Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Komunalne_pravo_metodichka.rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Тема 4. Основи місцевого самоврядування

1. Поняття основ місцевого самоврядування

2. Правові основи місцевого самоврядування

3. Організаційні основи місцевого самоврядування

4. Матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування

Теоретичні питання

 1. Що слід розуміти під основами місцевого самоврядування?

 2. Назвіть основні складові правової основи місцевого самоврядування в Україні.

 3. Охарактеризуйте нормотворчі повноваження представницьких органів місцевого самоврядування.

 4. Дайте оцінку сучасного стану правової основи місцевого самоврядування.

 5. Як співвідноситься поняття «організаційні основи місцевого самоврядування» з поняттям «організаційні форми місцевого самоврядування»?

 6. Яким умовам повинна відповідати оптимальна для організації і функціонування місцевого самоврядування система адміністративно-територіального устрою?

 7. Яке співвідношення адміністративно-територіального поділу і місцевого самоврядування?

 8. У чому сутність дворівневої системи місцевого самоврядування?

 9. Що складає матеріально-фінансову основу місцевого самоврядування?

 10. Яке значення має конституційне закріплення права власності територіальних громад на матеріальні і фінансові ресурси?

Практичні завдання

1. Оберіть правильну відповідь

1.1. Сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування – це:

а) правові основи місцевого самоврядування;

б) організаційні основи місцевого самоврядування;

в) матеріально-фінансові основи місцевого самоврядування;

г) контрольні основи місцевого самоврядування.

1.2. Фундаментальною правовою основою побудови системи місцевого самоврядування, організації і діяльності його органів є:

а) Закон України «Про місцеве самоврядування в України»;

б) документи міжнародного значення;

в) Конституція України;

г) рішення органів місцевого самоврядування.

1.3. До міських населених пунктів НЕ відносяться:

а) міста, які згідно до Конституції України мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами;

б) селища з кількістю населення до 10 тисяч осіб;

в) села зі сільськогосподарською виробничою орієнтацією;

г) міста районного підпорядкування з кількістю населення від 10 тисяч осіб.

1.4. Міста районного підпорядкування – промислові центри, що мають самостійне місцеве господарство, соціальну і культурну інфраструктуру та кількість населення:

а) до 10 тисяч осіб;

б) понад 50 тисяч осіб;

в) понад 20 тисяч осіб;

г) понад 10 тисяч осіб.

1.5. Відповідно до Закону України «Про столицю України місто-герой Київ» м. Київ НЕ є:

а) політичним центром держави;

б) культурним центром держави;

в) адміністративним центром держави;

г) військовим центром держави.

2. Виберіть правильне визначення поняття

2.1. Основи місцевого самоврядування – це:

а) сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування;

б) система об’єктивно обумовлених вихідних ідей, корінних начал, які закріплені або випливають зі змісту Конституції України, чинних на території України міжнародних договорів та законів України, носять загальних характер і визначають сутність, побудову (організацію) та здійснення місцевого самоврядування в Україні;

в) зумовлена географічними, історичними, економічними, етнічними, соціальними, культурними та іншими чинниками внутрішня територіальна організація держави з розподілом її на складові частини - адміністративно-територіальні одиниці, відповідно до яких будується система державних органів і система місцевого самоврядування.

2.2. Область традиційно визначається як:

а) територія, яка виконує функцію політико-координаційного центру з певним економічним потенціалом і певною господарською спеціалізацією, транспортом та інформаційною структурою, що забезпечує зв'язок між сільськими населеними пунктами, між ними та містами;

б) складова частина адміністративно-територіального устрою, що історично склалася, характеризується значною територією, де проживає багатонаціональне населення або де компактно представлені національні меншини;

в) промисловий центр, який має самостійний господарський сектор, достатню для обслуговування населення соціальну та культурну інфраструктуру.

3. Оберіть те, що випадає з логічного переліку

3.1. Автономна Республіка Крим, селища, області, хутори, міста, райони, райони в містах, села.

3.2. Рухоме та нерухоме майно; доходи місцевого та державного бюджетів; земля та природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах; об'єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.

4. Доповніть речення

4.1. Територіальний устрій України базується на засадах поєднання ……..

4.2. До основних груп елементів системи адміністративно-територіального устрою належать населені пункти (міста, селища і села) та ……..

5. Визначте, чи правильним є ствердження (так/ні). Якщо ні, то виправте його

5.1. Спеціальний правовий статус міста Севастополь обумовлений тим, що воно є військово-морською базою України у Чорному морі:

а) так;

б) ні.

5.2. Правовий статус міст Києва та Севастополя регулюється відповідними законами «Про столицю України місто-герой Київ» та «Про особливості правового статусу міста Севастополя»:

а) так;

б) ні.

5.3. Територіальні основи місцевого самоврядування в Україні регулюються відповідним законом про адміністративно-територіальний устрій:

а) так;

б) ні.

6. Встановіть відповідність

6.1. Елементи системи основ місцевого самоврядування України та їх сутність:

1. правові основи;

2. організаційні основи;

3. матеріально-фінансові основи.

а) сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких здійснюються функції і повноваження місцевого самоврядування, та елементів системи територіального устрою держави, в межах яких функціонує місцеве самоврядування;

б) сукупність матеріальних і фінансових ресурсів, якими розпоряджається територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування;

в) сукупність нормативно-правових актів, що регламентують організацію і функціонування місцевого самоврядування.

7. Вирішіть задачі

1. Студент К. на навчальному занятті при відповіді на питання про органи місцевого самоврядування назвав наступні: територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради; місцеві державні адміністрації, органи самоорганізації населення.

Чи вважаєте Ви відповідь студента К. вірною? Обґрунтуйте з посиланнями на нормативно-правові акти.

2. Селище Б., з кількістю населення 8356 осіб, на своїй території має індустріальний технікум.

До якого типу населених пунктів слід відносити зазначене селище? На підставі чого можна надати вірну відповідь? Чи вважаєте Ви, що це питання потребує законодавчого врегулювання? Якщо так (ні), то чому?

3. Місто Львів вважають духовним, культурним, історичним та науково-освітнім центром України.

Чи може наведена характеристика слугувати приводом для надання м. Львову спеціального статусу? За якими критеріями був наданий спеціальний статус містам Києву та Севастополю?

4. Територіальна громада Ворошиловського району міста Донецька внаслідок проведення місцевого референдуму не прийняла рішення про передачу права управління майном та фінансами міській раді.

Дайте правову оцінку ситуації. Який порядок прийняття рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, закріплений на законодавчому рівні? Чи буде іншою ситуація у випадку, коли територіальна громада міста або міська рада не прийме рішення про створення органів місцевого самоврядування районів у місті?

 1. Складіть схему: «Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]